Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Bia Heineken thu nap Tiger

Bia Heineken thu nap Tiger
V?y là coi nh? ng??i kh?ng l? trong th? gi?i Bia - Tiger c?ng khu?t ph?c tr??c Heineken. Không nh?ng góp ph?n vào qu?ng bá th??ng hi?u Heineken mà c̣n ?êm ??n ngu?n l?i kh?ng l? t? Tiger

Heineken thâu tóm hăng bia Tiger

Các c? ?ông c?a t?p ?oàn kinh doanh ?a ngành Fraser & Neave (Singapore) ngày 28-9 b? phi?u tán thành bán g?n 40% c? ph?n ?ang n?m gi? t?i hăng bia liên doanh Asia Pacific (APB), cho hăng bia Heineken (Hà Lan) v?i giá 4,6 t? ?ô la M?. APB là ch? s? h?u c?a nhăn hi?u bia Tiger n?i ti?ng ? châu Á.

Tr??c ?ó, hăng bia Heineken n?m g?n 56% c? ph?n trong hăng bia liên doanh APB. Heineken ch? nh?n ???c s? tán thành c?a các c? ?ông APB sau khi th??ng l??ng thành công v?i t? phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, ng??i ?ang s? h?u 30% c? ph?n c?a t?p ?oàn Fraser & Neave và mu?n giành quy?n ki?m soát hoàn toàn t?p ?oàn này c?ng nh? thâu tóm hăng bia ADB.

Các nhà phân tích cho r?ng giá chào mua c?a Heineken khá cao v́ t? l? P/E (giá c? phi?u/l?i nhu?n) c?a APB lên ??n 35,1.

Th??ng v? này c̣n ph?i ch? s? ??ng ư c?a các c? quan qu?n lư ? Singapore.

Giành quy?n ki?m soát APB s? giúp t?ng c??ng s? hi?n di?n c?a Heineken t?i m?t s? th? tr??ng t?ng tr??ng ? khu v?c châu Á. ADB ?ang n?m gi? m?ng l??i 30 nhà máy bia và 40 nhăn hi?u bia ? 14 n??c châu Á, bao g?m nh?ng n??c xa xôi nh? Mông C?, Papua New Guinea. APB c?ng ?ang n?m gi? 50% th? ph?n bia ? các n??c Singapore, Indonesia và Malaysia,

Fraser & Neave là t?p ?oàn kinh doanh l?nh v?c b?t ??ng s?n, th?c ph?m và bia. Sau khi bán c? ph?n ? APB, Fraser & Neave d? ki?n m? r?ng các l?nh v?c kinh doanh khác.

heineken-ang-tiger-beer

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status