Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Ch? hăng Bia giàu nh?t Trung Qu?c

Ch? hăng Bia giàu nh?t Trung Qu?c
Hăy theo ?u?i ??c m?, dù có khó kh?n nh?ng ??ng quên m? ??c ?ó là nh?ng ǵ ch? hăng bia l?n nh?t Trung Qu?c chia s?.

Ch? hăng Bia là ng??i giàu nh?t Trung Qu?c

Ông trùm ?ô? uô?ng 66 tuô?i này s? h?u ?ê?n h?n 80% cô? phâ?n c?a Wahaha (nhiê?u gâ?p ?ôi so v?i d? ?oán tr??c ?ó c?a các nhà phân tích). Theo Bloomberg Billionaires Index v?i l??ng cô? phiê?u này th́ tài s?n ṛng c?a ông Zong dô?i lên con sô? 21,6 t? USD, nhiê?u h?n t? phú Robin Li, nhà sáng lâ?p cô? máy t́m kiê?m Baidu ?ê?n 13,4 t? USD.
T? phú Zong, ng??i ch? tiêu 20 USD mô?i ngày hiê?n là ng??i giàu th? 23 trên thê? gi?i. T?i châu Á, ông ch? ??ng sau Lư Gia Thành và Mukesh Ambani. Trong khi ?ó tài s?n c?a ch? t?ch tâ?p ?oàn khô?ng lô? Baidu Li l?i gi?m ?ê?n 3,8% t? ?â?u n?m.
Wahahah b?t phá sau nh?ng thâ?p niên phát triê?n kinh tê? c?a Trung Quô?c. Tâ?p ?oàn có 60 nhà máy t?i 29 t?nh thành trong c? n??c. Wahaha chuyên s?n xuâ?t soda, th?c phâ?m, s?a bô?t thâ?m chí là trang ph?c tr? em.
T? phú Zong ?ă t? l?c trên hành tŕnh tr? thành t? phú khi ông l?a ch?n ?úng ??n l?nh v?c theo ?uô?i, ??nh v? râ?t tô?t th??ng hiê?u Wahaha và tâ?n d?ng c? hô?i phát triê?n t?i các thành phô? nh? ? Trung Quô?c, chuyên gia phân tích Zhang Lu t?i Capital Securities Corp, Th??ng H?i cho biê?t.
Hiê?n Wahaha ?ă râ?t nô?i tiê?ng trên th? tr??ng trong n??c và viê?c công bô? sô? l??ng cô? phiê?u c?ng nh? tài s?n mà ông n?m gi? s? giúp c?ng cô? thêm ??a v? c?a th??ng hiê?u và cá nhân t? phú.
T? phú Zong thành lâ?p Wahaha t?i Trung Quô?c cách ?ây 25 n?m cùng v?i hai ng??i giáo viên ngh? h?u v?i kho?n vay 22.048 USD. Theo tô? ch?c nghiên c?u Euromonitor International, hiê?n Wahaha n?m gi? 7,2% th? tr??ng ?ô? uô?ng nh? c?a Trung Quô?c. Hăng ??ng ?â?u là Coca- cola v?i th? phâ?n 16,8%, tiê?p theo là Tingyi c?a Hong Kong
N?m 2011, tâ?p ?oàn c?a t? phú Zong t?o ra kho?n doanh thu 11 t? USD và l?i nhuâ?n 1 t? USD. N?m 2012, ??c tính l?i nhuâ?n ṛng c?a hăng này s? ??t 1,3 t? USD v?i doanh thu 13,3 t? USD trong bô?i c?nh chính ph? khuyê?n khích tiêu dùng trong n??c.

Trong khi ?ó, cô? phiê?u c?a gă khô?ng lô? Baidu ?ă gi?m 23% t?i sàn Nasdaq kê? t? cuô?i quư I do lo ng?i c?a các nhà ?â?u t? vê? s?c kh?e c?nh tranh c?a hăng này tr??c các ?ô?i th? trong ?ó cóQihoo 360. Qihoo 360 v?a kh?i ?ô?ng cô? máy t́m kiê?m c?a ḿnh vào ngày 16/8 v?a qua.
Like 21 l??t xem - 0 b́nh lu?n - 0 likes

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status