Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Cách gi?i r??u

Cách gi?i r??u
R??u ???c ít tinh l?c s? gây cho c? th? c?m giác nh? ?au ??u, chóng m?t, khó ch?u nh?ng th?c ch?t nh?ng ḍng r??u tinh l?c có t?t ??n m?y, n?u c? th? h?p th? m?t l??ng r??u quá l?n c?ng s? khi?n chúng ta b? say. R??u Thiên Long chúng tôi là nhà phân ph?t r??u trên 20 n?m t?i th? tr??ng Vi?t Nam, v?i uy tín mang ??n nh?ng s?n ph?m r??u n?i ti?ng th? gi?i v?i ch?t l??ng chu?n c?a chính hăng, nh?ng chúng tôi v?n khuy?n cáo khách hàng nên u?ng có ch?ng m?c ?? tránh nh?ng tr??ng h?p say r??u không ki?m soát. Tuy r??u là ngu?n vui, là s? tri ân trong nh?ng b?a nh?u, là th?c u?ng không th? thi?u trong các b?a ti?c vui nên vi?c chúng tôi s? ph?c v? quư khách nh?ng chai r??u h?o h?ng nh?t.

 

Nh?ng cách gi?i r??u cho ?? m?t 

THAM KH?O CÁC LO?I R??U CHÍNH HĂNG :  T?I ?ÂY

Trong nh?ng cu?c vui ?ôi khi chúng ta không tránh ???c nh?ng lúc quá chén, khi say r??u th??ng nh?c ??u, khó ch?u trong ng??i, ??y b?ng, bu?n nôn hay nôn m?a là nh?ng tri?u ch?ng th??ng b?. Khi ??c t? trong r??u ng?m vào máu s? gây ra nh?c ??u, ?au ??u chóng m?t và c?ng có th? do hàm l??ng r??u trong máu quá cao c?ng gây ?au ??u.

R??u không tinh ch?t sau khi ch?ng c?t ?? l?c ??c t? c?ng có th? gây ?au ??u.

Nôn m?a và qu?n th?t vùng b?ng là do niêm m?c d? dày b? co th?t m?nh.

C? th? tr? nên "nóng b?c" là do ch?t c?n trong bia, r??u có tính kh? n??c m?nh.

C? th? b? r?i vào tr?ng thái "n?a mê n?a t?nh" hay "lim dim" nh? v?a... u?ng thu?c ng? là do ch?t c?n c?ng có tác d?ng nh? m?t ch?t an th?n.

Ph?n x? c?a c? th? không c̣n linh ho?t là do h? th?n kinh trung ??ng b? ?c ch? khi ch?t c?n h?p thu vào máu, khi?n hàm l??ng axit t?ng lên và làm "nhi?u lo?n" các ch?t ?i?n gi?i trong c? th?.

Làm sao tr? v? tr?ng thái b́nh th??ng?

anh

Trên th?c t?, không có m?t ph??ng pháp y h?c hay kinh nghi?m dân gian th?n di?u nào có th? giúp c? th? hoàn toàn không b? ?nh h??ng tr?c ti?p sau khi dùng bia, r??u. Song, m?t vài "bí quy?t" d??i ?ây có th? giúp gi?m nh? các tác h?i.

giai-ruou-nhu-the-nao-an-gi-giai-ruou-yduoc365

Tr??c khi u?ng, l?u ư:

??ng u?ng khi b?ng ?ói, v́ lúc không có th?c ?n trong d? dày, c? th? s? h?p thu ch?t c?n nhanh h?n s? làm cho t?u l??ng c?a b?n kém ?i và nhanh say h?n, m?t khác c̣n h?i d? dày h?n.

H1-1359363717 500x0

??ng u?ng r??u quá s?c. Thí d?, hai ng??i cân n?ng b?ng nhau, cùng u?ng m?t s? l??ng bia, r??u nh? nhau, nh?ng có th? s? có m?t ng??i b? say nhi?u h?n. ??n gi?n là c̣n do s?c kh?e c?a t?ng ng??i và c? th? c?a t?ng ng??i ?ă quen v?i r??u hay không.

ruou-2-jpg-1363685181 500x0

Sau khi u?ng và tr??c khi ?i ng?, nên: U?ng 1 ly n??c ??y.

nuoc1-d6433

Ngày hôm sau, khi th?c d?y, hăy: U?ng n??c trái cây ép ho?c m?t ong. Ch?t ???ng s? giúp c? th? ??t cháy ch?t c?n d? dàng h?n. Chú ư dân ta hay dùng n??c Cam ho?c n??c Chanh ?? gi?i r??u nh?ng ?ó l?i hoàn toàn ph?n khoa h?c, v́ c? hai lo?i qu? ?ó ch?a l??ng axit r?t cao, không có l?i cho d? dày.

nuoc ep_trai_cay

Có th? dùng aspirine n?u b?n b? ?au ??u, nh?ng ??ng l?m d?ng th??ng xuyên.

Dùng m?t chén súp nóng hay n??c th?t h?m, giúp c? th? bù l?i l??ng mu?i và kali ?ă b? m?t.

U?ng nhi?u n??c ?? c? th? ???c gi?i nhi?t, h?t "b?t r?t".

Dùng 1 tách cà phê s? giúp m?ch máu b?t giăn n?, khi ?ó hi?n t??ng h?p th? ch?t c?n c?ng s? gi?m theo.

taza-de-cafe-1

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status