Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Bán r??u chivas

Bán r??u chivas
Chivas 18 n?m ?ă không c̣n là s?n ph?m m?i l? v?i ng??i dân Viêt Nam. Qua quá tŕnh g?n 20 n?m t?i Vi?t Nam hăng r??u Chivas ?ă có ch? ??ng trong ḷng nh?ng ng??i sành r??u, v?i h??ng th?m ngào ng?t nh?ng êm d?u khi u?ng Chivas 18 n?m ?ang là lo?i r??u hàng ??u cho ng??i dân Vi?t trong nh?ng b?a ti?c.

 

chivas 18 tung ra chi?n d?ch mang tính tr?i nghi?m trong kênh bán l? du l?ch châu á

 THAM KH?O GIÁ R??U CHIVAS CÁC LO?I : T?I ?ÂY

Pernod Ricard kênh Bán L? Du L?ch Châu Á v?a tung ra chi?n d?ch toàn c?u cho Chivas 18, ‘M?i H??ng V? M?t Tr?i Nghi?m M?i’, trong th? tr??ng bán l? du l?ch t?i Châu Á.

rs ddf
K?t h?p các y?u t? giác quan, giáo d?c và k? thu?t s?, ho?t ??ng này ???c thi?t k? ?? mang ??n cho ng??i tiêu dùng c? h?i t́m hi?u thêm v? thành ph?n c?a r??u c?ng nh? h??ng v? phong phú.

Chivas 18 ???c coi là h?n h?p pha tr?n tinh t? ???c làm t? m?t s? ḍng whisky m?ch nha ??n hi?m có nh?t c?a Scotland, t?t c? ??u ???c ? v?i ?? tu?i t?i thi?u là 18 n?m. Chuyên gia pha ch? c?a Chivas Regal, Colin Scott ???c cho là có th? nh?n bi?t ??n 85 ghi chú h??ng v? khác nhau ch? trong m?t gi?t r??u, ông ?ă mang ??n cho Chivas 18 m?t h??ng v? phong phú & ?a t?ng. Ḍng whisky này ???c ??c tr?ng b?i s? m?nh m?, màu h? phách s?m và h??ng v? “Ph?c h?p & ?am mê”, v?i h??ng trái cây khô, k?o b? c?ng và chocolate ?en.

Ch??ng tŕnh kích ho?t, ???c kh?i ??ng vào ??u n?m nay, di?n ra t?i các sân bay t?i Châu Á nh? Vi?t Nam, Singapore và Malaysia, ch??ng tŕnh s? ch?y ??n tháng 5/2014 t?i sân bay qu?c t? Seoul Incheon. V?i các y?u t? sáng t?o, ??i m?i v? k? thu?t s? k?t h?p v?i c?m giác thông qua vi?c s? d?ng nh?ng ?o?n phim ng?n hi?n th? thông qua các thi?t b? màn h́nh c?m ?ng ?? chivas 18 n?i b?t nh?t trong không gian sân bay

The Chivas_Collection_Sydney_mar13
Pernod Ricard – kênh Bán L? Du L?ch Châu Á c?ng ??a ra m?t cu?n sách h??ng d?n v? cocktail c?a Chivas 18. ???c t?o ra ??c bi?t cho chi?n d?ch này, cu?n sách công th?c này cho phép ng??i tiêu dùng có th? t?o nên nh?ng h??ng v? cocktail yêu thích c?a ḿnh và tr?i nghi?m t?i nhà. Cocktail bao g?m ‘Mistral’, b? ba ?? u?ng k?t h?p nh?ng ḍng c? ?i?n c?a Collin. Ngoài ra, thi?t b? màn h́nh c?m ?ng có s?n t?i gian hàng c?ng cho phép du khách l?a ch?n h??ng v? cocktail yêu thích c?a ḿnh ??ng th?i chia s? qua th? ?i?n t? chi ti?t công th?c v?i ng??i than và b?n bè.

Giám ??c ti?p th? Pernod Ricard – kênh bán l? du l?ch Châu Á, Kyung Min nh?n xét: “Chivas 18 n?m là m?t s?n ph?m r?t ??c bi?t, mang ??n cho chúng ta h??ng v? tuy?t v?i khó tin, ?ă ???c ghi nh?n qua nhi?u gi?i th??ng danh giá. N?m nay, chúng tôi mu?n mang ??n m?t chút h?ng thú trong kênh bán l? du l?ch b?ng vi?c gi?i thi?u nh?ng cách m?i ?? th??ng th?c và ?ánh giá Chivas 18 thông qua tr?i nghi?m riêng v?i Chivas 18 cocktail, các thi?t b? k? thu?t s? s? giúp ng??i tiêu dùng t??ng tác th?c s? v?i nh?ng ǵ ?n gi?u phía sau th??ng hi?u.”

“Cocktail là m?t cách khác giúp t?ng c??ng h??ng v? ??c ?áo c?a Chivas 18 – thông qua các thành ph?n khác nhau và nh?ng s? k?t h?p khác nhau, giúp th?c t?nh các giác quan khác nhau ? ng??i tiêu dùng. Chúng tôi khuy?n khích ng??i tiêu dùng, dù là khách hàng m?i hay nh?ng ng??i hâm h? trung thành c?a th??ng hi?u, sáng t?o & t?n t??ng tr?i nghi?m v?i Chivas 18 cocktail cùng b?n bè và gia ?́nh.”

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status