Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Các b??c th? r??u vang

Các b??c th? r??u vang
Hăy n?m ch?c nh?ng b??c ph?c v? r??u vang c?a nhà hàng, nh?t là khi b?n mu?n t? ra là m?t ng??i sành s?i tr??c m?t "??i tác".

Các b??c t?n h??ng h?t h??ng v? c?a m?t chai r??u vang

- Gi?i thi?u chai: ??u tiên, ng??i ph?c v? s? cho b?n xem chai r??u ch?a m? ?? b?n ki?m tra xem ?ă ?úng lo?i g?i hay ch?a. ?ây là b??c khá quan tr?ng v́ r?t có th?, ng??i ph?c v? l?y nh?m r??u ho?c nhà hàng ?ă h?t lo?i ?ó mà mang lo?i khác thay th?. Hăy nh́n k? nhăn hi?u c?ng nh? n?m s?n xu?t. N?u ch?p nh?n ???c, ch? c?n g?t nh? ??u!

- Gi?i thi?u nút: Gi? là lúc ng??i ph?c v? m? chai và ??a nút b?n cho b?n. Làm ?n ??ng …ng?i nó n?u không mu?n l? ra b?n ch?ng bi?t gi v? r??u vang c?! ??n gi?n ch? c?n nh́n nút b?n, ??m b?o r?ng nó không b? v?t hay khô n?t. N?u nút g? liège b? khô n?t, nó s? qu?t queo l?i và không khí l?t vào làm h?ng r??u. Không khí bên trong chai c?ng có th? làm nút b?n có nh?ng v?t tr?ng nh?ng ?ây ch?a ph?i là d?u hi?u r?ng chai r??u ?ă h?ng và nó v?n hoàn toàn ?n.

- Th? mùi: K? ti?p, ng??i ph?c v? s? rót m?t chút vào ly c?a b?n và lùi l?i phía sau. B?n nâng ly lên, t?t nh?t là c?m tay vào chân ly và nh?c lên ?? thân nhi?t bàn tay không làm ?m r??u, và l?c vào quanh giúp ng?i d? dàng h?n. Sau ?ó b?n ??t m?i phía trên c?c, hít m?t h?i. Hăy ki?m tra mùi th?m, c? c?m nh?n h??ng v? ??c bi?t c?a nhăn hi?u b?n g?i. N?u không ch?c, hăy h?i ng??i ph?c v?.

- Th? v?: Nh?p m?t ng?m nh?, c? ??ng hàm t?i lui ?? r??u lan t?a kh?p các n? v? giác trên l??i. n?u b?n hài ḷng v?i ch?t l??ng c?a r??u, ch? c?n ??n gi?n quay l?i ng??i ph?c v? và g?t ??u bi?u th? “nó ?n ??y”. Gi? th́ ng??i ph?c v? s? ch?t r??u ra b́nh (n?u c?n) và rót ??y ly c?a b?n.

- ??i r??u: Các nhà hàng “chu?n” s? ??ng ư ??i r??u cho b?n, ??c bi?t trong tr??ng h?p b?n c?m th?y ch?t l??ng lo?i v?a th? ?áng ng?. N?u b?n l?n ??u tiên n?m th? lo?i r??u ?ó và không ch?c v? nó, hăy h?i ư ki?n ng??i ph?c v? tr??c khi ?? ngh? ??i r??u.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status