Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

C?c ḍng r??u Singleton

C?c ḍng r??u Singleton
Singleton Ḍng whisky ??n ??ng c?p, v?i h??ng li?u duy nh?t ng??i sacotland ?ă cho ra s?n ph?m Singleton tuy?t h?o. V?i các n?m ???c ??p trong các thùng g? s?i càng làm thêm s? l?a tr?n

 Hăy t?n h??ng h??ng v? c?a tu?i tr? cùng v?i Singleton 12 YO

Chúng ta ?ă l?n l??t ?i?m qua nh?ng cung b?c h??ng v? ??c s?c c?a các ḍng Singleton 12, 15 và 18 n?m tu?i. S? ?a dang trong h??ng v? là nh? vào vi?c l?a ch?n t? m? ngu?n lúa m?ch, ngu?n n??c thiên nhiên tinh khi?t, và s? k?t h?p khéo léo gi?a r??u ? trong thùng g? s?i châu M? và châu Âu S? r?t tuy?t v?i n?u b?n có th? s? h?u b? s?u t?p này c?a Singleton!

309093 492284450827241 1807229468 n

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status