Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

C?i ngu?n r??u qu?c l?i và r??u ??

C?i ngu?n r??u qu?c l?i và r??u ??
Bán các lo?i r??u t?i Hà N?i, dù các lo?i r??u ngo?i ngày xu?t hi?n ngày càng nhi?u và ch?t l??ng ngày càng cao th?m ngon nh?ng c?t h?n c?t túy c?a ng??i Vi?t v?n ?i t? g?c. ?ó là R??u Qu?c L?i và r??u ??, ???c ví nh? linh h?n b?n l?nh c?a ng??i ph??ng Nam ta nh?ng gi? ?? ki?m ???c r??u ?? hay Qu?c l?i nguyên b?n nh? x?a th́ gi? th?t là khó. Th?i gian trôi và Ph??ng Tây v?i nh?ng ḍng r??u có ti?ng trên th? gi?i du nh?p vào Vi?t Nam l?n áp d?n kh?u v? ng??i dân Vi?t nh?ng m?t m?t nh́n nh?n r?ng ch?t l??ng c?a r??u ngo?i ngoài Vi?c không ph?i do ông cha ta làm ra th́ ch?t l??ng c?ng không h? thua kém r??u c? x?a nh?ng l?i mang m?t h??ng v? hi?n ??i.

 

T?i sao l?i g?i là r??u ?? và r??u qu?c l?i?

15-08-2012

Chuy?n k? là tr??c khi ng??i Pháp t?i Vi?t Nam th́ ngành n?u r??u ?ă có. Tuy nhiên, sau n?m 1858 ng??i Pháp ti?n hành xâm l??c Vi?t Nam th́ h? c?ng quy?t ??nh th?t ch?t vi?c n?u r??u và thu thu?. Bà con ta t?t nhiên là không ch?u ?? b?n th?c dân ?ô h? bóc l?t nên quy?t ??nh … n?u r??u l?u. R??u l?u v?a r? l?i v?a ngon h?n r??u c?a nhà n??c th?c dân, ? mi?n Nam th́ ???c n?u b?ng g?o n?p r?i ?em gi?u trong nh?ng lùm tranh, lùm ?? ? xa nhà, ho?c khi th?y Tây ?oan, Tàu cáo ??n b?t, nghe ??ng th́ bê t?t c? n?i r??u, b́nh r??u ch?y v?i d?u d??i ??ng c? hoang d?i m?c toàn cây ??, m?t loài cây gi?ng c? n?n, c? lác, c? tranh, hay lau s?y m?c cao vút ??u. Tên g?i r??u ?? trong Nam xu?t x? t? ?ó.

T?i mi?n B?c Vi?t Nam ng??i dân ?ă t? ??t tên cho lo?i r??u ḿnh n?u là r??u ngang v́ r??u n?u và tiêu th? theo ki?u ?i ngang v? t?t; r??u cu?c l?i v́ v?a bán v?a l?i nh? con chim cu?c; ho?c ?? so sánh v?i r??u “qu?c gia” khi các c? nhà nho x?a nh?i ti?ng ngo?i bang nationale spirit g?i r??u quê c?a ng??i Vi?t là r??u qu?c h?n qu?c túy. Ti?ng là qu?c h?n qu?c túy mà ph?i n?u chui n?u l?i, u?ng chui u?ng l?i th́ g?i là r??u qu?c l?i.

Nauruou

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status