Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Diageo phát tri?n m?nh m?

Diageo phát tri?n m?nh m?
S? t?ng tr??ng m?nh m? c?a Diageo ? Trung ?ông là bàn ??p cho doanh nghi?p này nh?ng n?m v? sau.


‘Doanh nghi?p m?nh, tr? nên m?nh m? h?n’ – Diageo công b? k?t qu? F12

Tags: Diageo

 

M?ng bán l? du l?ch toàn c?u & Trung ?ông c?a Diageo báo cáo t?ng tr??ng +11% doanh thu thu?n trong n?m tài chính k?t thúc ngày 30 tháng 06, nh?ng kh?i l??ng suy gi?m -5% trong k? ( do các y?u t? ?nh h??ng t? th? tr??ng n?i ??a Trung ?ông l?n át hi?u su?t c?a kênh bán l? du l?ch).

Trong kênh Du l?ch toàn c?u Châu Á, doanh thu thu?n c?a các th??ng hi?u chính t?ng +37%, h? tr? b?i s? ra m?t c?a Johnnie Walker Platinum, Gold Label Reserve, XR21 và Blue Label Cask Edition. “S? gia t?ng t?p trung vào các th??ng hi?u chính cùng v?i chi?n l??c khác nhau v? vi?c t?ng giá và s?n ph?m ??i v?i ??i t??ng khách hàng trong kênh mi?n thu? d?n ??n t?ng tr??ng doanh thu thu?n +31% cho m?ng Bán L? Du L?ch Châu Á,” Diageo cho bi?t.

Công ty cho bi?t kh?i l??ng trong khu v?c Trung ?ông b? ?nh h??ng b?i s? t?ng giá, giá tích c?c h?n h?p suy gi?m -9%, doanh thu thu?n gi?m -2% nh? m?t h? qu? t?t y?u. Tuy nhiên, kênh bán l? du l?ch trong khu v?c th? hi?n hi?u su?t m?nh m?.

Ngay sau khi công b? k?t qu?, Giám ??c ti?p th? Diageo Du L?ch toàn c?u & Trung ?ông, Steve White ?ă nói v? m?t s? ?i?m n?i b?t c?ng nh? nh?ng ?i?m t? góc ?? kênh bán l? du l?ch.

diageo table0812 1

Ông cho bi?t kênh bán l? du l?ch ch? y?u ph?n ánh hi?u su?t t?ng th? c?a th? tr??ng n?i ??a, ??ng ngh?a v?i vi?c kênh bán hàng này c?ng ch?u nh?ng áp l?c t??ng t? (??c bi?t b?i s? y?u ?t c?a khu v?c Nam Âu). Tuy nhiên, nó ???c thúc ??y b?i hi?u su?t m?nh m? t?i khu v?c Châu Á ( măi l?c l?n ), M? và Trung ?ông. Kênh bán hàng này ???c h??ng l?i t? l?u l??ng khách Châu Á m?nh m? – ??c bi?t t? Trung Qu?c – thúc ??y doanh s? bán hàng cao c?p c?a công ty, ông cho bi?t.

Scotch n?i b?t trong màn tŕnh di?n xu?t s?c, ông cho bi?t, ???c thúc ??y b?i ch??ng tŕnh ra m?t cao c?p thành công nh? ḍng s?n ph?m m? r?ng c?a Johnnie Walker, Platinum Label 18 n?m, XR 21, Blue Label Cask Edition.

Nh?n xét v? s? t?ng tr??ng ?n t??ng +31% doanh thu thu?n trong kênh Du l?ch toàn c?u Châu Á, White cho bi?t: “M?c dù có m?t s? v?n ?? ?áng chú ư trong khu v?c, nh? l? l?t t?i Bangkok, và các v?n ?? n?y sinh khác trong n?m, khu v?c Châu Á v?n ??c bi?t r?t m?nh m?. Chúng tôi nh?n th?y rơ tác ??ng c?a m?t s? ??i t??ng khách hàng ng??i Châu Á di chuy?n th??ng xuyên, ?i du l?ch t?i nhi?u n?i trong khu v?c. Và h? chuyên nghi?p h?n trong vi?c chi tiêu vào siêu sang tr?ng, có l?i cho các m?c t?ng tr??ng siêu cao c?p c?a chúng tôi.”

