Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Giá r??u ngo?i T?t 2018

Giá r??u ngo?i T?t 2018
R??u là 1 trong 3 s?n ph?m t?t gia ?́nh nào c?ng c?n ph?i có. Không khí t?t s? r?n ràng ni?m vui h?n bên nh?ng ly r??u n?ng ?m áp. Giá r??u t?t 2018 ???c THiên Long c?p nh?t hàng ngày , kính mong quư khách tham kh?o , m?i s? quan tâm xin vui ḷng liên h? Mr Tu?n : 0936372662

 

Gíá r??u T?t 2018

 

??n h?n l?i lên , gi? c?ng s?p ??n T?t nguyên ?án , Công ty Thiên Long kính chúc quư khách có 1 n?m m?i s?p t?i s?c kho? d?i dào và ti?n nhi?u nh? n??c. C? m?i T?t v? là giá c? t?t c? các lo?i m?t  hàng ??u leo thang, trong ?ó m?t hàng r??u bia , bánh k?o là ???c ng??i dân chú ư h?n c? nên là m?t nhà phân ph?i r??u lâu ??i t?i Hà N?i, Công ty Thiên Long xin c?p nh?t nh?ng giá r??u m?i nh?t ??n cho khách hàng, nh?ng c?ng v?i l?i khuyên chân thành  n?u th?c s? quư khách c?n s? d?ng r??u nhi?u trong nh?ng ngày T?t th́ chúng ta nên mua t? tr??c Noen hàng n?m th́ s? ???c l?i v? giá thành r?t nhi?u c̣n v?i nhu c?u vài chai th́ s? bi?n ??ng th? tr??ng c?ng không ?nh h??ng nhi?u l?m . Xin c?m ?n !

Giá r??u Chivas Regal 2018

Chivas 12 n?m : 550.000 H?p th??ng - 600.000 H?p quà t?t 

Chivas 18 n?m : 1.200.000 H?p th??ng - 1.250.000 H?p quà t?t

Chivas 21 n?m : 2.350.000 H?p th??ng - 2.650.000 H?p quà t?t

Chivas 25 n?m : 5.200.000

Chivas ??a : 1.350.000

Chivas 38 n?m : 13.900.000

 

Giá r??u Johnnie Walker 2018

Johnnie walker red label : 280.000 - 340.000 H?p quà t?t 

Johnnie walker black label :520.000 - 600.000 H?p quà t?t

Johnnie walker gold label : 790.000 - 860.000 H?p quà t?t

Johnnie walker platinum label : 1.300.000

Johnnie walker Platinum 18 n?m: 1.200.000

Johnnie walker Blue label : 3.800.000

Johnnie walker XR21 : 2.650.000

 

Giá r??u Macallan 2018

Macallan 12 n?m : 1.300.000

Macallan 15 n?m : 2.700.000

Macallan 17 n?m : 3.750.000

Macallan 18 n?m : 4.700.000

Macallan 21 n?m : 11.900.000

Macallan 25 n?m : 27.500.000

Macallan 30 n?m :

Macallan 1824 xanh 1 lít : 1.400.000

Macallan Gold : 2.000.000

Macallan Amber : 2.350.000

Macallan Siena : 3.650.000

Macallan Rare Cask : 7.000.000

Macallan Rare Cask Black : 8.900.000

 

Giá r??u Ballantine’s 2018

Ballantine’s Finest : 300.000

Ballantine’s 12 n?m : 500.000

Ballantine’s 17 n?m : 1.150.000

Ballantine’s 21 n?m : 1.650.000

Ballantine’s 30 n?m : 5.200.000

Trên ?ây là nh?ng ḍng r??u khá ph? thông và m?i ng??i yêu thích trong n?m 2018, quư khách có th? tham kh?o, giá r??u t?t 2018 bi?n ??ng khá nhanh nên n?u giá trong ngày có thay ??i xin quư khách thông c?m.

maxresdefault

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status