Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Beluga vodka ??n gi?i NOBEL

Beluga vodka ??n gi?i NOBEL
Vodka beluga tuy?t ph?m c?a n??c Nga gi? ?ă là c?a th? gi?i. Hăy nâng ly cùng Beluga vodka

Beluga Vodka tr? thành ?? u?ng chính th?c t?i l? trao gi?i Nobel 2012

Beluga Noble Russian Vodka tr? thành ḍng r??u chính th?c trong l? trao gi?i Nobel 2012 di?n ra t?i Ṭa th? chính thành ph? Stockholm ngày 10/12 v?a qua. S?n ph?m này c?ng ???c dùng ?? t?o nên m?t s? công th?c cocktail ??c quy?n ??c bi?t cho s? ki?n này.

beluga_vodka_nobel_prize_2012

Beluga cho bi?t s? h? tr? lâu dài c?a th??ng hi?u cho s? ??i m?i ??n t?  s?  ra ??i c?a “s? k?t h?p táo b?o gi?a các ph??ng pháp ch?ng c?t truy?n th?ng hàng th? k?, v?i các công ngh? mang tính ngh? thu?t & nh?ng nguyên li?u t?t nh?t.”

Sau l? trao gi?i chính th?c và d? ti?c, ng??i ?o?t gi?i Nobel và các v? khách ???c m?i tham d? ti?c c?a Student’s Nobel NightCup. T? n?m 1978, Vi?n công ngh? Hoàng Gia ?ă t? ch?c ti?c m?ng này, n?i nh?ng ng??i ?o?t gi?i Nobel ???c vinh danh b?i các quan ch?c chính ph?, các doanh nhân l?n c?ng nh? các nhà nghiên c?u khoa h?c theo cách thân m?t h?n.

Nh?ng ng??i ?o?t gi?i Nobel n?m nay ?ă ???c ti?t l? và ???c trao gi?i trong 6 l?nh v?c truy?n th?ng : Sinh h?c & Y h?c, V?t lư, Hóa h?c, V?n h?c, Khoa h?c Kinh t?, và Ḥa B́nh.

???c trao t?ng k? t? n?m 1901, Gi?i th??ng Nobel ???c cho là m?t trong nh?ng gi?i th??ng qu?c t? lâu ??i nh?t và uy tín nh?t cho nh?ng thành qu? nghiên c?u khoa h?c xu?t s?c. Gi?i th??ng này ?ă ???c trao t?ng cho 853 ng??i tính ??n nay.

beluga vodka nobel prize cocktails

beluga_vodka_nobel_prize_cocktails

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status