Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Bia ngon

Bia ngon
B?n ?ă t?ng bi?t nh?ng lo?i bia ngon nào r?i. D??i ?ây chúng tôi gi?i thi?u v? nh?ng ḍng Bia ngon nh?t th? gi?i ?ă ???c công nh?n. Bia Heineken ???c c? th? gi?i ?a chu?ng nh?ng ?ă l?t vào nh?ng bia ngon nh?t th? gi?i ch?a? Chúng ta th? t́m hi?u xem nhé !

      10 bia ngon nh?t th? gi?i

          XEM GIÁ CÁC LO?I BIA : T?I ?ÂY 

         B?n ?ă t?ng th? 10 bia ngon nh?t th? gi?i này ch?a?

10. The Abyss c?a Deschutes Brewery

 

500x333x10 0.jpg.pagespeed.ic.bFtUevJ90P
The Abyss là m? bia ??c bi?t c?a Deschutes Brewery, hăng bia l?n th? 5 c?a M?, ???c s?n xu?t t? tháng 12 ??n tháng 2 hàng n?m. Tên The Abyss th? hi?n r?ng nó là lo?i bia sánh mà ánh sáng không th? l?t qua n??c bia màu ?en c?a nó. 30% l??ng bia này ???c ? trong nh?ng thùng g? s?i c?a Pháp nên có h??ng v? ??m ?à và tinh t? trong khi ph?ng ph?t h??ng g? s?i êm d?u. Giá 15 USD/chai.

9. Speedway Stout c?a AleSmith Brewing Company

500x333x9 0.jpg.pagespeed.ic.gdaRRYXr78
Speedway Stout là lo?i bia ?en ??c bi?t và ?? sánh cao c?a M?. Cà phê ???c ??a thêm vào trong bia ?? t?o h??ng v? tr??c khi bia ???c ? m?t n?m trong thùng g? s?i. Màu ?en s?m v?i b?t tr?ng, Speedway Stout b?t ??u v?i h??ng v? cà phê ??c và chocolate ?en, sau ?ó chuy?n d?n sang vô s? h??ng v? khác. ?? c?n cao c?a bia càng làm t?ng c?m giác h?ng ph?n. Giá 15 USD/chai 750ml.

8. Passionfruit c?a Cigar City Brewing

500x333x8 0.jpg.pagespeed.ic.tiul7IH74N
M?t lo?i bia ??c bi?t ???c làm b?ng nh?ng bí quy?t ch?a ???c ti?t l?, Passionfruit c?a hăng bia Cigar City Brewing, M? v?i màu s?c h?ng neon lung linh trong khi mang h??ng v? c?a nh?ng qu? l?. Giá 8 USD/chai 750ml.

7. Pliny the Younger c?a Russian River

500x333x7 0.jpg.pagespeed.ic.Bf8YoGny2c
Lo?i bia này cho c?m giác cân b?ng và êm ái tuy nhiên ?? làm ???c nó, hăng bia Russian River Brewing ph?i m?t nhi?u th?i gian và công s?c và h? làm nó theo m?t cách ??t ti?n. Lo?i bia này ch? ???c s?n xu?t m?t l?n trong n?m và kéo dài 2 tu?n vào tháng 2. Nó ???c bán h?t ngay trong ngày gi?i thi?u và khách hàng ph?i x?p hàng dài nh? mua ?? c?a Apple v?y. Giá 5 USD/chai 500ml.

6. Hopslam c?a Bells Brewery

500x333x6 0.jpg.pagespeed.ic.UYfyMaZKsW
Hopslam c?a hăng Bell Brewery, bang Michigan, b?t ??u v?i 6 lo?i lo?i hoa bia khác nhau ???c ??a vào thùng ? và b? sung thêm m?t l??ng l?n hoa bia khô. Lo?i hoa bia vùng Tây B?c Thái B́nh D??ng cho h??ng v? ??c nh?t vô nh? trong khi gi?ng lúa m?ch và m?t ong ??c ???c cho v?a ?? ?? t?o nên mùi th?m c?ng nh? màu bia vàng sánh. Giá 5 USD/chai 330ml.

5. Trappistes 10 c?a Rochefort

500x333x5 0.jpg.pagespeed.ic.kVXNeiMujz
Trappistes 10 là bia ??u b?ng c?a hăng Rochefort, B?, m?t nhăn hi?u bia có ngu?n g?c t? n?m 1230 v?i nhà x??ng t? th? k? 16. Lo?i bia này có màu ?en sánh và mùi v? c?a qu? m?n, nho khô và qu? phúc b?n. Giá 6 USD/chai 330ml.

4. KBS c?a Founders Brewing


KBS c?a Founders Brewing ??n t? M? ???c mô t? b?i nh?ng ng??i làm bia và chuyên gia th? bia nh? m?t lo?i bia s?m hoàn h?o v?i h??ng v? ??m ?à c?a cà phê và chocolate và mùi g? s?i ???c ? lâu n?m. Giá 10 USD/chai 330ml.

3. Rare Bourbon County Stout c?a Goose Island Beer Company

500x333x3 1.jpg.pagespeed.ic.i3PyP8Z75H
Hăng Goose Island Beer Company b?t ??u s?n xu?t bia Bourbon County Stout t? n?m 2008 và ? 2 n?m trong nh?ng thùng g? 23 n?m tu?i. Th?c s? hi?m có, m?i chai bia ??u ???c ?ánh s? th? t? và nay chính th?c d?ng s?n xu?t. Nó mang h??ng v? cà phê, vani và chocolate. Giá 45USD/chai 500ml

2. Kaggen Stormaktsporter c?a Närke Kulturbryggeri

500x333x2 1.jpg.pagespeed.ic.7woKsO1e-F
?ă d?ng s?n xu?t t? n?m 2011, Narke Kaggen Stormktsporter c?a Th?y ?i?n ???c mô t? là lo?i bia ?en ??nh cao v?i h??ng v? m?t ong ??m ?à và ? g?n 3 tháng trong thùng g? s?i. Narke Kaggen Stormktsporter có n??c bia màu nâu s?m và ???c g?i là m?t “ch?t l?ng hoàn h?o”. Giá 35 USD/chai 330ml.

1. Westvleteren 12 c?a Westvleteren Abdij St. Sixtus

500x333x1 2.jpg.pagespeed.ic.GZTFuZXfEe
Westvleteren 12 c?a B? là lo?i bia ???c các tín ?? u?ng bia trên toàn th? gi?i ng??ng m?. ???c gi?i thi?u l?n ??u tiên n?m 1940, bia s? 12 này r?t n?i ti?ng và ???c s?n xu?t v?i s? l??ng h?n ch? mà ng??i ta ph?i ??t hàng tr??c vài n?m ?? ???c th??ng th?c nó. Giá 40 USD/chai 330ml.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status