Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Các ḍng r??u trên th? gi?i

Các ḍng r??u trên th? gi?i
T?ng h?p các ḍng r??u ph? thông trên th? gi?i. B?n có th? ?ă u?ng nhi?u lo?i r??u, nh?ng c̣n v? các ḍng r??u ch?c b?n ?ă bi?t ???c n?m ḍng ch?, hăy tham kh?o thêm d??i ?ây.

Các ḍng r??u ??c tr?ng trên th? gi?i

R??u có r?t nhi?u lo?i mùi v?, tính ch?t khác nhau. Tuy nhiên t?t c? các th? r??u ??u có m?t thành ph?n chung, ?ó là c?n (alcohol). Theo công ngh? s?n xu?t, r??u ???c phân lo?i nh? sau:

- R??u lên men thu?n túy : R??u ???c lên men t? các nguyên li?u có ch?a ???ng và tinh b?t và ??u có n?ng ?? th?p.

VD : R??u vang, r??u táo cider, saké, c?m r??u,...

- R??u c?t : c?ng dùng nh?ng nguyên li?u ch?a ???ng và tinh b?t, nh?ng sau khi lên men ?em c?t l?i. R??u c?t là th? r??u n?ng nh? : Brandy, Whisky, Rhum, và Vodka...??u thu?c lo?i này.

- R??u pha ch? : C̣n g?i là “R??u tái ch?” ?ó là th? r??u lên men ho?c r??u c?t có pha thêm ???ng, h??ng li?u, d??c li?u....mà thành.Trong nhóm này có các th? r??u b?, r??u sâm, Liqueur, cocktail..

NH?NG D̉NG S?N PH?M CHÍNH TRÊN TH? GI?I HI?N NAY

I. D̉NG R??U M?NH CH?NG C?T

1.BRANDY

Ch? chung các lo?i r??u m?nh ch?ng c?t t? r??u Vang (Nho) hay t? trái cây ?ă lên men. Th??ng th́ Brandy ph?i qua hai l?n ch?ng c?t ?? ??t t? l? c?n 70 – 80 ph?n tr?m r?i m?i ? cho r??u d?u b?t trong các thùng g? s?i nh? quá tŕnh oxy hóa, sau ?ó pha thêm n??c c?t ?? ??t ???c ?? c?n kho?ng 40%. C?ng có khi Brandy ???c pha thêm caramen (???ng ngào) ?? có màu ??p. Brandy có hai ḍng chính là Cognac và Armagnac.

Cognac : ???c s?n xu?t ? qu?n Charente, t?nh Bordeaux ( ???c ch?ng c?t 2 l?n b?ng n?i), Cognac ???c ch?ng c?t t? nho, ch?t l??ng c?a nó không ch? ph? thu?c vào ti?n tŕnh ch?ng c?t mà c̣n là s? t?ng h?p c?a th? nh??ng, khí h?u và các ?i?u ki?n khác ?? cho ra trái nho. Nho sau khi hái, ép l?p l?y n??c c?t ?? len men r?i m?i ??a vào n?i c?t. R??u m?i c?t không có màu, ch?a kho?ng 70% c?n và c̣n mùi v? trái cây, th?m chí c? mùi ??ng (c?a n?i c?t). R??u ???c ?? vào thùng g? s?i s? d?n ??i thành màu h? phách và có h??ng v? nho d?u dàng. B??c ti?p theo là pha ch? các lo?i Cognac sao cho r??u có v? ngon nh?t tr??c khi vô chai, dán nhăn.

Armagnac : ???c làm ? vùng Gascony, phía nam Bordeaux, và chúng c?ng ???c ? trong thùng g? s?i ??a ph??ng, sau ?ó pha tr?n cho các ch?t trong r??u quy?n vào nhau r?i vào chai nh?ng mùi n?ng h?n (do khí h?u, ??t, thùng ?,...)

VD : R??u Chabot.

Ngoài ra c̣n có Fruit Brandy ( có nguyên li?u t? n??c trái cây) : là lo?i r??u ???c ch?ng c?t t? s? lên men c?a m?t lo?i trái cây và tên r??u th??ng ???c ??t theo tên trái cây

VD : Apple Brandy...

