Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Chivas ra m?t s?n ph?m m?i

Chivas ra m?t s?n ph?m m?i
Kh?i ??ng r?m r?ch vào cu?i n?m, Chivas regal mu?n có thêm m?t b??c ??t phá m?i trong maketing cho s?n ph?m c?a ḿnh b?ng chai Chivas 12 m?i, ki?u dáng thi?t k? sang tr?ng h?n. S? là m?t ?i?m nh?n quan tr?ng trong vi?c qu?ng bá th??ng hi?u cu?i n?m 2012 và ??u n?m 2013

 

Chivas Regal kh?i ??ng chi?n d?ch ra m?t toàn c?u cho ḍng s?n ph?m Blend

Chivas Regal ra m?t ḍng s?n ph?m m?i The Chivas Brothers’ Blend, b?t ??u t? 01 tháng 10, 2012, ??c quy?n trong kênh bán l? du l?ch toàn c?u.

Ḍng s?n ph?m m?i này thu?c danh m?c s?n ph?m c? ??nh c?a Chivas, và ch? dành cho ng??i tiêu dùng trong kênh bán l? du l?ch. ?ây là ch??ng tŕnh ra m?t s?n ph?m m?i ??u tiên c?a th??ng hi?u này k? t? sau khi Chivas Regal 25yo ???c tái ra m?t n?m 2007.

Ngu?n c?m h?ng chi The Chivas Brothers’ Blend ??n hai anh em nhà sáng l?p, John và James Chivas. Hai ng??i ?ă làm vi?c cùng nhau t?i công ty Chivas Brothers’ Emporium t?i King Street, Aberdeen, ???c thành l?p trong th?p niên gi?a nh?ng n?m 1800, n?i ti?ng trong vi?c phân ph?i th?c ph?m ch?t l??ng & whisky. Ngày nay, Chivas Regal bán ra h?n 4.9 tri?u thùng t?i h?n 150 th? tr??ng ( ngu?n: Pernod Ricard tháng 3,2012 MAT).

H?n h?p whisky pha tr?n 12 n?m m?i s? d?ng nh?ng lo?i whisky m?ch nha ??c l?a ch?n t? m?, v?i t? l? cao m?ch nha Strathisla và Longmorn ?? tái t?o l?i h??ng v? m?m m??t.

Ch?t l?ng này có màu h? phách s?m v?i h??ng th?m c?a trái cây chín m?m nh? ?ào, lê, và ghi chú c?a m?t ong, m?t & k?o m?m. H??ng m?i phong phú c?a trái cây t??i nh??ng ch? cho k?t c?u kem, ng?t m??t.

Thi?t k? chai và v? ngoài n?i b?t, ?n t??ng v?i vi?c s? d?ng tông màu tím ??m. V?i gia huy Chivas Regal trên chai, chai whisky này là s? hôn ph?i c?a truy?n th?ng và hi?n ??i, n?i b?t & ??c ?áo.

Sau chi?n d?ch ng?n ‘A New Arrival from Chivas’ trong kênh bán l? du l?ch toàn c?u ??y lên s? ṭ ṃ c?a du khách, Chivas Regal s? t?o m?t hành tŕnh m?i cho ng??i tiêu dùng t?i các sân bay trên toàn th? gi?i. T? ?i?m ??n cho ??n ?i?m kh?i hành, du khách có th? tr?i nghi?m m?t ch??ng tŕnh kích ho?t b?t m?t liên quan ??n ‘sân kh?u’ phái ngoài gian hàng, t??ng tác k? thu?t s?, các ho?t ??ng sáng t?o thu hút ng??i tiêu dùng h?n n?a, công ty cho bi?t.

Giám ??c th??ng hi?u toàn c?u c?a Chivas Regal, James Slack nh?n xét: “Chúng tôi r?t vui m?ng ???c ra m?t The Chivas Brothers’ Blend ??c quy?n trong kênh bán l? du l?ch, ??ng th?i mang s?n ph?m Chivas Regal m?i – t?p trung vào di s?n pha tr?n khéo léo v?i ???ng l??n hi?n ??i. K?t qu? là m?t ḍng whisky ‘siêu m??t’ cho du khách ngày nay, nh?ng ng??i ?ang ki?m t́m không ch? s? ??i m?i, sáng t?o c?a th??ng hi?u mà c̣n là tr?i nghi?m. The Chivas Brothers’ Blend là ḍng whisky ??nh cao ?? chia s?.”

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status