Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Beluga m? r?ng th? tr??ng

Beluga m? r?ng th? tr??ng
Beluga Noble Russian Vodka s? tr?ng bày b? s?n ph?m ??i m?i ??y ?? t?i Tri?n Lăm Th? Gi?i TFWA 2012, t?i Cannes (gian hàng : Yellow Village E41).

Beluga Noble Russian Vodka mang b? s?n ph?m cao c?p ??n Cannes    

 

“Tri?n lăm t?i Tri?n Lăm Th? Gi?i TFWA l?n ??u có t?m quan tr?ng chi?n l??c ??i v?i Beluga,” công ty cho bi?t. “Tri?n Lăm Th? Gi?i TFWA mang ??n c? h?i tuy?t v?i ?? chia s? kinh nghi?m gi?a nh?ng ??u th? trong nh?ng th? tr??ng l?n nh?t c?ng nh? gi?i thi?u các s?n ph?m ??n các khách hàng ti?m n?ng.

“Beluga Noble Russian vodka, th??ng hi?u vodka siêu cao c?p s? 1 t?i Nga, là th??ng hi?u n?i ti?ng th? gi?i v?i tinh th?n & ??c tính Nga ?ích th?c, v?n ???c ng??ng m? b?i nh?ng ng??i sành r??u t? nh?ng nhà hàng ?m th?c & r??u cao c?p.” công ty cho bi?t thêm.

Trong nh?ng n?m qua, Beluga ?ă ch?ng minh s? t?ng tr??ng tích c?c trong l?nh v?c xu?t kh?u (+32%) c?ng nh? doanh s? bán l? mi?n thu?. Th??ng hi?u này ???c ti?p th? trong các gian hàng mi?n thu? c?a 76 sân bay t?i Châu Âu, Châu Á và Trung ?ông, v?i m?c t?ng tr??ng theo n?m +37%.

Beluga mang ??n cho ng??i hâm m? m?t b? s?n ph?m l?n các ḍng vodka ch?t l??ng cao, t?ng tr??ng hàng n?m và hi?n bao g?m các b? s?u t?p nh? Beluga Transatlantic Racing và Beluga Allure.

Beluga Transatlantic Racing ???c mô t? nh? hi?n thân c?a s? thành công & chi?n th?ng c?a ??i ?ua Synergy. Ḍng vodka này có h??ng v? tinh t? h?o h?ng , t??i m?i, hài ḥa, v?i g?i ư c?a tinh ch?t chanh, cam th?o.

???c cho là l?y c?m h?ng t? tinh th?n chi?n th?ng c?a ??i polo Beluga, Beluga Allure có h??ng v? êm m??t v?i ghi chú nh? c?a bánh ḿ n??ng.

?? bi?t thêm chi ti?t, liên h? v?i Polina Muzychenko, Beluga Brand Manager, Công ty c? ph?n “Synergy”,

 

www.vodka-beluga.com

beluga

         

 

 

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status