Các nhăn hi?u n?i ti?ng c?a ḍng r??u Brandy : Hennessy, Remy Martin, Martel, Otard, Courvoisier, Camus, Hines,..

2.WHISKY

Th?c u?ng có ?? c?n cao, ch?ng c?t t? ng? c?c, có ngu?n g?c t? các ḍng tu s? ? Ireland, s?n xu?t ?? ph?c v? cho các bu?i l? và bán ra ngoài, sau ?ó ???c truy?n bá sang Scotch và m?t s? n??c khác.

Whisky là s?n ph?m ch?ng c?t t? nh?ng h?t lúa ??i m?ch, lúa m?ch ?en b?p và các lo?i ng? c?c có h?t nh? khác. Tr??c n?m 1820, t?t c? các lo?i whisky ??u ???c làm ra t? m?ch nha c?a lúa ??i m?ch (nên c̣n có tên là Whisky ??i m?ch). Vi?c ch?ng c?t lo?i whisky t? lúa ??i m?ch pha tr?n v?i b?p xu?t hi?n vào n?m 1830, sau khi b?ng sáng ch? ???c cung c?p. T? ?ó ng??i ta m?i phát hi?n ra r?ng Whisky pha tr?n có mùi êm d?u h?n. Nh?ng whisky tuy?t ??i không s? d?ng nguyên li?u khoai tây, trái cây hay b?t c? lo?i th?c ph?m nào khác, ngoài nh?ng th? ?ă k? trên ( có 4 nhà s?n xu?t trên th? gi?i n?i ti?ng nh?t hi?n nay)

A. SCOTCH WHISKY:

Malt whisky : ?i t? h?t lúa m?ch ???c s? ch? thành h?t m?ch nha.

Blend whisky :???c pha t? nhi?u lo?i ng? c?c ( ?a d?ng s?n ph?m)

Nh?ng s?n ph?m trên ch? y?u ???c ch?ng c?t b?ng n?i 2 l?n.

B. CANADIAN WHISKY:

Th?i gian ? ít nh?t là 3 n?m và ???c ch?ng c?t b?ng c?t v?i các thành ph?n chính : rye, barley, wheat, corn.

C. AMERICAN WHISKY :

S?n ph?m c?ng khá ?a d?ng trong s? ph?i h?p các nguyên li?u chính t? ng? c?c v?i nh?ng n?ng ?? khác nhau và ??c bi?t ch?ng c?t b?ng c?t.

VD :American Bourbon whisky v?i 51% corn + 49% ng? c?c khác

Rye whisky v?i 51% rye + 49% ng? c?c khác....

“ R??u Whisky làm cho c? th? gi?i u?ng, sang tr?ng, thanh cao, th?m ngon v?i gam màu xôn xao” . ?ó là nh?n xét c?a m?y nhà v?n Châu Au.

D. IRISH WHISKY:

Th?i gian ? ít nh?t 5 n?m , và c?ng t? nh?ng nguyên li?u ch? y?u t? ng? c?c và lúa m?ch nh?ng ??c bi?t là không có mùi khói, ch?ng c?t 3 l?n b?ng n?i.

3.RHUM

Rhum có m?t l?ch s? r?t r?c r?, b?t ngu?n t? Châu Á, theo chân con ng??i trong cu?c hành tŕnh v? Ph??ng Tây. Cây mía ???c Columbus mang ??n Châu M?, Cuba, và Rhum xu?t hi?n ??u tiên t?i vùng này. Rhum ngày nay hi?n di?n ? nh?ng n?i có tr?ng mía, nh? v?y r??u ???c ch?ng c?t t? n??c c?t mía hay s?n ph?m c?a cây mía (xirô mía, m?t mía). Nó ???c ch?ng c?t ??n kho?ng d??i 95 ?? c?n và th??ng ???c ?óng chai ? ?? th?p h?n nhi?u. Rhum c̣n gi? l?i ph?n l?n mùi v? t? nhiên c?a s?n ph?m g?c (mía).