Du khách Trung Qu?c ??c bi?t quan tr?ng, ông th?a nh?n. K?t qu? là, th??ng hi?u baijiu cao c?p c?a Diageo, Shui Jing Fang ?ă là m?t câu chuy?n thành công ?áng chú ư không ch? ? kênh bán l? du l?ch Châu Á mà c̣n t?i các ??a ?i?m ?a d?ng khác nh?  Paris, London và San Francisco. “Shui Jing Fang hi?n là th??ng hi?u chính th? hai c?a chúng tôi trong kênh Du L?ch Toàn C?u, chúng tôi b?t ??u nh?n th?y nó c?ng ?ă giành ???c ch? ??ng t?i m?t s? khu v?c khác,” White nh?n xét.

Trong khi doanh s? bán hàng t?i Trung ?ông gi?m t?ng th?, ???c thúc ??y b?i các y?u t? th? tr??ng n?i ??a, White nh?n m?nh, l?u ư r?ng kênh bán l? du l?ch “v?n ti?p t?c duy tŕ r?t r?t t?t”.

White cho bi?t kênh bán l? du l?ch v?n là kênh bán hàng quan tr?ng ??i v?i Diageo, m?t ?i?u ǵ ?ó s? ???c ph?n ánh trong quá tŕnh ??i m?i s?n ph?m không ng?ng, bao g?m ch??ng tŕnh ra m?t (công b? ngày hôm nay) c?a John Walker & Sons Odyssey, ḍng ‘Triple Malt’ hi?m có, giá bán l? 950 ?ôla M?.

??i v?i toàn b? các danh m?c, doanh thu thu?n t?ng +6% (+8% gián ti?p) ??t 10.76 t? B?ng Anh, v?i l?i nhu?n ho?t ??ng ( tr??c các kho?n ??c bi?t) t?ng +9% (+11% gián ti?p) ??t 3,19 t? B?ng Anh.

Các th? tr??ng m?i n?i, t?ng chi?m g?n 40% kinh doanh c?a Diageo, t?ng tr??ng doanh thu ṛng +15%, l?i nhu?n ho?t ??ng t?ng +23%. Vi?c mua l?i, sáp nh?p t?i các th? tr??ng ?ang phát tri?n nhanh, ch? y?u là Mey Icki t?i Th? Nh? K?, ?ă thêm 320 tri?u B?ng Anh vào doanh thu ṛng và 82 tri?u B?ng Anh vào l?i nhu?n ho?t ??ng sau khi kh?u tr? chi phí giao d?ch & sáp nh?p.

Trong n?m qua, Diageo t?ng c? ph?n s? h?u t?i Shuijingfang và Halico, ??ng th?i công b? b?n th?a thu?n mua l?i th??ng hi?u Ypioca c?a Brazil, và ư ??nh ??u t? h?n 1 t? B?ng Anh nh?m t?ng n?ng su?t Scotch whisky.

Giám ??c ?i?u hành Paul Walsh cho bi?t: “Diageo là m?t doanh nghi?p m?nh, ?ang ngày càng tr? nên m?nh h?n, và k?t qu? chúng tôi ?ă công b? sáng nay ?ă cho th?y ?i?u ?ó m?t cách rơ ràng. Chúng tôi ?ă & ?ang t?ng c??ng s? hi?n di?n t?i các th? tr??ng ?ang phát tri?n nhanh trên th? gi?i, thông qua hai v? thu mua l?i và t?ng tr??ng h?u c? m?nh ?m. Chúng tôi t?ng c??ng v? th? các th??ng hi?u hàng ??u c?a chúng tôi trên toàn c?u, thông qua ti?p th? hi?u qu? và nh?ng c?i ti?n hàng ??u trong ngành công nghi?p, ??ng th?i t?ng c??ng các tuy?n k?t n?i th? tr??ng.”

Theo khu v?c, Châu Á – Thái B́nh D??ng ( trong báo cáo c?a Kênh Du L?ch Toàn C?u – Châu Á & Trung ?ông) công b? t?ng tr??ng +2% kh?i l??ng và +8% doanh thu thu?n (giá tr?). B?c M? v?i m?c +2% kh?i l??ng và +6% t?ng tr??ng giá tr?. Châu M? Latin & Caribe công b? t?ng tr??ng m?nh m? nh?t (+10% kh?i l??ng, +19% giá tr?) v?i Châu Phi t?ng +5% v? kh?i l??ng và +11% doanh thu thu?n.

diageo table0812 5

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status