Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Bán r??u ngo?i t?i Hà N?i - Johnnie walker

Bán r??u ngo?i t?i Hà N?i - Johnnie walker
Công ty Thiên Long, ???c thành l?p t? n?m 1990, qua h?n 20 n?m bán r??u ngo?i t?i Hà N?i , chúng tôi ?ă có ni?m tin c?a khách hàng trên Vi?t Nam nói chung và Hà N?i nói riêng. V?i các s?n ph?m n?i b?t nh? r??u Johnnie walker , r??u Chivas regal , Ballantine's hay Macallan chúng tôi luôn mang ??n cho ng??i s? d?ng nh?ng s?n ph?m chính hăng ???c nh?p kh?u t? Scotland. Chúc khách hàng m?t ngày vui v?.

B?NG GIÁ CÁC LO?I JOHNNIE WALKER : B?M VÀO ?ÂY

H??NG V? ??Y CÁ TÍNH RED LABEL GIÁ : 300.000 VN?

Tr? trung, m?nh m? v?i v? khói, vani ng?t l?n gia v? cay n?ng, Johnnie Walker Red Label r?t thích h?p ?? pha v?i các th?c u?ng khác.

S? h?u h??ng v? whisky Scotland truy?n th?ng, Johnnie Walker Red Label ???c pha ch? t? kho?ng 35 lo?i whisky khác nhau. V?i hàng lo?t gi?i th??ng uy tín, nhăn hi?u “whisky Scotland ???c ?a chu?ng nh?t th? gi?i” này ?t s? ???c n?ng nhi?t ?ón nh?n t?i nh?ng bu?i ti?c h?p m?t c?a b?n cùng các “chi?n h?u”.

Red label

R??u Johnnie walker Black label 12 n?m tu?i GIÁ : 510.000 VN?

Johnnie Walker Black Label có h??ng v? sâu s?c và ph?c t?p c?ng là m?t nhăn hi?u không th? nghi ng? s?c m?nh và tinh t?. Nó là m?t s? pha tr?n sang tr?ng và m?t th??ng hi?u sang tr?ng, v?i m?t tính cách hoàn toàn cá nhân. Nh? nhi?u nh? 40 whisky, m?i 12 n?m tu?i tr? lên, lên này blend satisfyingly ph?c t?p. Th?p k? sau khi th?p k?, Black Label nh?n nhi?u gi?i th??ng và danh hi?u. Các chuyên gia luôn ?ánh giá cao understated, ph?m ch?t c? ?i?n.
Màu ?en luôn khi?n ta liên t??ng ??n phong cách và s? thanh l?ch. M?t b? trang ph?c màu ?en l??n là m?t l?a ch?n sành ?i?u khi mà ki?u áo tuxendo ?ă làm cho nhi?u quư ông tr? nên b?nh bao h?n. Màu ?en c?ng g?i lên s? h?p d?n và kích thích, thoáng chút bí ?n v? m?t s? vi?c ǵ ?ó ?ang ch? ???c khám phá.

?ó chính là Johnnie Walker Black Label v?i h??ng v? sâu l?ng và ph?c c?m, m?t ḍng s?n ph?m sang tr?ng bi?u tr?ng cho s?c m?nh và s? tao nhă v?i nh?ng ??c tính hoàn toàn riêng bi?t. Lo?i whisky này ???c ? t? 12 n?m tr? lên, t?o nên m?t h??ng v? ph?c c?m, quy?n r?. T? th?p k? này sang th?p k? khác, Black Label ?ă dành ???c nhi?u gi?i th??ng c?ng nh? l?i khen ng?i t? nh?ng chuyên gia nh? m?t lo?i whisky v?i ch?t l??ng v??t tr?i.

Johnny-Walker-Black-Label-Hires

Kho?ng khác vàng v?i Johnnie walker gold label GIÁ : 780.000 VN?

M?i chai r??u ???c nhà Pha Ch? Tr??ng ?ích thân t?o ra t? nh?ng lo?i whisky h?o h?ng trong kho tàng riêng c?a gia ?́nh Johnnie Walker, và ?óng Con D?u Vàng b?o ch?ng ch?t l??ng”. “Linh h?n” c?a Johnnie Walker Gold Label Reserve là whisky thu?n m?ch nha Clynelish quư hi?m. H??ng v? n?i b?t là m?t ong hoà quy?n v?i h??ng trái cây, g? tùng và v? khói mang l?i d? v? ?m áp kéo dài.

S? k?t h?p tuy?t v?i này ?ă t?o ra ch?t r??u v?i h??ng v? êm d?u, sâu l?ng, ng?t ngào c?a m?t ong. Chính nh?ng ?i?u này giúp Johnnie Walker Gold Label Reserve mang l?i s? sang tr?ng cho món quà, c?ng nh? góp ph?n g?i trao l?i chúc n?m m?i PHÁT TÀI NH? Ư ??n các ??i tác kinh doanh ?ă cùng b?n sát cánh trong su?t th?i gian qua.

Gold-Lbel

Johnnie Walker Blue Label GIÁ : 3.000.000 VN?

Là s? pha tr?n hi?m nh?t c?a chúng tôi. Whiskey này không ph?i là cho ng??i m?i b?t ??u. ?ó là thách th?c và h??ng v? 1 mua l?i, nh?ng gi?ng nh? nh?ng ph?n th??ng t?t nh?t trong cu?c s?ng là giá tr? nó.t?o t? nh?ng lo?i whisky hi?m nh?t và ??t nh?t trên th? gi?i, Blue Label có ??c tính xác th?c và h??ng v? c?a m?t s? pha tr?n c?a th? k? 19. Gi?ng nh? John Walker và con trai c?a ông Alexander phát tri?n cho khách hàng c?a h? có giá tr? nh?t. Blue Label ???c làm t? m?t lo?i whisky ??c bi?t v?i h??ng v? m?nh m?. M?i chai là quư báu cho chúng tôi và ???c ?ánh s? riêng. M?i ch?a m?t h??ng v? hi?m và ??a ra m?t kinh nghi?m c?ng th?ng. R??u

?ây là bài vi?t chính hăng Johnnie Walker Blue Label, ?óng gói trong chai 200ml, nh? h?n, giá c? ph?i ch?ng h?n. Trên m?t m?c giá cho m?i th?c u?ng, ?ây là m?t cách ??t ti?n ?? mua Blue Label. N?u giá nh?p h?c cho m?t chai 750 ml ho?c 1 lít là quá cao ho?c nguy hi?m v?i ví ti?n, kích th??c nh? này là m?t vi?c t?t cho m?t s? th??ng th?c h??ng v? ??u tiên.

johnnie walker blue label

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status