Có 3 lo?i chính :

o Rhum tr?ng, nh? mùi, ch?ng c?t b?ng c?t

o Rhum vàng, mùi trung b́nh, ch?ng c?t b?ng n?i, ? tring thùng g? s?i h?n 1 n?m

o Rhum nâu, ??m mùi, ch?ng c?t b?ng n?i.

o Rhum ch? y?u dùng pha ch? Cocktail nh?ng c?ng có th? u?ng séc hay pha v?i n??c c?t trái cây.

4.VODKA

Vodka là lo?i m?nh không màu làm t? b?t c? ch?t li?u nào. Lúa m?i ch?ng c?t Vodka ??t ??n 95 ?? c?n, sau gi?m d?n c̣n 40 – 50 ??. Vodka không nh?t thi?t ph?i qua khâu ?, nh?ng c?n x? lư nh?m lo?i b? h??ng v? và màu s?c ?? tr? thành trong su?t, không mùi( ch? y?u s? d?ng than ho?t tính ?? kh? ch?t ??c). ?ây là lo?i r??u d? bay h?i có th? pha ch? v?i nhi?u lo?i trái cây và các h?n h?p ?? u?ng khác.

Có hai lo?i Vodka:

o Clear Vodka : s?n xu?t theo ki?u thông th??ng không màu

o Flavour Vodka :( Lemon vodka, orange vodka) : s? d?ng h??ng v?, nguyên li?u làm th?m r??u vodka.

5.GIN

Gin n?i ti?ng là ???c s?n xu?t ? Hà Lan, ??c giáo s? ch? t?o ra 1 lo?i thu?c ch?a b?nh th?n tên GENEVER làm t? trái Jupiper berry, sau ???c ph? bi?n và ???c ng??i Ang – le g?i là r??u Gin

Gin ???c ch?ng c?t t? các lo?i h?t (b?p, lúa m?ch, lúa ḿ, lúa m?ch ?en) tr?n v?i h??ng li?u th?o m?c nh? h?nh nhân, qu?, h?t côca, g?ng, v? chanh, cam, ...V? m?t k? thu?t ,Gin có th? ???c coi là các lo?i r??u mùi n?u ???c cho thêm ???ng. ?? C?n trong r??u Gin th??ng là 34 – 47%.

II. D̉NG R??U LÊN MEN THU?N TÚY:

VANG

Phân lo?i vang theo gi?ng nho có vang tr?ng, vang ??, theo ph??ng pháp lên men và ? có vang th??ng, vang s?i b?t Champagne, theo cách ch? thêm các ph? gia có các lo?i r??u mùi (pha thêm ???ng, tanin...), vang khan (ít ng?t) t? quy tŕnh lên men toàn b? ???ng có trong d?ch qu? nho. R??u vang có n?ng ?? c?n kho?ng 28 – 30 ??.

T? vang ng??i ta c?t và sau ?ó ? trong thùng g? s?i nhi?u n?m thành r??u, ch? thành nh?ng mác r??u vang qu? ??c ?áo khác : táo cho r??u calvados, ???ng mía cho r??u Rhum, n??c c?t d?a cho r??u Rhum Hamaica mang h??ng v? qu?n ??o Caribê, ...

Trên th? gi?i hi?n nay có khá nhi?u nhăn hi?u r??u vang n?i ti?ng v?i nh?ng ??c ?i?m t?o s? riêng bi?t cho các lo?i r??u trên :

- Vang Pháp : Vang Bordeaux có ??c tr?ng c?a màu ?? và vang tr?ng v?i nhăn hi?u Sauternes hay Barsac, ???c l?c ra t? nh?ng gi?ng nho tr?ng ? phía ?ông nam n??c Pháp.

- Vang Ư : th??ng là vang ??

- Vang ??c: th??ng là vang tr?ng, nh?, mát và th?m h??ng trái cây.

- Vang M? : có gi?ng nho riêng là Zinfandel, và có hai Bang tr?ng nho chính là Californa và New York.

- Vang Úc : Ngành tr?ng nho và k? ngh? r??u vang phát tri?n ?áng k?, ??c bi?t là k? thu?t canh tác, cách làm r??u hi?n ??i và xu?t kh?u. Là n??c s?n xu?t th? 11 trên th? gi?i ( 600 tri?u lít/n?m).

