Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Bia Heineken l?ch s?

Bia Heineken l?ch s?
Xu?t hi?n l?n ??u tiên t?i Amsterdam n?m 1870 Heineken ???c xem là th??ng hi?u bia thành công nh?t và là m?t bi?u t??ng trong ngành công nghi?p bia trên th? gi?i.

Nói ??n bia, c? th? gi?i bi?t Heineken

Giá bán trung b́nh v?i Heineken lon cao 500ml r?i vào kho?ng 600.000 VN? thùng 24 Lon. Tùy vào t?ng th?i ?i?m.

 

Theo b?ng x?p h?ng và ?ánh giá c?a Interbrand/Business Week.
1873, Heineken chính th?c ra ??i ? Amsterdam.
1887, m?t nhà máy m?i ???c xây d?ng ? thành ph? Amsterdam.
1942, Alfred Heineken bi?n Heineken t? m?t c? s? s?n xu?t ??n thu?n thành m?t doanh nghi?p danh ti?ng.
1975, nhà máy m?i t?i Hà Lan ?i vào ho?t ??ng.
2003, Heineken Cold Filtered & Heineken Export ???c thay th? b?ng Heineken.
Heineken t?i Vi?t Nam : Th??ng hi?u bia Heineken chính th?c có m?t ? Vi?t Nam vào n?m 1991 và s?n xu?t vào n?m 1993, và t? ?ó cho ??n nay ḍng s?n ph?m này r?t ???c ?a chu?ng ??i v?i ng??i tiêu th? Vi?t Nam.

634864126664976369
Heineken là m?t trong nh?ng th??ng hi?u bia n?i ti?ng trên toàn th? gi?i xu?t x? t? Hà Lan. ???c ch? bi?n l?n ??u tiên vào n?m 1870 t?i Amsterdam, th??ng hi?u Heineken ???c chính th?c chào ??i vào n?m 1873, khi Gerard Adrian Heineken thành l?p nên Heineken & Co. sau khi ?ă ti?p qu?n c? s? s?n xu?t bia De Hooiberg ? Amsterdam. Vào th?i gian ??u, nhà máy ch? s?n xu?t bia cho th? tr??ng trong n??c. ??u th? k? th? XX (1912), Heineken t́m cách ??a bia v??t ra kh?i biên gi?i, xu?t sang các n??c B?, Anh, Tây Phi, ?n ??…. Và tr? nên n?i ti?ng không ch? ? h??ng v? ngon ??m ?à mà c̣n ? nét ??c tr?ng c?a s?n ph?m N?m 1933, Heineken tr? thành lo?i bia ngo?i ??u tiên ???c nh?p kh?u vào M? sau khi l?nh c?m s?n xu?t bia r??u ???c băi b? và nhanh chóng xây d?ng ???c h́nh ?nh bia.

Ch? m?t có ba ngày ?? tràn ng?p kh?p th? tr??ng M? (n?m 1993). Chi?n l??c marketing nào ?ă giúp Heineken làm nên ḱ tích nh? v?y?

T?p trung vào ch?t l??ng là ư t??ng ch? ??o ???c nhà sáng l?p Gerard Adriaan Heineken kh?i x??ng ngay t? nh?ng ngày ??u Heineken - hăng bia Hà Lan có m?t trên th? tr??ng (1863). Quy?t ??nh bán s?n ph?m c?a ḿnh trong các siêu th? c?ng là m?t ư t??ng m?i m? nh?m m? r?ng kênh phân ph?i.

H? c?ng liên t?c tài tr? cho các s? ki?n âm nh?c và th? thao n?i ti?ng, ch?ng h?n nh?: Gi?i qu?n v?t M? m? r?ng, Gi?i thi ??u golf Heineken Classic, Cúp Bóng b?u d?c Th? gi?i và hàng lo?t nh?ng l? h?i nh?c jazz.

Heineken ?ă s?m nh?n ra t?m quan tr?ng c?a kinh doanh ?a qu?c gia

M?c tiêu t?p trung vào xu?t kh?u ngay t? lúc kh?i ??u ?ă giúp th??ng hi?u này tr? thành th??ng hi?u bia toàn c?u s?m nh?t. Chi?n l??c xu?t kh?u ??t trên ch? ngh?a c? h?i khôn khéo ?ă d?n ??n s? phát tri?n ? ?t. Heineken nhanh chóng tràn ng?p th? tr??ng M? ch? ba ngày sau khi lu?t c?m bán th?c u?ng có c?n ???c băi b? vào n?m 1933.

Tuy nhiên, xu?t kh?u m?i ch? là giai ?o?n ??u. Vi?c h?p tác và h?p ??ng nh??ng quy?n v?i các hăng bia ??a ph??ng sau ?ó m?i là giai ?o?n chính ?? c?ng c? và ??y m?nh vi?c thâm nh?p th? tr??ng n??c ngoài.

Chi?n l??c marketing c?a Heineken ngày nay t?p trung hoàn toàn vào tính cách xu?t kh?u c?a th??ng hi?u - t??ng t? nh? cách mà Coca-Cola qu?ng bá tính xác th?c c?a h? v?i câu ch? ?? “th? th?t”. Th?m chí, h? c̣n có c? m?t th??ng hi?u ph? v?i riêng Heineken Export.

Tu?n báo Business Week vi?t: “Heineken là sát ngh?a nh?t v?i m?t th??ng hi?u bia toàn c?u”. Thêm n?a, Heineken là m?t trong nh?ng th??ng hi?u ??u tiên nh?n ra t?m quan tr?ng c?a vi?c kinh doanh ?a qu?c gia.

Trong m?t th? gi?i mà ng??i ta tin r?ng “c? ? nh?ng n?i khác th??ng xanh h?n” th́ h? c?ng s?n sàng tin r?ng lo?i th?c u?ng ??ng trong nh?ng chai bia màu xanh lá này c?ng s? ngon h?n, ch?t l??ng h?n nh?ng h??ng v? th?c u?ng b?n ??a.

Nh?ng bí quy?t thành công

Xu?t kh?u. Trong th?p niên 1950, tính xu?t kh?u tr? thành tính c?t lơi c?a th??ng hi?u Heineken. Th??ng hi?u này là m?t t?m gi?y thông hành ??n “m?t n?i nào khác”.

S? nh?n di?n. Theo m?t cu?c kh?o sát th??ng hi?u toàn c?u chung gi?a Business Week và Interbrand th́ Heineken ch? là th??ng hi?u toàn c?u th? hai sau bia Budweiser. Nh?ng th?t ra trong các cu?c th? nghi?m th?c t? th́ Heineken chính là th??ng hi?u bia duy nh?t mà ng??i ta có th? nh?n ra ngay v?i ch? m?t v? chai không nhăn hi?u.

heineken bottle

Thành ph?n chính c?a bia Heineken là n??c/lúa m?ch và hoa Hublon.

Bia Heineken có m?t trên h?n 170 qu?c gia.

Ngu?n Vnbrand

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status