Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Bombay Sapphire ?o?t nhi?u danh hi?u

Bombay Sapphire ?o?t nhi?u danh hi?u
Công ty chuyên bán các lo?i ḍng r??u pha ch? cocktail và các ḍng r??u pha khác. V?i bombay sapphire ḍng r??u pha không th? thi?u trong t? r??u c?a nh?ng pha ch? b?c th?y. Th?i gian v?a qua Bombay ?a có ???c nhi?u danh hi?u.

Bacardi Bán L? Du L?ch Toàn C?u giành hàng lo?t gi?i th??ng v?i Bombay

Bombay_Sapphire_ElectroBacardi – kênh bán l? du l?ch toàn c?u v?a nh?n ???c hai danh hi?u thi?t k? hàng ??u cho gói quà t?ng ??c quy?n trong kênh bán l? du l?ch c?a Bombay Sapphire Electro, bao g?m m?t gi?i Cannes Lions Awards.

Gói quà t?ng này ???c trao gi?i S? t? ??ng cho thi?t k?, tu?n tr??c t?i Cannes, ??ng th?i c?ng nh?n ???c gi?i ‘Fabulous’ t?i l? trao gi?i cho th?c ph?m & ?? u?ng qu?c t? sáng t?o ( hay c̣n g?i là FABs) tháng tr??c.

???c gi?i thi?u vào tháng 12/2012, gói quà t?ng này l?y c?m h?ng t? chi?n d?ch ti?p th? toàn c?u c?a th??ng hi?u ‘Infused with Imagination’, sáng lên trong tay khách mua hàng khi ???c l?y kh?i k?.

Thi?t k? b?i Webb deVlam, và ???c s?n xu?t b?i Karl Knauer, gói quà t?ng Bombay Sapphire Electro s? d?ng m?c ?i?n quang ?? t?o nên ḍng ch?y c?a ánh sáng, v?i nét v? c?a ngh? s? Yehrin Tong.

Mary Lewis, ch? t?ch h?i ??ng giám kh?o FABs, cho bi?t: “Bombay Sapphire ??t ?? các tiêu chu?n c?a tôi, sáng t?o, mang ??c tr?ng th??ng hi?u, và tuy?t ??p. S?n ph?m này nh?n ???c phi?u tán thành c?a chúng tôi. H́nh ?nh ?? h?a th??ng hi?u luôn ???c coi là h?i k? qu?c, nh?ng trong tr??ng h?p này nó th?c s? s?ng ??ng và bi?u c?m ??y ?? tr?i nghi?m c?ng nh? h?a h?n thú v? c?a s?n ph?m.”

Ngoài hai gi?i th??ng g?n ?ây, gói quà ?i?n t? này c?ng giành ???c 8 danh hi?u khác, bao g?m gi?i th??ng European Promotional Gift Award 2013, gi?i th??ng Starpack Award of Excellence ( Thi?t k? ?? h?a & trang trí) và gi?i vàng POPAI Award

bombay sapphire

Cannes_Lion_Logo Giám ??c th??ng hi?u c?a Bombay Sapphire cho Bacardi kênh bán l? du l?ch toàn c?u, Richard Cuthbert cho bi?t: “?ây th?c s? là m?t s? án ??y th? thách nh?ng chúng tôi bi?t công ngh? ‘Electro’ s? t?o nên ?n t??ng, tác ??ng l?n và th?c s? nó ?ă làm ???c. Chúng tôi th?t s? vui m?ng b?i s? thành công c?a chi?n d?ch, ??ng th?i nh?n ???c s? công nh?n t? ngành công nghi?p thi?t k? c?ng nh? ngành công nghi?p qu?ng cáo gi?ng nh? ph?n th??ng l?n.”

Gói quà t?ng này l?t vào danh sách Packaging Superstar Award, s?n ph?m chi?n th?ng s? ???c ti?t l? t?i l? trao gi?i Starpack Awards t?i London, 11 tháng 7.

“Chúng tôi r?t hài long v?i s? thành công ?áng nh? c?a Bombay Sapphire Electro,” Giám ??c sáng t?o c?a Webb deVlam, Dominic Burke cho bi?t.

“Công ngh? ?i?n Quang th?c s? thích h?p v?i Bomaby Sapphire , v?i hi?u ?ng ánh sáng cho phép tích h?p li?n m?ch v?i chi?n d?ch ‘Infused with Imagination’. M?c ?? ?nh h??ng mà Bombay Sapphire Electro ?ă t?o nên trên di?n r?ng ?ă tr? thành hi?n t??ng.”

cannes-lions-logo-large

 

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status