Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Bia Heineken cùng World Cup

Bia Heineken cùng World Cup
Trong nh?ng ngày Hè nóng n?c c?a World Cup nh?p ??p c?a cu?c s?ng ?ang cu?n theo nh?ng c?n khát bàn th?ng trong các tr?n ??u. Heineken theo b?n trong t?ng giây t?ng phút, và ng??i b?n ??ng hành này mang theo màu xanh may m?n. Cùng Heineken ?? t?ng b?ng trong m?i tr?n ??u nhé.Hăy u?ng có li?u l??ng ?? gi? s? t?nh táo t?n h??ng c?m giác chi?n th?ng .

HEINEKEN ??NG HÀNH CÙNG WORLD CUP 2014

1393898075-cung-heniken-trai-nghiem-cup-f--1-

Ng??i sáng l?p ra ḍng Bia cao c?p này luôn là m?t Fan hâm m? cu?ng nhi?t c?a bóng ?á. Th? hi?n b?n l?nh ?àn ông trong nh?ng gi?i bóng th́ không th? thi?u Bia Heineken ?? ?n m?ng chi?n th?ng.

HĂY VÀO ?? XEM CÁC S?N PH?M BIA HEINEKEN :  T?I ?ÂY

Không ph?i là ḍng bia ngon nh?t, ??ng c?p nh?t  nh?ng Heineken ???c nhi?u ng??i yêu thích nh?t trên th? gi?i. B?n có th? ki?m Bia Heineken ? 350 qu?c gia trên toàn th? gi?i, m?i góc nh? ph? nh? hay trong m?i gia ?́nh b?n ??u có th? t́m th?y bia Heineken.

images

Nh? m?t món ?n tinh th?n không th? thi?u Bia Heineken ?i cùng th? gi?i trong các gi?i ??u l?n World Cup trong hàng th? k? nay. V?i s?c nóng ch?a bao gi? gi?m sút, World Cup 2014 c?ng v?n ?em l?i ni?m vui và hy v?ng cho toàn th? ng??i cu?ng m? bóng ?á nh? bao mùa world Cup tr??c. Heineken luôn t? hào là ???c ?i cùng trong m?i kho?ng kh?c nh? m?t ng??i ??ng hành và ?ôi khi c̣n c?m th?y c̣n thân h?n ng??i b?n thân.

best 20111222-134341-2-Heineken

Hăy th??ng th?c t?ng gi?t h?ng kh?i c?a Heineken ?? ḥa ḿnh vào v?i không khí Samba t?i Brazil .

netchungitnguoibietocacquangcaothuvicuaheineken

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status