Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Ch?n quà bi?u s?p ngày T?t

Ch?n quà bi?u s?p ngày T?t
Ch?n quà bi?u s?p ngày T?t B?n ?ang b?n kho?n v? vi?c có nên chu?n b? quà bi?u s?p tr??c khi T?t ??n tuy gi? ?ây nó g?n nh? ?ă tr? thành câu chuy?n chung c?a m?i công s??

Ch?n quà bi?u s?p ngày T?t

Sau ?ây là nh?ng ?i?u nên và không nên khi bi?u quà cho s?p mà b?n c?n l?u ư nh?m tránh ???c nh?ng phi?n ph?c không ?áng x?y ra.

Làm ph?n s? c?a b?n
Vi?c ch?n quà t?ng s?p c?ng c?n có s? ??u t? th?i gian nh? khi b?n c? g?ng hoàn thành m?t d? án hay nhi?m v? c?a công ty. V́ v?y hăy t́m hi?u k? v? “l?ch s?” chuy?n quà cáp trong công ty ch?ng h?n nh?:

- Các nhân viên ? ?ây có bao gi? t?ng quà s?p vào d?p T?t không?

- N?u có th́ nh?ng lo?i quà nh? th? nào th??ng ???c m?i ng??i l?a ch?n.

- ?ă có ??ng nghi?p nào c?a b?n nh?n ???c k?t qu? hay thái ?? t? s?p theo cách không mong ??i ch?a? N?u có th́ t?i sao?

??ng khi?n s?p th?y thi?u tho?i mái khi nh?n quà

Gi? th́ b?n ?ă bi?t ???c truy?n th?ng t?ng quà c?a công ty, ti?p ??n hăy ngh? v? vi?c t?i sao b?n mu?n t?ng quà cho s?p.

N?u câu tr? l?i là b?i v́ b?n mu?n ch?y ch?t l?i ích ǵ t? nó th́ s?p c?ng có th? nh?n th?y ???c ?i?u ??y. C̣n n?u không ph?i v?y th́ b?n c?n th?t c?n th?n khi ch?n quà. Nh?ng món quà quá ??t giá c?ng d? khi?n s?p hi?u nh?m m?c ?ích t?ng c?a b?n và ?i?u này d? gây tâm lư không tho?i mái cho s?p khi nh?n nó.

Hăy chân thành

Truy?n th?ng t?ng quà s?p b?t ngu?n t? ư mu?n th? hi?n s? trân tr?ng hay c?m kích công lao c?a c?p trên hay ch? ??n gi?n là ?? thay cho m?t l?i c?m ?n chân thành v́ m?t l?n ???c s?p giúp ??, ch? b?o trong công vi?c. Quà t?ng s? m?t ?i giá tr? khi nó bi?n thành m?t gánh n?ng hay m?t ngh?a v? cho ng??i t?ng nó.

Nên c?n th?n v?i m?t s? lo?i quà t?ng

 Tr? khi b?n mu?n ki?m l?i t? vi?c t?ng quà, c̣n n?u không, m?t th? ?? quá xa x? ho?c quá riêng t? s? là món quà t?i nh?t mà b?n có th? ch?n bi?u s?p.

Có m?t vài th? mà b?n không bao gi? nên ch?n mua t?ng s?p. ?i?n h́nh nh?t là n??c hoa và qu?n áo. Th?m chí c? hoa ?ôi khi c?ng có th? b? xem là món quà quá riêng t? và d? gây bàn tán trong công ty.

Xem xét các ph??ng án t?ng quà

Trong s? các ph??ng án, th??ng th́ t?ng quà t?p th? ???c xem là cách t?t nh?t. B?ng cách này, s? không ai ph?i s? b? coi là ?ánh l? mà l?i giúp th?t ch?t thêm t́nh c?m gi?a nh?ng ??ng nghi?p v?i nhau trong công ty và v?i c? s?p.

Hay là b?n có th? cân nh?c m?t s? món ?? không ??t nh? ?? ?n ch?ng h?n. Có th? là m?t h?p m?t do b?n t? làm, m?t lo?i r??u ?ă ???c t́m hi?u k? v? ch?t l??ng và h??ng v? tr??c khi mua, hay có th? là m?t h?p bánh.

Không ph?i có qua có l?i

B́nh th??ng trong ??i s?ng hàng ngày, n?u có ai ?ó t?ng b?n m?t món quà th́ b?n nên có chút ǵ ?ó g?i là ?? c?m t? h?. Tuy nhiên lư thuy?t này l?i không ph?i lúc nào c?ng ???c áp d?ng ? công s?.

Trong công vi?c không nh?t thi?t ph?i có s? có qua có l?i. Không ph?i r?ng s?p “ban phát” cho b?n m?t l?i l?c nào ?ó mà b?n ph?i “??n ?áp” l?i b?ng m?t món quà v?t ch?t. Không! T?t c? nh?ng ǵ b?n ph?i làm khi nh?n ???c m?t ??c ân ??c l?i ǵ là th? hi?n ḷng bi?t ?n chân thành, c̣n quà t?ng ch? ?óng vai tṛ nh? m?t v? b?c mà thôi.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status