Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

CH?N LY U?NG R??U

CH?N LY U?NG R??U
Tùy theo v?n hoá và phong t?c c?a t?ng vùng, t?ng qu?c gia nh?ng ??i v?i m?t s? lo?i r??u ph? bi?n th́ quy cách s? d?ng ly ???c “tuân th?” nh? sau:

CH?N LY U?NG R??U

T? lâu, con ng??i ?ă bi?t u?ng r??u nh?ng dùng cái ǵ ?? u?ng r??u là c? m?t câu chuy?n dài. Trong truy?n vơ hi?p Trung Hoa, các h?o hán th??ng u?ng r??u b?ng bát. Các hi?p s? th?i Trung c? châu Âu luôn ?eo bên ḿnh chi?c s?ng dê, s?ng ḅ tót ho?c trâu r?ng. Chi?c s?ng này là chi?c tù và ?? g?i b?n chi?n ??u nh?ng khi c?n s? ???c b?t l?i ?? tr? thành c?c u?ng r??u.

T? th? k? th? XIV, trên th? gi?i ?ă s?n xu?t ra nhi?u lo?i c?c thu? tinh có kích th??c khác nhau và c?ng có nh?ng nghi th?c khác nhau khi u?ng r??u. Hoàng ?? Napoleon - ng??i thích ch?i và s?u t?m các lo?i ly r??u, là ng??i luôn gi? chu?n m?c trong ngh? thu?t ?m th?c nên thói quen này ???c bá quan v?n vơ noi theo, truy?n bá r?ng răi trong gi?i quư t?c cung ?́nh r?i lan truy?n trong c? n??c. T? ?ó, vi?c s? d?ng ly u?ng phù h?p v?i t?ng lo?i r??u ?ă tr? thành lu?t b?t thành v?n trên toàn th? gi?i.

R??u nào ly n?y

- R??u Champagne: th??ng dùng lo?i ly chân cao, thân ly dài. Lo?i ly này gi? cho b?t không trào và mang tính th?m m? cao khi nâng c?c.

- R??u vang Bordeaux ??: dùng ly h́nh qu? tr?ng, mi?ng ly h?i khum có dung tích kho?ng 250 ml. Ch? rót r??u kho?ng 1/3 ly ?? khi ch?m c?c, r??u không b? sánh ra ngoài. Mi?ng ly khum c̣n giúp gi? ???c h??ng v? c?a r??u khi nh?m nháp t?ng ng?m nh?.

- R??u vang Bordeaux tr?ng: dùng ly nh? h?n, kho?ng180 - 200 ml và t?i ?a c?ng ch? rót r??u ??n l?ng ly.

- R??u vang Porto B? ?ào Nha hay r??u Sheery: dùng lo?i ly nh? h?n n?a (150 ml) và c?ng ch? rót l?ng ch?ng ly.

- R??u m?nh Bourgognes: dùng lo?i ly l?n (c?c v?i), mi?ng r?ng, dung tích kho?ng 650 ml và rót kho?ng 1/3 ly.

- R??u Cognac và Armagnac: th??ng dùng nh?ng lo?i ly chân lùn.

- R??u Vodka: s? d?ng lo?i ly có mi?ng loe (h́nh ?ng khói). R??u Vodka th??ng ???c u?ng l?nh.


- R??u Rumh: s? d?ng lo?i ly có thân và mi?ng r?ng hay ly chân dài, mi?ng loe. ?i?u này s? giúp làm n?i b?t h??ng v? c?a Rumh.

- R??u Tequila: s? d?ng lo?i ly có d?ng h́nh hoa tulip, ly có mi?ng loe hay m?t chi?c ly nh? và th??ng ???c dùng v?i m?t lát chanh t??i và mu?i.

- R??u Whisky: s? d?ng lo?i ly có d?ng thân r?ng, mi?ng h?p ?? h??ng v? c?a r??u d? dàng t?a ra và l?u ??ng khi xoay nh? ly.

?âu ph?i ng?u nhiên mà ng??i ta l?i g?i chuy?n ?n u?ng là “ngh? thu?t ?m th?c”. Bao nhiêu ki?u u?ng, cách ?n là b?y nhiêu nguyên ph? li?u cùng nh?ng v?t d?ng ???c ch? t?o cho phù h?p, trong s? tinh t? sâu xa. Dù trong b?a ?n gia ?́nh hay ti?c tùng, nh?ng chi?c ly luôn là thành ph?n không th? thi?u ???c. Ki?u dáng c?a ly c?ng th? hi?n m?t s? k?t h?p ng?m v?i nh?ng lo?i th?c u?ng t??ng thích.

S? h?u nh?ng b? ly ??t ti?n, b?n c?ng c?n trang b? ki?n th?c v? cách s? d?ng chúng. L?a ch?n ?úng lo?i ly phù h?p v?i m?i th?c u?ng không ch? ch?ng t? s? am hi?u, sành ?i?u c?a ch? nhân mà c̣n giúp th??ng th?c ???c ??y ?? h??ng v? c?a th?c u?ng.

V́ v?y ch?n ly phù h?p v?i ?? u?ng là ?i?u r?t quan tr?ng. H́nh dáng, ?? r?ng là nh?ng tiêu chu?n quan tr?ng trong quá tŕnh ch?n ly. Nh?ng ng??i khách s? h?t s?c ng?c nhiên khi ???c th??ng th?c ?? u?ng trong nh?ng chi?c ly thích h?p, ?n t??ng c?a b?n.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status