Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

glenfiddich k? ni?m 125 n?m

glenfiddich k? ni?m 125 n?m
‘Glenfiddich 125th Anniversary Edition’ là phiên b?n gi?i h?n c?a ḍng m?ch nha ??n ???c sáng t?o b?i Chuyên gia v? m?ch nha c?a William Grant, Brian Kinsman. S?n ph?m này s? ???c gi?i thi?u trong h?p quà t?ng ?i cùng nút b?ng ??ng, và gi?y ch?ng nh?n tiêu chu?n sách gi?i thi?u v? s?n ph?m.

mi?n thu? delhi gi?i thi?u phiên b?n k? ni?m 125 n?m glenfiddich

 Mi?n thu? Delhi là nhà bán l? du l?ch ??u tiên t?i ?n ?? ra m?t gói quà t?ng m?i Phiên b?n k? ni?m 125 n?m Glenfiddich. S?n ph?m m?i, ??c quy?n trong kênh bán l? du l?ch, ???c ch? tác ?? ?ánh d?u 125 n?m ra ??i nhà máy ch?ng c?t b?i ch? s? h?u th??ng hi?u William Grant & Sons.

Giám ??c ?i?u hành Delhi Duty Free Services, Arun Barathi cho bi?t: “Glenfiddich 125th Anniversary Edition là t?ng ph?m c? k? hi?m có, ??c quy?n t? th??ng hi?u này, và chúng tôi r?t vui khi là gian hàng mi?n thu? ??u tiên trong n??c nh?p ḍng r??u m?nh cao c?p này nh? m?t ph?n m?i trong danh m?c các ḍng s?n ph?m quà t?ng m?i. S? l??ng h?t s?c gi?i h?n dành riêng ph?c v? nh?ng khách hàng ??u tiên. Delhi Duty Free Services  luôn tích c?c trong n? l?c mang ??n nh?ng s?n ph?m giá tr? cho t?t c? các khách hàng ng??i ?n ?? c?ng nh? n??c ngoài.”

Giám ??c phát tri?n kinh doanh William Grant & Sons cho khu v?c ?n ?? & Các ti?u v??ng qu?c ? R?p, Neeraj Sharma cho bi?t: “Quà t?ng luôn là danh m?c l?n nh?t trong khu v?c kinh doanh bán l? du l?ch, và các du khách ?n ?? r?t thích mua r??u làm quà t?ng. V?i s? ra m?t c?a Phiên b?n k? ni?m 125 n?m Glenfiddich, chúng tôi cung c?p gói quà t?ng cao c?p t?i các du khách ?n ??, m?t s? pha tr?n tuy?t v?i – di s?n nhà Glenfiddich c?ng nh? bao b́ hoàn h?o – ?ă khi?n Glenfiddich 125th Anniversary Edition tr? thành phiên b?n quà t?ng xu?t s?c.”

Phiên b?n k? ni?m 125 n?m Glenfiddich chai 70cl hi?n ?ă có m?t t?i Mi?n thu? Delhi v?i giá bán l? 115$.

glenfiddich wdfg 1

 

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status