Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Chivas Diamond

Chivas Diamond
Royal Salute Scotch whisky ?ă ???c t?o ra nh? m?t c?ng ph?m dâng lên N? Hoàng Elizabeth ?? nh? vào l? ??ng quang c?a bà n?m 1953.

 

Chivas Diamond

?? chào m?ng ??i l? Kim C??ng, k? ni?m 60 n?m ngày n? hoàng Elizabeth ?? nh? ??ng quang, Royal Salute Limited Edition Diamond Jubilee Scotch whisky ???c ra m?t t?i các sân bay chính c?a Châu Á bao g?m : Hong Kong, ?ài Loan, Singapore và Hàn Qu?c trong tháng 5/2012.

S?n ph?m ??c quy?n này ???c cho là bi?u t??ng cho di s?n th??ng hi?u, và mang ??n cho du khách c? h?i mua m?t món quà l?u ni?m.

?? phù h?p v?i ch? ?? ‘Diamond Jubilee – ??i l? kim c??ng’, phiên b?n gi?i h?n này ra m?t trong thi?t k? chai s? v?i màu men xanh c? ?i?n, ??t trong h?p ???c làm th? công v?i m?t g??ng phía trong giúp t?ng c??ng kh? n?ng hi?n th?.

Nh?m làm n?i b?t ch?t l??ng c?a whisky, phiên b?n gi?i h?n Royal Salute – Diamond Jubilee ???c ra m?t  v?i k? tr?ng bày ?n t??ng & sáng t?o, l?y c?m h?ng t? ánh sáng ph?n chi?u c?a viên kim c??ng, ch? s? h?u th??ng hi?u – Pernod Ricard cho bi?t.

Khách hàng mua hàng t?i sân bay s? có c? h?i trúng gi?i th??ng là 1 viên kim c??ng t? Garrard, m?t trong nh?ng nhà ch? tác kim hoàn lâu ??i n?i ti?ng nh?t th? gi?i.

Giám ??c ti?p th? Pernod Ricard, kênh mi?n thu? Châu Á, John O’Sullivan nh?n xét: “Royal Salute ???c t?o ra ?? chào m?ng l? ??ng quang c?a N? Hoàng Elizabeth ?? nh?, và chúng tôi r?t vinh d? ???c ti?p n?i truy?n th?ng này b?ng phiên b?n Diamond Jubilee, k? ni?m 60 n?m tr? v́ c?a N? Hoàng. Du khách ?i qua mi?n thu? Châu Á s? có c? h?i mua m?t món quà th?c s? ?áng nh?, ?ánh d?u s? ki?n l?ch s? hi?m có này.”

Giám ??c th??ng hi?u cao c?p c?a Pernod Ricard, mi?n thu? Châu Á, Kyung Min cho bi?t thêm: “ Chi?n d?ch kh?i ??ng c?a Royal Salute Diamond Jubilee ?ă mang ??n m?t h́nh ?nh tuy?t v?i trong sân bay, v?i các công c? t??ng tác ?? thu hút du khách qu?c t? cùng k? ni?m m?c l?ch s? này.”

“Phiên b?n gi?i h?n này ???c h? tr? b?i khái ni?m m?nh m? và ch? ?? ‘??i l? Kim C??ng’ ???c mang ??n thông qua nhi?u ?i?m ti?p xúc m?t cách sinh ??ng.”

Chai phiên b?n gi?i h?n Royal Salute Diamond Jubilee c?ng có m?t trên các chuy?n bay c?a các hăng hàng không Korean Air, Asiana và Cathay Pacific.

CHvias

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status