Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

B?ng giá r??u Chivas

B?ng giá r??u Chivas
Trang Báo giá các lo?i s?n ph?m c?a CHivas, giá ???c c?p nh?t 24/24 gi?. M?i thông tin và giá, quư khách có th? xem Link ? d??i, ho?c có th? g?i tr?c ti?p cho nhân viên kinh doanh c?a Thiên Long theo s? ?t : 0936372662

B?NG GIÁ R??U CHIVAS CÁC LO?I : B?M VÀO ?ÂY.

Nh?ng m?t hàng Chivas ??c ?áo

CHIVAS 100 MÙI GIÁ : 4.300.000 VN?

Colin Scott tuy?n ch?n nh?ng thùng whisky quư nh?t, lâu ??i nh?t t? 100 thùng r??u tuy?t h?o ?? pha ch? & t?o ra ḍng whisky c?c k? sang tr?ng (ultra premium) Chivas 100 mùi hay c̣n bi?t v?i tên Chivas The Hundred Cask Selection, ???c tung ra l?n ??u tiên vào cu?i n?m 2004.
V?i s? l??ng r?t có gi?i h?n nên m?i l?n Chivas The Hundred Cask Selection ???c tung ra là m?t ??t ?óng chai duy nh?t. Do ?ó, gi?i sành r??u s? c? g?ng s?u t?p & th??ng th?c ?? có th? so sánh v?i nh?ng l?n tung ra tr??c ?ó c?ng nh? sau này.
??c tr?ng s?n ph?m
??c tr?ng c?a Royal Salute - Chivas Hundred Cask Selection là h??ng v? ?m áp, thanh nhă Royal Salute tho?ng h??ng g? s?i.

chivas100cask

CHIVAS ??A (CHIVAS REVOLVE )GIÁ : 1.450.000 VN?

V?i ?? tu?i không d??i 17 n?m, r??u Chivas revolve hay c̣n g?i Chivas ??a bay th??ng ít ???c th?y trên th? tr??ng. S? l??ng ít ?i càng làm dân sành r??u mu?n s? h?u s?n ph?m này. Chivas regal cho ra m?t Chivas ??a trong bu?i k? ni?m c?a hăng v?i thi?t k? ??c ?áo ki?u dáng xoay h́nh con quay. Không gi?ng v?i b?t c? s?n ph?m Chivas regal nào, Chivas ??a mang m?t b??c ??t phá trong thi?t k? chai c?a nghành r??u.

BLEND CHI30

Royal Salute 62 Gun Salute, Chivas 62 n?m GIÁ : 55.500.000 VN?

Trong khi ?ó , chuyên gia pha ch? hi?n t?i Colin Scott cho bi?t : “ Th?t vinh d? khi ?óng m?t vai tṛ trong vi?c sáng t?o ra Royal Salute 62 Gun Salute, nh? là ??i di?n cho c?ng ph?m cao c?p cu?i cùng dành cho hoàng gia. Nó là bi?u t??ng c?a whisky sang tr?ng, ???c ch? tác hoa v?n th? công b?i nh?ng ngh? nhân hàng ??u.”
Royal Salute 62 Gun Salute
N?m trong chai pha lê th? công làm b?i Dartington Crystal, nút decanter c?a Royal Slaute ???c s?n b?ng vàng l?ng 24 carat gi?ng nh? m?t chi?c c? áo m? vàng v?i nút pha lê c?t khéo léo t?o thành gi?ng m?t v??ng mi?n m? vàng .
Giá bán l? 2700 ?ôla M?, phiên b?n gi?i h?n này b?t ??u ???c bán ra th? tr??ng cu?i n?m 2010 .

Chivas Royal Salute 62 Gun Limited Edition  1000 Phong Cach Nam-800x800

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status