Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Bombay - Sapphire

Bombay - Sapphire
Bombay Sapphire ?ă t?o nên tr?i nghi?m cho ng??i tiêu dùng, trong ?ó bao g?m s? ??i m?i th??ng hi?u không ng?ng, các ch??ng tŕnh gi?i thi?u và ch??ng tŕnh th? n?m quy mô l?n ???c di?n ra kh?p n?i.


Bombay Sapphire – ḍng gin s? 1 trong kênh bán l? du l?ch theo IWSR

Bombay Sapphire n?i lên nh? ḍng gin s? 1 trong kênh bán l? du l?ch theo kh?i l??ng và giá tr?, theo d? li?u m?i nh?t t? IWSR (International Wine & Spirit Research).

Trong n?m 2011, doanh s? bán ra c?a Bombay Sapphire báo cáo t?ng tr??ng h?n +9% trong c? kh?i l??ng và giá tr?, t?ng th? ph?n c?a th??ng hi?u trong danh m?c gin h?n 32% v? kh?i l??ng và 39% v? giá tr?.

Th? h?ng 2 trong b?ng x?p h?ng IWSR là Gordon’s Gin c?a Diageo. Beefeater Gin (c?a Pernod Ricard), Tanqueray (c?a Diageo) và Hendrick’s Gin (c?a William Grant & Sons) x?p các th? h?ng 3,4, và 5 t??ng ?ng.

“T? th?i ?i?m Bombay Sapphire gin ???c ra m?t cách ?ây 25 n?m, kênh bán l? du l?ch toàn c?u luôn là kênh bán hàng quan tr?ng ?? h??ng t?i ??i t??ng khách hàng sành ?i?u, nh?ng ng??i ?ánh giá cao r??u m?nh cao c?p, nh?ng ng??i mong mu?n khám phá nh?ng tr?i nghi?m h??ng v? m?i,” Giám ??c nhăn hi?u cao c?p c?a Bacardi Bán L? Du L?ch, Richard Cuthbert cho bi?t.

“Bombay Sapphire không gi?ng b?t k? lo?i gin nào khác, nó th?c s? n?i b?t, chai th?y tinh xanh lam luôn ???c cho r?ng giúp t?o ra s? khác bi?t v?i các ḍng r??u m?nh khác trong gian hàng sân bay.”

D?a trên công th?c bí m?t n?m 1761, Bombay Sapphire là ḍng gin cao c?p ??u tiên cho th?y t?m quan tr?ng c?a th?c v?t, l?a ch?n t? nh?ng ??a ?i?m khác nhau trên toàn th? gi?i. Các lo?i th?c v?t này, ?i cùng v?i bi?u t??ng th??ng hi?u – quá tŕnh ‘truy?n h??ng v? qua h?i’, mang ??n cho Bombay Sapphire h??ng v? êm m??t và ph?c h?p, theo Bacardi.

So sánh v?i ch?ng ???ng 25 n?m qua c?a Bombay Sapphire v?i kênh bán l? du l?ch toàn c?u, Bacardi l?u ư r?ng c? hai ?ă ??y xa ranh gi?i v? ch?t l??ng và d?ch v?, ?i tiên phong trong ngành công nghi?p và luôn ?ng d?ng các công ngh? m?i nh?t.

Bombay Sapphire ?ă t?o nên tr?i nghi?m cho ng??i tiêu dùng, trong ?ó bao g?m s? ??i m?i th??ng hi?u không ng?ng, các ch??ng tŕnh gi?i thi?u trong sân bay và ch??ng tŕnh th? n?m quy mô l?n.

Ch??ng tŕnh kh?i ??ng g?n ?ây nh?t bao g?m Bombay Sapphire East, ḍng gin m?i t? ḷng tôn kính t?i các h??ng v? c?a Châu Á; ?ng d?ng Ipad ‘the Blue Room by Bombay Sapphire’ ???c thi?t k? ?? gi?i trí & cung c?p thông tin cho du khách; ‘Imagination Installation’, m?t ki?u tác ph?m ngh? thu?t t?i sân bay Amsterdam Schiphol. Ngoài các sáng ki?n này, chi?n d?ch ?ang di?n ra Bombay Sapphire Collins kh?ng ??nh s? thu hút khách hàng ‘c?c k? thành ciing’ , cho ??n nay ?ă gi?i thi?u lo?i cocktail này t?i h?n m?t tri?u ng??i tiêu dùng, Bacardi cho bi?t.

