Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Cách gi?i r??u bia hi?u qu?

Cách gi?i r??u bia hi?u qu?
Các cách gi?i bia r??u tr??c và sau khi u?ng r??u bia . C? g?ng nh? l?y ?? tránh nh?ng c?n say hành h? ḿnh nhé !

 

Cách gi?i r??u và tránh b? say khi u?ng r??u bia d?p T?t

 

Tr??c khi nói v? cách gi?i r??u bia trong nh?ng ngày t?t ho?c liên hoan, th́ chúng tôi ch? b?n cách ?? ch?ng say tr??c khi chu?n b? ?i u?ng r??u :

r??c khi u?ng bia r??u nên ?n 1 chút th?c ?n có ch?a nhi?u d?u m?: v́ khi ?n th?c ?n có ch?a nhi?u d?u m? th́ chúng s? bám l?i vào thành ru?t gi?ng nh? m?t chi?c áo ch?ng th?m, khi b?n u?ng r??u bia nhi?u s? giúp làm gi?m th?i gian ng?m bia r??u vào c? th? s? lâu h?n.

Không nên u?ng bia r??u khi ?ói : Khi ?ói c? th? ta ?ang b? thi?u dinh d??ng và r?t háo n??c. Chính v́ v?y n?u u?ng r??u bia vào th?i gian này th́ s? giúp r??u có kh? n?ng ng?m vào c? th? m?t cách nhanh h?n, làm b?n có th? say nhanh h?n b́nh th??ng.

U?ng nhi?u n??c l?c: Khi b? say r??u c? th? chúng ta r?t háo n??c. Chính v́ v?y n??c l?c (n??c l?nh càng t?t) là gi?i pháp t?t giúp b?n pha loăng r??u trong c? th?, làm gi?m n?ng ?? c?n trong ng??i, giúp b?n t?nh táo h?n. 

Tránh u?ng các lo?i n??c có gas v́ khi ?ó nó s? th?i ra l??ng khí cacbon dioxide trong d? dày, giúp cho r??u ??y nhanh t?c ?? h?p th? vào ng??i.

Trong nh?ng bu?i liên hoan ngày l? t?t b?n th??ng có tâm tr?ng r?t vui v? v́ v?y nên vi?c u?ng vài chén c?ng r?t hay x?y ra và hi?n t??ng say r??u r?t hay g?p ph?i.

V́ v?y ?? tránh nh?ng tr??ng h?p x?u có th? x?y ra sau khi b?n say r??u b?n nên bi?t cách gi?i r??u cho chính ḿnh ho?c b?n bè c?a b?n khi l? u?ng quá chén d?n ??n say x?n.

N??c l?c: ( ??n gi?n nh?t )

?ây là cách ??n gi?n nh?t ?? hóa gi?i ??c t? do bia r??u gây ra. N??c l?c s? bù ??p l??ng n??c mà b?n c̣n thi?u, ??ng th?i pha loăng l??ng c?n trong máu giúp b?n ?? say h?n. Sau khi u?ng kho?ng 2 lít n??c l?c th́ b?n nên ?n nh? 1 qu? chu?i ho?c 2 qu? tr?ng tr?n ?? d? dày ho?t ??ng l?y l?i n?ng l??ng 1 cách nh? nhàng say nh?ng c?n say.

B?n c?ng nên l?u ư r?ng ch? u?ng n??c l?c ch? không dùng n??c t?ng l?c hay n??c ng?t có gas sau khi u?ng bia, r??u. Nguyên nhân là do nh?ng lo?i th?c u?ng này s? làm t?ng hàm l??ng carbon dioxide trong d? dày và ru?t non, góp ph?n làm t?ng nguy c? ng? ??c cho c? th?.

N??c mía: ( Khá hi?u qu? ) Sau khi u?ng r??u, và sáng hôm sau b?n v?n c̣n say r??u chóng m?t ?au ??u b?n nên u?ng m?t c?c n??c mía. N??c mía giúp b?n gi?i r??u và nhanh chóng thoát kh?i c?n say r??u.

--------------------------------------------

N??c ép cà chua: ( H?i r?c r?i )

Sinh t? trái cây: N??c ép trái cây s? giúp b?n bù l?i l??ng n??c khi b? nôn nhi?u, không nh?ng th?, nó c̣n giúp b?n gi?i ??c trong c? th? do r??u gây ra. Nh?ng ch?t dinh d??ng và khoáng ch?t trong n??c ép trái cây s? giúp làm mát gan, h?i ph?c c? th? nhanh.

N??c cam và m?t ong: Trong n??c cam và m?t ong có ch?a m?t lo?i ch?t ???ng là fructose. ?ây là ch?t có kh? n?ng tiêu hóa r??u nhanh. V́ th?, ch? c?n u?ng m?t ly n??c cam ho?c m?t ong r?i n?m ng?, khi ng? d?y b?n s? th?y c? th? t?nh táo h?n nhi?u.

G?ng: ?? ch?ng say và gi?i ??c r??u, hăy thái m?t c? g?ng t??i thành nh?ng lát m?ng r?i ?em s?c n??c u?ng. Có th? cho thêm vào c?c n??c g?ng nóng m?t th́a m?t ong ?? có tác d?ng nhanh h?n.

Chè xanh: Trong chè xanh có ch?a axit tanic có kh? n?ng kh? ch?t c?n trong r??u. V́ th? ng??i say r??u u?ng m?t c?c chè xanh th?t ??c c?ng có th? giúp gi?i r??u r?t t?t.

Gi?i r??u b?ng ?? xanh: Theo y h?c c? truy?n, ??u xanh có v? ng?t, h?i tanh, tính hàn, không ??c, b? nguyên khí, thanh nhi?t mát gan, gi?i ??c. Nên n?u s?n m?t n?i cháo ??u xanh loăng ?? ngu?i, cho ng??i say r??u ?n vài bát s? gi?i r??u r?t nhanh, hi?u qu? và không c̣n c?m giác m?t m?i n?a vào bu?i sáng hôm sau. 

say123445

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status