Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Chó th? r??u vang

Chó th? r??u vang
Có l? ai c?ng bi?t kh?u giác c?a chó r?t nh?y, nh?ng mà ?? th? và nh?n bi?t ???c r??u vang th́ ?úng là ch? duy nh?t chú chó Bloodhound Louisa Belle, v?i kh?u giác siêu nh?y g?p 2.000 l?n ng??i th??ng.

 

Chuyên gia th? r??u vang 4 chân

XEM GIÁ CÁC LO?I R??U VANG :  T?I ?ÂY

M?t con chó 7 tu?i ? Australia có cái m?i siêu nh?y ?ă ???c ?ào t?o ?? tr? thành chuyên gia th? r??u vang.

Con chó Bloodhound Louisa Belle có m?t cái m?i r?t nh?y bén, nh?t là v?i r??u vang. Do ?ó, nó ???c hu?n luy?n ?? phát hi?n ra nh?ng ch?t ??c. Nó th?m chí c̣n ng?i ???c r??u ngay c? khi chai v?n ?óng nút.

Bloodhound-Louisa-Belle

Chuyên gia th? r??u vang - con chó Bloodhound Louisa Belle. ?nh: Metro.

Ch? nhân c?a con chó này là ông bà Michelle Edwards và Daniel Fischl, hi?n h? ?ang s? h?u th??ng hi?u r??u vang là Linnaea ? Melbourne, Australia. V? ch?ng này cho bi?t, nh? s? d?ng tài n?ng c?a Louisa Belle mà h? ??ng ??u trong làn sóng m?i c?a k? thu?t ch? bi?n r??u nho.

"Louisa Belle ch? c?n ?ánh h?i m?t thùng r??u vang là có th? ki?m nghi?m ch?t l??ng", ông Fischl nói v?i Metro.

Louisa không ph?i là fan c?a lo?i ?? u?ng có c?n, mà nó ch? thích các lo?i n??c tinh khi?t và th?c ?n dành cho chó.

"H?u h?t các nhà máy r??u vang ?ă s? d?ng m?i c?a con ng??i nh?ng m?i c?a Louisa Belle c̣n nh?y c?m h?n g?p 2.000 l?n", ông Fischl nói thêm.

Funny-animals-pictures-anh-vui-dong-vat-namkna-blogspot-com-29

 

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status