“?ây là m?t s? ki?n, b??c ngo?t trong l?ch s? c?a Bombay Sapphire,” Cuthbert cho bi?t. “K? t? khi ra m?t, Bombay Sapphire ?ă cách m?ng hóa danh m?c gin và kênh bán l? du l?ch ?óng m?t vai tṛ vô giá trong vi?c ??a Bombay Sapphire tr? thành bi?u t??ng r??u m?nh toàn c?u nh? ngày nay.”

 bombaySapphire2

Bombay Sapphire ra m?t gói quà t?ng dành riêng cho World Duty Free

Bombay Sapphire gin ra m?t phiên b?n gi?i h?n quà t?ng m?i trong gian hàng World Duty Free, t?i sân bay London Heathrow. Phiên b?n này ?i kèm v?i m?t lo?t các ho?t ??ng xung quanh th??ng hi?u trong c?a kh?i hành & c?a ??n, bao g?m cu?c thi nhi?p ?nh v?i ch? ?? London, h́nh ?nh l?t vào vào ṿng chung k?t s? ???c tr?ng bày t?i sân bay Heathrow.

Phiên b?n quà t?ng gi?i h?n Bombay Sapphire mang tên ‘This is London’ s? ???c bán ??c quy?n b?i h? th?ng gian hàng World Duty Free, giá bán l? 19,99 b?ng Anh. S?n ph?m này ???c t?o ra trong quan h? ??i tác v?i nhi?p ?nh gia ng??i Anh, Martin Parr.

H?p quà t?ng bao g?m 5 b?u thi?p, mang h́nh ?nh khác nhau ???c ch?p b?i Martin Parr, ???c cho là n?m b?t trong t??ng t??ng m?t khía c?nh nào ?ó c?a cu?c s?ng t?i London.

Trong gian hàng World Duty Free t?i Terminal 5, sân bay Heathrow, Bombay Sapphire tr?ng bày các t?m ?nh c?a Martin Parr v? cu?c s?ng London, b?ng cách ??a nh?ng h́nh ?nh này vào các t?m b?u thi?p. ?i?m thu hút khách hàng vào trong gian hàng s? là nh?ng phiên b?n giàu trí t??ng t??ng c?a nh?ng ?i?m tham quan quen thu?c t?i London nh? b?t ?i?n tho?i c? và xe bus 2 t?ng c?a London. ‘Sapphire Summer Cup’ s? ph?c v? ng??i tiêu dùng t? ‘bus’ trong các c?c Union Jack ??t trên lót ly in h́nh ?nh c?a Parr.

Ngoài ra, trong b?i c?nh l? k? ni?m Th? V?n H?i t?i London, ng??i tiêu dùng s? có c? h?i mua gói quà t?ng Bombay Sapphire kèm tonic t?i các gian hàng ch?n l?c World Duty Free, cùng v?i b?n ?? London – quy?n h??ng d?n v? các ??a danh c?a London c?a Bombay Sapphire bao g?m danh sách nh?ng bar t?t nh?t chuyên ph?c v? cocktail Bombay Sapphire.

B?n ?? này c?ng cung c?p thông tin chi ti?t v? cu?c thi ?nh Bombay Sapphire ‘Capture Imagination’. Ch? s? h?u th??ng hi?u cho bi?t ch??ng tŕnh này nh?m t?o c?m h?ng cho du khách “?? ch?p l?i trong nh?ng b?c ?nh m?t h́nh ?nh London ?ă ??t cháy trí t??ng t??ng c?a h? nh? th? nào”. Các gi?i th??ng cho nh?ng b?c h́nh này, theo m?t cách ??c ?áo & h?p d?n, m?t h́nh ?nh truy?n t?i ??y màu s?c v? London bao g?m phiên b?n gi?i h?n chai pha lê decanter Bombay Sapphire k? ni?m 250 n?m và máy quay HD k? thu?t s? nh? g?n.

“V?i vai tṛ m?t ḍng London dry gin trong m?t n?m mang tính ch?t ‘b??c ngo?t’ ??i v?i London, chúng tôi mu?n Bombay Sapphire m?t l?n n?a ??y xa gi?i h?n trong kênh bán l? du l?ch toàn c?u,” Richard Cuthbert cho bi?t, Giám ??c nhăn hi?u cao c?p kênh bán l? du l?ch toàn c?u c?a Bacardi. “Chúng tôi t?o nên Bombay Sapphire dành riêng cho World Duty Free, th? hi?n hoàn h?o tinh th?n c?a s? ki?n này, th?c s? s? truy?n c?m h?ng cho ng??i London c?ng nh? du khách ??n thành ph?.”

“K? ho?ch tuy?t v?i giàu trí t??ng t??ng cho Bombay Sapphire s? giúp thu hút khách hàng h?n n?a trong mùa hè này,” Nigel Sandals cho bi?t, Qu?n lư ngành hàng c?a World Duty Free Group. “Chúng tôi trông ??i ???c chào ?ón hàng ngàn du khách ??n v?i các gian hàng c?a chúng tôi trong nh?ng tu?n t?i và chúng tôi tin r?ng qua m?i quan h? h?p tác c?a chúng tôi v?i Bombay Sapphire, chúng tôi s? thêm vào nh?ng k? ni?m tuy?t v?i v? London c?a h?.”

                            bombay sapphire

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status