Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Cách phân bi?t r??u vang gi?

Cách phân bi?t r??u vang gi?
R??u vang tr? thành ?? u?ng ph? bi?n trong ḷng ng??i dân Vi?t. ?i cùng v?i s? ph? bi?n và phát tri?n c?ng là s? phát tri?n c?a các hàng nhái , hàng gi? hàng kém ch?t l??ng chen chân vào th? tr??ng. Là công ty bán r??u trên 20 n?m trong ngành, chúng tôi ??a ra m?t s? cách nh?n bi?t th?t gi? c?a r??u vang trên th? tr??ng hi?n nay .


Các cách phân bi?t chai r??u vang gi? và r??u vang th?t.

XEM GIÁ C?C LO?I R??U VANG N?I TI?NG :  T?I ?ÂY

? Vi?t Nam nói riêng, nhăn hi?u r??u vang Bouxdeau c?a Pháp ???c th?nh hành trên th? tr??ng. Nh?ng theo th?ng kê th́ có ??n 20% th? tr??ng r??u vang Boudeaux ch?a th?c s? ??m b?o v? ch?t l??ng. Cách d? nh?t mà khách hàng chú ư dù mua ? ??a ?i?m nào ?ó là " nói không v?i nh?ng r??u vang Pháp có giá d??i 100 ngh́n ??ng ".

Theo tính toán c?a các nhà nghiên c?u Pháp, doanh s? mà r??u vang gi? ??t hàng n?m là kho?ng 450 t? ?ô la, t?c là b?ng 5% ??n 7% th??ng m?i c?a th? gi?i.

T?i Pháp, M?i n?m, r??u vang gi? làm nghành công nghi?p vang…m?t 200 tri?u ?-rô và con s? này s? ch? t?ng lên. Trên th? tr??ng Vi?t nam có r?t nhi?u r??u vang mang nhăn hi?u Bordeaux. ?? có th? phân bi?t ???c ?âu là r??u th?t, ?âu là r??u gi?, ta có th? chú ư t?i môt s? ??c ?i?m sau trên nhăn chai.

N?u có m?t l?nh v?c mà “các chuyên gia hàng gi?, hàng nhái” “xúm vào” khai thác th́ ?ó chính là r??u vang. B?i nó h?i t? 3 y?u t? thu?n l?i cho thành công c?a hàng gi?, hàng nhái: d? làm, khó b? phát hi?n ra ?? gi? và l?i nhu?n cao.

131211afamilyMSphanbietruou01 79908

Trên th? tr??ng Vi?t nam có r?t nhi?u r??u vang mang nhăn hi?u Bordeaux. ?? có th? phân bi?t ???c ?âu là r??u th?t, ?âu là r??u gi?, ta có th? chú ư t?i môt s? ??c ?i?m sau trên năh chai:

N?m s?n xu?t

V?i r??u vang nhi?u ng??i cho r?ng ?ă là Bordeaux th́ càng lâu càng quư, các nhà làn r??u gi? ?ă l?i d?ng y?u t? này ?? in các nhăn chai Bordeaux v?i n?m ?óng chai t? 1993 t?i 1997. Th?c ra, ?ây là nh?ng chai r??u vang h?t s?c b́nh th??ng. ? Pháp, th?i h?n s? d?ng ??i v?i Bordeaux tr?ng lo?i này t? 2 - 3 n?m, r??u vang ?? là t? 4 - 5 n?m, trong nh?ng ?i?u ki?n b?o qu?n t?i ?u ( h?m r??u ít ánh sáng, nhi?t ?? ?n ??nh th??ng xuyên t? 13 – 15 ?? C, ?? ?m không khí t? 65 – 75%. Do ?ó , r??u vang Bordeaux không tên tu?i thu?c nh?ng n?m s?n xu?t t? 1993 ??n 1997, n?u không ph?i là gi? th́ c?ng ?ă b? h?ng, tr? thành “ d?m chua”.

