Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Các lo?i whisky trên ??t M?

Các lo?i whisky trên ??t M?
Bán các lo?i r??u ngo?i t?i Hà N?i, bán buôn bán l? các lo?i r??u ngo?i. Cung c?p hàng chính hăng c?a các lo?i r??u n?i ti?ng và cao c?p.


Các lo?i  Whiskey trên ??t M? 

Bourbon là lo?i Whiskey ph?i ???c s?n xu?t t? ít nh?t là 51% b?p, th??ng ???c dùng là m?t thành ph?n b?p kho?ng 65% ??n 75% trong n??c ? r??u. Ngoài ra c̣n có th?i gian l?u tr? ???c quy ??nh theo pháp lu?t là 2 n?m trong nh?ng thùng m?i t? g? s?i tr?ng, bên trong ???c ??t thành than. Vi?c s? d?ng thùng g? s?i m?i mang l?i m?t ph?n l?n v? ngon cho Bourbon th?t ra không ???c dùng v́ lư do kh?u v? mà là vào ??u th? k? 20 chính ph? mu?n giúp ?? kinh t? cho nh?ng vùng kém phát tri?n có nhi?u r?ng (thí d? nh? Arkansas). Bourbon Whiskey có ???c ?? chín mùi ch? sau vài n?m nh? vào g? m?i c?a thùng và ?i?u ki?n khí h?u c?a vùng s?n xu?t. Tên g?i xu?t phát t? qu?n Bourbon ? Kentucky.

Whiskey M? ???c s?n xu?t t? lúa m?ch ?en, b?p, lúa m?ch hay hi?m h?n là lúa ḿ, thành ph?n c?a các lo?i ng? c?c khác nhau tùy theo vùng.
 

Jim-Beam-Black-Manhattan


Jack Daniel’s (Tennessee Whiskey)
Rye Whiskey hay ??n gi?n ch? là Rye là anh em c?a Bourbon ???c nhi?u ng??i sành ?i?u di?n t? là m?nh h?n và th?m h?n, n??c ? r??u c?a Rye ph?i ch?a ít nh?t là 51% lúa m?ch ?en. Rye là Whisky kh?i ??u trên toàn B?c M?. Ch? ??n cu?i th?i k? c?m r??u Rye m?i b? Bourbon hay Tennessee Whisky v??t qua v? m?c ?? ?a chu?ng và ngày nay g?n nh? là m?t lo?i hi?m.
 
Tennessee Whiskey t? Tennessee có ngu?n g?c ít nh?t là 51% t? b?p và ít nh?t là 20% t? lúa m?ch ?en, lúa ḿ hay lúa m?ch. Tr??c khi ???c ??a vào thùng tr? Tennessee Whiskey ???c l?c qua than g? làm cho Whiskey này r?t êm d?u. Ph??ng pháp này ???c g?i là charcoal mellowing, leaching hay chính xác là Lincoln County Process. Than g? này ???c s?n xu?t t? cây g? thích (Acer)
 
Corn Whiskey là Whiskey làm t? b?p v?i ít nh?t là 80% ph?n b?p trong n??c ? r??u. Whiskey ???c phép ch?ng c?t t?i ?a ??n 80% và ph?i tr? ít nh?t là 2 n?m trong thùng g? s?i m?i hay ?ă qua s? d?ng, không ???c ??t thành than.
 
Nh?ng hi?u n?i ti?ng là :
 
Jim Beam (Bourbon, Rye)
Wild Turkey (Bourbon, Rye)
Bernheim (Bourbon, Rye)
Four Roses (Bourbon)
Buffalo Trace (Bourbon, tr??c ?ây là Ancient Age)
Labrot & Graham (Bourbon)
Van Winkel (Bourbon)
Jack Daniel’s (Tennessee Whiskey)
George Dickel (Tennessee Whisky)
Maker’s Mark (Kentucky Straight Bourbon Whisky)


 jack daniels wallpapers 09

Maker’s Mark ???c s?n xu?t t? n?m 1953 ? g?n Loretto, Kenticky, t? gia ?́nh n?u r??u Samuels v?i s? l??ng t??ng ??i nh? (20 ??n 40 thùng m?t ngày). Trong gi?i nh?ng ng??i yêu thích th́ ?ây là lo?i Bourbon thanh l?ch nh?t.
 
Southern Comfort, th?nh tho?ng ???c g?i là Whiskey, thu?c vào các r??u mùi-Whiskey. ?ây là m?t s? pha tr?n t? Bourbon và r??u mùi làm t? trái ?ào có thêm trái ?ào, chanh và gia v?. N?m 1874 ng??i ??ng bar Martin Wilkes Heron ? New Orleans phát minh ra m?t lo?i cocktail v?i tên Cuffs and Buttons nh? là lo?i t??ng ph?n v?i Hats and Tails ?ang ???c ?a chu?ng lúc b?y gi? và bán trên th? tr??ng t? n?m 1889 m?t c?i ti?n lo?i cocktail này d??i tên Southern Comfort.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status