Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Diageo v?i nh?ng sáng t?o không ng?ng

Diageo v?i nh?ng sáng t?o không ng?ng
Không Ng?ng B??c T?i - Kh?u hi?u c?a Diageo trong th?p k? này ???c th? hi?n qua các ḍng phiên b?n Explorers’ Club Collection. Thành công v?i các s?n ph?m tr??c ?ó càng làm tính sáng t?o c?a JW thêm ph?n mănh li?t, hăy ??n v?i JW ?? tr?i nghi?m nh?ng sáng t?o không ng?ng.

Diageo ra m?t phiên b?n th? ba c?a b? s?u t?p explorers’ club

Diageo ghi nh?n thành công c?a nh?ng ǵ ???c cho là kho?n ??u t? l?n nh?t t? tr??c ??n nay trong kênh bán l? du l?ch, Johnnie Walker Explorers’ Club Collection, c?ng nh? chu?n b? cho ch??ng tŕnh ra m?t c?a chai th? 3 trong b? s?n ph?m.

The Royal Route – con ???ng hoàng gia s? ???c ??a ??n các ?i?m bán l? trong kênh mi?n thu? toàn c?u trong tháng 6, và d? ki?n s? xu?t hi?n trong gian hàng t? tháng 7. Gi?ng nh? 2 phiên b?n tr??c, The Spice Road – con ???ng gia v? (ra m?t vào tháng 10 n?m ngoái, giá 43$ usd) và The Gold Route – con ???ng vàng (ra m?t tháng 4 n?m 2013, giá 95 $ usd), The Royal Route – con ???ng hoàng t?c s? ???c ??a vào danh m?c bán l? du l?ch c?a Johnnie Walker – và, quan tr?ng, s?n ph?m này s? v?n ch? ???c bán ??c quy?n cho du khách.

jw collection

Giám ??c ?i?u hành Diageo Bán L? Du L?ch toàn c?u & Trung ?ông (GTME), Roland Abella cho bi?t hai phiên b?n ??u tiên ?ă ??t m?c bán ra h?n 1 tri?u chai tính ??n th?i ?i?m này.

B? s?u t?p Explorers’ Club là h??ng quan tr?ng trong chi?n l??c cao c?p hóa thông qua s? khác bi?t c?a Diageo trong kênh bán l? du l?ch, và Abella cho bi?t ông r?t t? hào v?i s? kiên ??nh c?a t?p th? do ông lănh ??o trong n? l?c duy tŕ chi?n l??c này.

“[D? án này] ?ă ??t m?i k? v?ng c?a chúng tôi”, ông cho bi?t. “Bây gi?, tiêu chu?n th?c hi?n c?a chúng tôi s? ???c ti?p t?c ?? ??t ???c nh?ng k?t qu? t?t h?n và t?t h?n n?a.”

?? phù h?p v?i hai ḍng s?n ph?m trong chu?i b? s?n ph?m Trade Routes of the Explorers – Nh?ng tuy?n ???ng th??ng m?i c?a các nhà thám hi?m, phiên b?n m?i nh?t g?i lên h́nh ?nh nh?ng chuy?n ?i mà gia ?́nh Walker và các ??i lư c?a ḿnh ?ă th?c hi?n ?? thi?t l?p h? th?ng phân ph?i trên toàn th? gi?i. The Royal Route g?i lên h́nh ?nh nh?ng món quà k? l? ???c dâng lên cho Hoàng t?c sau m?i hành tŕnh tr? v? c?a các nhà thám hi?m và các th??ng nhân – v?i h??ng c?a trái cây t??i, h?i và g? s?i, v? ph?c h?p c?a chocolate, v?i h?u v? kéo dài, êm m??t.

The Royal Route s? ???c bán v?i giá 149 ?ôla M?, mang thi?t k? và h??ng v? cân b?ng, nh?m thu hút c? ph? n? c?ng nh? nam gi?i. Abella và Giám ??c khu v?c m?i c?a Diageo trong kênh bán l? du l?ch Châu Á – Toàn C?u, Rudy Paoli cho bi?t m?c tiêu h??ng t?i nh?m t?ng s?c h?p d?n c?a th??ng hi?u ??i v?i ph? n? nh?m ph?n ánh v? th? quy?n l?c c?a h? trong th? gi?i hi?n ??i – m?t trong nh?ng lư do mà Diageo luôn có l?p tr??ng tích c?c – c?ng nh? b?n ch?t pha tr?n gi?i tính t? nhiên c?a nhi?u tr??ng h?p s? d?ng ?? u?ng.

Giám ??c th??ng m?i c?a Daigeo kênh bán l? du l?ch Trung ?ông – Toàn C?u, Peter Jacobsen cho bi?t khi The Royal Route là s? ra m?t cu?i cùng c?a chu?i s?n ph?m Trade Routers trong b? s?u t?p Explorers’ Club Collection, nhà cung c?p ?ă không lo?i tr? kh? n?ng ti?p t?c m? r?ng d?a trên b? s?u t?p chính.

Paoli cho bi?t thêm : “Diageo không hoàn thành m?t d? án v?i s? ra m?t c?a s?n ph?m. Chúng tôi s? ti?p t?c h? tr? ch??ng tŕnh kích ho?t trong các gian hàng, cho The Royal Route nói riêng c?ng nh? c? b? s?u t?p nói chung.”

jw rudi

Abella c?ng t?n d?ng c? h?i này ?? gi?i thi?u Paoli – ch? 5 tu?n k? t? khi nh?m ch?c – trong kênh bán l? du l?ch. Kinh nghi?m c?a Paoli trong vai tṛ tr??c ?ây – Giám ??c ?i?u hành Diageo kênh Reserve toàn c?u, v?i danh m?c r??u m?nh cao c?p c?a nhà phân ph?i, s? c?ng c? cam k?t c?a Diageo v?i chi?n l??c cao c?p hóa và khác bi?t hóa trong kênh bán l? du l?ch, Abella cho bi?t.

Paoli nh?n m?nh nh?ng ?i?m quan tr?ng trong vai tṛ c?a kênh bán l? du l?ch Châu Á – bao g?m s? t?ng tr??ng c?a th? tr??ng Châu Á, xu h??ng t?ng ???c nh?n th?y trong s? gia t?ng m?c ?? thâm nh?p, l?i nhu?n ngày càng t?ng trên t?ng mét vuông gian hàng, c?ng nh? s? phát tri?n liên t?c c?a các chi?n l??c m?c tiêu trong kênh bán l? du l?ch. Ông cho bi?t thêm : “[Vai tṛ này] là c? h?i tuy?t v?i ?? chuy?n ??i vi?c kinh doanh c?a chúng tôi trong kênh bán l? du l?ch toàn c?u.”

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status