DSC 3702_wine_red_cuvee_alexandra_bordeaux_1997_cringel.com

?nh mang tính minh h?a

Gi?ng nho

Các nhà làm r??u vang gi?, do ki?n th?c có h?n nên nhi?u khi nh?m l?n gi?a các gi?ng nho làm r??u. L?i th??ng g?p là trên c? r??u vang ?? và vang tr?ng ??u ghi các gi?ng nho làm r??u vang gi?ng nhau: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc và Merlot. Trong th?c t?, ?ây là các gi?ng nho dùng là r??u vang Bordeaux ??, c̣n r??u Bordeaux tr?ng làm t? các ḍng Sauvignon blanc và Sémillon.

N?u b?n mua r??u vang tr?ng mà b?n th?y có ghi Cabernet Sauvignon ho?c Cabernet Franc và Merlot th́ ch?c ch?n ?ó là chai r??u gi?.

Cape Semillion_2011

N?i ?óng chai

Trên m?t s? nhăn chai Bordeaux gi? có ?? ch?” mise en bouteille par AOC 1993”, có ngh?a là “ ?óng chai b?i AOC n?m 1993”. Th?c ra AOC là ch? vi?t t?t ti?ng Pháp “ Appellation d’Origine Controlée” có ngh?a là s?n ph?m có ngu?n g?c xu?t x? xác ??nh, thay v́ ph?i vi?t “ mise en bouteille au Château ou en Domaine” ( có ngh?a là ?óng chai t?i lâu ?ài hay lănh ??a – n?i s?n xu?t r??u vang). B?n thân ch? Bordeaux ?ă có ngh?a là AOC r?i.
Ki?u dáng chai
T?t c? chai Bordeaux ?? và tr?ng khô ??u có m?u xanh lá cây ph?n ph?t (?? h?n ch? ánh sáng) và ?áy chai lơm. Các chai r??u ng?t (Sauternes, Lopiac, Saint-Croix-du-Mont…) có màu tr?ng và ?áy chi lơm.

 

Nói chung n?u là r??u vang th?t v?i nh?ng n?m t? 1993 -2000 th́ không bán ? shop mà ch? bán ? các Wine Cellar l?n và uy tín v?i giá không d??i 20.000.000 vnd ??n 100.000.000 vnd ch? không bao gi? có giá 100.000 - 200.000 vn?. Nh?ng chai r??u b́nh th??ng t?i Vi?t Nam th??ng là s?n xu?t n?m 2010 tr? lên, tuy n?m s?n xu?t g?n và giá thành r? tuy v?y ?ó v?n là chai r??u vang th?t.

Monbazillac -FiefsCatie_1993

Màu s?c r??u

Khi ??a chai ra ánh sáng, ??i v?i r??u vang tr?ng, n?u là n?m 1993, ít nh?t r??u ph?i có màu vàng s?m ho?c màu h? phách. ??i v?i chai vang ??, r??u s? có màu h?ng ng?c ho?c màu ngói t??i. C?ng có th? th?y trong m?t s? chai r??u vang ?? m?t chút c?n ? ?áy chai ( n?u r??u th?c s? ???c gi? lâu n?m).

prieure-de-saint-jean-de-bebian-1993

Nút thi?c b?o v?

N?u là vang Bordeaux th?t, b?n có th? xoay nút thi?c d? dàng v́ nút thi?c ???c ?óng b?ng máy, trong khi ? các chai vang gi? nút thi?c ???c ?óng b?ng tay, nhi?u khi l?i dán thêm c̣n nên xoay chuy?n xung quyanh c? chai.

Nhăn chai

C?ng nh? nút thi?c b?o v?, nhăn chai vang th?t ???c dán b?ng máy và b?ng keo dán công nghi?p nên nhăn m?n màng, t??ng ??i d? bóc n?u ngâm v? chai vào n??c nóng. Nhăn chai vang gi? ???c dán b?ng keo dán t?i nên nhăn chai không ???c m?n, l?i ???c dán r?t ch?c, khi b?n l?y nhă chai kh?i v? chai r?t hay b? rách.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status