Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Giá r??u T?t 2016

Giá r??u T?t 2016
B?n ?ang b?n kho?n n?m nay giá r??u ngo?i các lo?i bi?n ??ng nh? th? nào, chúng tôi s? cung c?p cho b?n 24/24. Nh?ng tr??c h?t chúng ta ph?i xem xem n?m 2016 các s?n ph?m có ǵ m?i và HOT ???c ch?

 

Tu?n l? c?a Johnnie Walker

   GIÁ R??U JOHNNIE WALKER CÁC LO?I 2016 : XEM T?I ?ÂY

    Sau 1 n?m ngh? ng?i th́ nay l?i ??n th?i ?i?m th? tr??ng sôi ??ng tr? l?i, chúng tôi thay m?t hăng Johnnie Walker t?i Vi?t Nam kính chúc quư khác 1 n?m v?a qua thu ho?ch ???c nhi?u tài l?c, g?t hái ???c nhi?u thành công và nh?t là s?c kh?e tràn ??y – h?nh phúc.

   T?t 2016 ?ang ??n g?n và l?i 1 n?m n?a Johnnie Walker ???c phúc v? làm hài ḷng quư khách. M?i n?m m?i ??n l?i m?t s? thay ??i, chúng tôi c?ng bi?t ?i?u ?ó nên nh?ng ǵ t?t ??p chúng tôi ch?t l?c l?i và nh?ng khi?m khuy?t ???c bù l?p b?ng nh?ng c? g?ng n? l?c c?a gia ?́nh Johnnie Walker.

   N?m nay chúng tôi ??i di?n cho hăng gi?i thi?u nh?ng ǵ m?i nh?t c?a n?m 2016:

-       - Ch?t l??ng tiêu chu?n không ??i

--     - M?u mă sang tr?ng cao c?p

       - T?ng kèm chai nh? 50 ml trong m?i s?n ph?m h?p quà T?t Red Label và Black label.

           V́ yêu c?u c?a khách hàng mu?n nh?ng s?n ph?m ph?i ngày m?t m?i và t?t h?n nên chúng tôi luôn theo sát nh?ng yêu c?u ?? m?i n?m không ph? ḷng khách hàng ?i cùng Johnnie Walker  qua t?ng n?m tháng.

    M?u mă s?n ph?m n?m 2016 :

12274285 1120106537999706_2310855293225269644_n

 

12246661 1120105534666473_2243292416705779319_n

12286154 1120099358000424_1980251877_n

 

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status