V?i nh?ng ?u ?i?m riêng mà ng??i tiêu dùng d? dàng nh?n bi?t ra s?n ph?m này là :

o Nhăn r??u d? ??c bao g?m 5 y?u t? : hăng s?n xu?t, vùng tr?ng nho, tên riêng c?a lo?i r??u, niên v? nho, n?ng ?? c?n và dung tích.

o Ch?t l??ng r??u qua các niên v? không quá khác bi?t

o Mùi v? r??u th?m : ??m mùi nho, và trái cây, ??c bi?t là vang tr?ng

o Giá c? khá c?nh tranh

o Niên v? s?m h?n các n??c B?c Bán C?u 6 tháng.

Ngoài ra c̣n có các lo?i r??u mang n?ng ?? th?p nh?: lo?i r??u lên men t? trái cây (passion cooler, orange cooler – s?n ph?m c?a Công ty R??u B́nh Tây), và các lo?i r??u Vang c?ng có th? ph?i h?p v?i vi?c ch? bi?n các lo?i th?c ?n, ?? món ?n thêm ??m ?a

III. D̉NG R??U PHA CH?:

COCKTAIL

Cocktail là th?c u?ng r?t ph? bi?n trên th? gi?i, có tính b? d??ng và không gây say x?n h?n h?p ???c k?t h?p t? hai lo?i r??u tr? lên, ho?c ???c pha tr?n v?i soft drinks ( th?c u?ng không ga, ho?c n??c u?ng trái cây),... theo m?t công th?c có tính quy ??nh t??ng ??i, và v́ ?ây ???c xem là th?c u?ng khá dinh d??ng và mang ??y tính ngh? thu?t cho nên cách pha ch? cocktail c?ng ?̣i h?i ??y ch?t c?m tính, ch? không ph?i mang công th?c c?ng nh?c.

M?i m?t bar r??u, trong danh m?c ?? u?ng nhi?u l?m c?ng ch? có t? 15 ??n 20 lo?i cocktail. Tuy nhiên hi?n nay ?ă có ??n kho?ng 8.000 lo?i, g?m có : Cocktail c? ?i?n, cocktail c?a t?ng n??c nh? cocktail Singapore, Trung Qu?c, Vi?t Nam,...

QUY TR̀NH CHUNG S?N XU?T R??U :

a. Ph??ng pháp ch?ng c?t :

- Dung d?ch ???ng ?ă lên men ???c ?un nóng ?? tách r??u nh? hi?n t??ng r??u bay h?i ? nhi?t ?? th?p h?n n??c

- Có hai ph??ng pháp ch?ng c?t:

o Dùng n?i ch?ng c?t

o Dùng c?t ch?ng c?t liên t?c

- S? khác bi?t gi?a r??u ch?ng c?t b?ng n?i và c?t là :

Ch?ng c?t b?ng n?i : r??u c̣n mùi v? c?a các ch?t ?i kèm t?o h??ng th?m nh?ng h?i g?t, c?n ? ?? d?u h?n. Th?i gian ? t?i thi?u th??ng hai n?m trong nh?ng thùng g? s?i. Các thùng này khá ??t và ph?i làm b?ng th? công có h? l?a m?t trong. R??u s? ng?m mùi và màu c?a g? s?i ?ă h? l?a t?o v? th?m ngon.

Ch?ng c?t b?ng c?t : r??u r?t tinh khi?t có th? vô chai ngay không c?n ? nh?ng thi?u mùi v? ??c tr?ng. Ph??ng pháp này r?t kinh t? và ???c dùng s?n xu?t ? quy mô l?n.

( 1 gam c?n khi ??t sinh ra 7 calori)

b. Ph??ng pháp ? r??u :

- Th??ng ? trong thùng g? s?i, r??u h?p th? mùi v? g? và ti?p xúc v?i không khí làm c?i thi?n tính ch?t, tr? nên d?u, ??m và d? u?ng

- Áp d?ng : R??u vang, Scotch whisky, cognac...

c. Ph??ng pháp pha tr?n :

- Tr?n hai hay nhi?u r??u cùng ch?ng lo?i ?? t?o mùi v? d? ch?u và làm gi?m giá thành

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status