Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

??c ?áo c?a r??u vang chile

??c ?áo c?a r??u vang chile
R??u vang Chile v?a có s? ng?t ngào c?a gió và n?ng, s? hào s?ng, m?n ṃi c?a Thái B́nh D??ng và v? cao ng?o, thâm u c?a r?ng Andes, t?o nên nh?ng ?i?m ??c ?áo v? ch?t l??ng

S? ??c ?áo c?a r??u vang Chilê

Theo chúng tôi r??u vang Chile có th? n?i tr?i h?n r??u vang ???c s?n xu?t t? các qu?c gia n?i ti?ng khác b?i các lư do sau:

    Th? nh?t là do ??a lư và khí h?u:
 - Chile n?m k?p gi?a dăy núi Andes và bi?n Thái B́nh D??ng, v? trí ??a lư t?p trung ???c nhi?u b?c x? m?t tr?i v?a có nh?ng con gió th?i t? Thái B́nh D??ng giúp cho nhi?t ?? ???c ?i?u ḥa, cùng v?i s? che ch? t? nhiên c?a vùng núi Andes ?ă t?o cho các lo?i nho có ?i?u ki?n tuy?t v?i nh?t ?? phát tri?n.

    Th? hai là Chile có l??ng m?a r?t ít( t? tháng 11 tháng 12 cho ??n h?t mua thu ho?ch nho).
 - L??ng m?a ít vào v? thu ho?ch làm cho n??c trong trái nho ng?t ??m ??c h?n h?n ? nhi?u vùng khác ? Châu Âu( m?a nhi?u tr??c và trong v? thu ho?ch làm cho nho b? nh?t, ch?t l??ng r??u v́ th? c?ng kém và ?? c?n c?ng th?p). Ngoài ra, ? Chile, s? cách bi?t nhi?t ?? gi?a ban ngày và ban ?êm r?t l?n, có th? lên ??n 20 ?? C làm cho nho có mùi th?m r?t ??c tr?ng, chính v́ th? mà r??u vang Chile có h??ng v? tuy?t v?i và ??c ?áo.
 - Do có v? trí bi?t l?p, th? k? 19, Chile c?ng không b? ?nh h??ng c?a loài r?p h?i r? nho, nên Chile có nh?ng cánh ??ng nho nguyên th?y. M?t s? ?ă r?t già cho n??c trái nho luôn ??m ??c, và có màu s?c r?c r? r?t ??c tr?ng. Nh?ng cánh ??ng nho nguyên th?y này ch?ng t? ch?t l??ng nho không thay ??i theo th?i gian. ? nh?ng n??c khác h? ph?i tr?ng nho theo ph??ng pháp c?y ghép và vi?c này s? làm thay ??i quá tŕnh trao ??i n??c, các ch?t dinh d??ng và nh?ng tinh ch?t khác t?o ra h??ng v? riêng cho r??u vang.
 - M?t ??c ?i?m n?i b?t c?a r??u vang Chile là có th? u?ng ngay trong n?m s?n xu?t mà v?n không b? g?t. M?t s? n?i khác ph?i ? nho r?t lâu n?u không mùi v? s? r?t khó ch?u. R??u m?i c?a Chile ?ă có ?? h??ng ??m ?à, lên men t? nho ??, cùng v?i m?t l??ng vani và tanin phù h?p t?o ra mùi th?m h?p d?n mà không ?nh h??ng ??n h??ng v? ??c tr?ng c?a r??u.

      Nh?ng ḍng vang Chilê ?áng chú ư:

  - Hi?n nay Chile là n??c xu?t kh?u r??u vang ??ng th? 7 th? gi?i và là ngu?n nh?p kh?u r??u vang ??ng th? 3 c?a M?. V?i 104.717ha tr?ng nho, Chile s?n xu?t ra kho?ng 6.5 tri?u hécto lít r??u vang hàng n?m.

  - Tuy nhiên, trên th? tr??ng Vi?t Nam h?u nh? không có các lo?i vang bàn, (vino De Mesa) c?a Chile, trong khi th?nh tho?ng chúng ta v?n g?p các chai vang bàn c?a Pháp (Vin de Table) và vang bàn c?a Italia (Vino da tavola).

qua tro Carmenere

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status