Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Glendronach single malt

Glendronach single malt
Nhà máy ch?ng c?t r??u Glendronach Scotch whisky n?m g?n Forgue, Huntly, Aberdeenshire, Qu?n Speyside, Scotland. Nó thu?c s? h?u Công ty TNHH BenRiach Distillery.


R??u whisky, r??u label, Glendronach single malt, giá r??u whisky

R??u whisky Glendronach single malt


The GlenDronach 12

R??u whisky, r??u label, Glendronach 12, giá r??u whisky

M?ch nha ??n c?t tuy?t h?o ???c ? trong thùng g? sherry, ???c tr??ng thành trong ít nh?t 12 n?m trong m?t s? ḥa quy?n tuy?t v?i nh?t c?a thùng g? Pedro Jimenez và Oloroso sherry Tây Ban Nha. Không l?c l?nh, màu s?c t? nhiên và ?óng chai t?i 43%, GlenDronach 12 n?m tu?i là c?c r??u h??ng kem ng?t ngào.

H??ng v? ??c tr?ng
Màu s?c
Màu h? phách ?? vàng.
H??ng
Ng?t, kem vani, v?i m?t chút h??ng g?ng. H??ng v? r??u vang ???c hâm nóng và pha ch? v?i qu? lê.
V?
Phong phú, kem, m?n m??t. ?m áp, giàu v? g? s?i và sherry ng?t ngào, c?m nh?n b?ng c? mi?ng, nho khô và trái cây m?m. Gia v? v?i ?? dài trung b́nh và k?t thúc khô.
S? k?t thúc
Dài, ??y ?? và m?nh m?, v? h?t d? ? m?c ?? không ?áng k?.


The GlenDronach 15

R??u whisky, r??u label, Glendronach 15, giá r??u whisky

N?i ti?ng trong s? nh?ng ng??i ?am mê r??u whisky trên toàn th? gi?i, lo?i r??u v??t tr?i và ??m ch?t m?ch nha này ???c tr??ng thành t?i thi?u là 15 n?m trong các thùng g? Oloroso sherry t?t nh?t. ?óng chai t?i 46%, GlenDronach Revival không l?c l?nh và có màu s?c t? nhiên. Th?c s? tuy?t v?i v?i m?ch nha ??n c?t.

H??ng v? ??c tr?ng
Màu s?c
Vàng ??m v?i màu g? g?.
H??ng
S? t?p trung ?áng k? c?a h??ng li?u. M?t ???ng, k?o toffee và sô-cô-la cam.
V?
M?t c?c r??u ngon và r?t n?ng ??ng v?i ?? tu?i c?a nó. K?o chewy v?i sô-cô-la cà phê và bánh n??ng m?t.
S? k?t thúc
M?t bu?i ti?c th?t s? sinh ??ng ??i v?i giác quan.


The GlenDronach 18

R??u whisky, r??u label, Glendronach 18, giá r??u whisky

GlenDronach 18 n?m tu?i n?i ti?ng, bây gi? ???c ??i tên thành Allardice, là s? th? hi?n th? ba trong ph?m vi c?t lơi c?a GlenDronach. M?ch nha ??n c?t ??c bi?t không l?c l?nh và màu s?c t? nhiên. Tr??ng thành trong nh?ng thùng g? Oloroso sherry t?t nh?t c?a Tây Ban Nha và ?óng chai t?i 46%, s? phong phú c?a m?nh nha ???c ? trong thùng g? sherry th?c s? làm b?n không th? nào quên.

H??ng v? ??c tr?ng

Màu s?c

Vàng sáng ??m v?i trung tâm màu vàng nâu.

H??ng

Ch?t th?m ng?t c?a k?o và ???ng cát. M?t trái cây và qu? anh ?ào chua t?o ra m?t ph?c h?p b? sung.

V?

??m ?à phong phú và quy?n r?. H??ng v? ??c bi?t c?a các trái cây h?m và t?t c? các gia v? ḥa quy?n cùng v?i Oloroso c? ?i?n và bánh ḿ n??ng v?i qu? óc chó và sô-cô-la cam.

S? k?t thúc

R?t ph?c t?p và lâu dài.


The GlenDronach 21

R??u whisky, r??u label, Glendronach 21, giá r??u whiskyTr??ng thành trong m?t s? k?t h?p v?i nh?ng thùng g? Oloroso sherry và Pedro Ximenez t?t nh?t trong th?i gian t?i thi?u là 21 n?m, ‘Parliament’ ti?p t?c truy?n th?ng c?a GlenDronach v? c??ng ?? cung c?p trái cây trong chính các lo?i m?ch nha ??n c?t. ?óng chai t?i 48%, ‘Parliament’ không l?c l?nh và có màu s?c t? nhiên.

H??ng v? ??c tr?ng

Màu s?c

Màu h? phách ??m v?i óng ánh màu g? anh ?ào.

H??ng

M?t s? pha tr?n tinh t? c?a trái cây chín mùa thu – ??c bi?t là mâm xôi và m?n ?? v?i h??ng Oloroso sherry và m?t cam. H??ng c?a bánh quy làm t? h?t y?n m?ch và h??ng th?m c?a g? s?i n??ng mang l?i s? ??m ?à và cân b?ng tuy?t v?i.

V?

H??ng v? kiên quy?t c?a Oloroso sherry và n??c s?t sô-cô-la ??ng ???c lan t?a trên bánh pudding m?n làm th? công truy?n t?i h??ng v? cay nh? c?a qu?, tiêu và h?t nh?c ??u kh?u. ??m ch?t v?i tannin m?n.

S? k?t thúc

Kéo dài


The GlenDronach 31

R??u whisky, r??u label, Glendronach 31, giá r??u whiskyWhisky tuy?t h?o, ?óng chai là “Grandeur”, ???c l?a ch?n ??c bi?t b?i chuyên gia ch?ng c?t r??u Billy Walker t? m?t s? thùng Oloroso lâu ??i và ??c ?áo nh?t t?i GlenDronach.

Th? hi?n tuy?t v?i ? n?ng ?? 45,8%. ?? m?nh thùng (Cask strength), là m?t ??i di?n c? ?i?n c?a phong cách GlenDronach n?i ti?ng: m?n, ph?c t?p và ??m ?à. ???c ?ánh s? b?ng tay, m?i chai ch? xu?t hi?n 1 l?n và th?t s? ??c ?áo.

H??ng v? ??c tr?ng

Màu s?c

Màu vàng ??m c?a mùa thu v?i ánh sáng h? phách ?m áp.

H??ng

N?ng ?? r?t l?n c?a trái cây, các lo?i h?t, và qu? ???c bao b?c b?i cà phê và mocha. H??ng v? sherry ng?t tinh t? t??ng tác tuy?t v?i v?i h??ng v? bánh sticky date pudding.

V?

C?n gió h??ng v? r?t l?n tô ?i?m cho t?ng ng?m r??u, v?i s? cân b?ng hoàn h?o và tinh t?. Kh?i ??u v?i h??ng v? cam và s? phong phú c?a Oloroso sherry ???c giao thoa v?i h?nh nhân rang, cà phê và m?t ???ng t?i gi?a ṿm mi?ng. Các h??ng v? t?p trung t? h?nh nhân và Oloroso sherry ???c cân b?ng trong s? hài ḥa hoàn h?o v?i sô-cô-la, nho sultana và m?t ong.

S? k?t thúc

?ây là s? th? hi?n, ?áng nh? và quy?n r? c?a GlenDronach cho m?t d?p ??c bi?t.

glendronach1

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status