Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

B?ng giá r??u Chivas và th??ng hi?u Chivas

B?ng giá r??u Chivas và th??ng hi?u Chivas
T́m hi?u v? Chivas. B?ng Giá T?t C? các lo?i r??u Chivas ?ang bán t?i Hà N?i : B?m vào ?ây

 

Chivas regal

 

Xem B?ng giá r??u Chivas : Xem

Chivas Brothers v?i ni?m ?am mê và tham v?ng l?n ?ă t?o ra huy?n tho?i Chivas Regal. Lo?i Whisky ?a chu?ng t?i h?n 200 qu?c gia trên Th? gi?i.

N? hoàng Victoria b?t ??u thi?t ?ăi khách ? Balmoral – Scotland, ngay l?p t?c h? tính ki?m m?t nhà cung c?p ?áng tin c?y có th? cung c?p các th?c ph?m t?t nh?t, r??u mùi và r??u m?nh tuy?t nh?t.

Ch?ng bao lâu sau, n?m 1843, James Chivas nh?n ???c m?t lá th? thông báo r?ng, nh? d?ch v? tuy?t v?i c?a h?, Chivas Brothers ?ă ???c c?p gi?y phép c?a Hoàng gia v? vi?c cung c?p th?c ph?m cho n? hoàng Victoria. ?ó là kh?i ??u c?a m?t m?i quan h? lâu dài và hài ḥa gi?a Chivas Brothers và gia ?́nh Hoàng gia.
Chivas Regal th??ng ???c mô t? nh? whisky Scotch m??t mà nh?t trên th? gi?i. ?ó là di chúc cu?i cùng dành cho Th?c S? Colin Scott, nhà pha ch? r??u b?c th?y. ?? th?c hi?n t?m nh́n c?a James và John Chivas, Colin Scott nói, “Tôi là m?t trong m?t ???ng dài c?a Th?c s? t?i Chivas Brothers và nh? v?y, tôi là ng??i giám h? c?a phong cách ??c ?áo c?a whisky Chivas Regal .

?ó là kh?i ngu?n , là ch?ng ḿnh cho v́ sao trên chai c?a Chivas luôn có bi?u t??ng c?a Hoàng Gia Scotland. Vinh d? v?i ?i?u ?ó, m?y tr?m n?m nay th??ng hi?u Chivas ch?a bao gi? không ng?ng b??c ?i, và th??ng hi?u r??u n?i ti?ng th? gi?i này trên 200 qu?c gia. S? l??ng ng??i yêu r??u Chivas trên th? gi?i có th? nói nhi?u h?n b?t c? m?t th??ng hi?u r??u nào khác.

1600x1120 6850 Chivas regal 3d realism sculpture picture image digital art

 

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status