Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Bán r??u Chivas chính hăng

Bán r??u Chivas chính hăng
Công ty Thiên Long báo giá cho khách hàng các lo?i s?n ph?m c?a Chivas giá trong tháng 9 - 2013.

 

Giá các lo?i r??u Chivas, công ty chuyên bán các lo?i r??u chính hăng và ??y ?? các m?t hàng c?a ḍng r??u n?i ti?ng th? gi?i.

R??u Chivas Regal 12 giá : 520.000 VN?
kh?i ngu?n c?a ḍng r??u chivas th??ng hi?u. V?i h??ng v? n?ng nàn êm ái thoang tho?ng c?a trái cây xanh r??u chivas 12 s? làm cho nh?ng b?a ti?c thêm ph?n sang tr?ng, và làm m?t bu?i t?i thêm tṛn v?. R??u chivas 12 v??t xa t? ??ng c?p.

22144808882250chivas12-1


Chivas regal 18 years old giá : 1.200.000 VN?
là s?n ph?m r?t ???c ??u t? th? tr??ng so v?i các s?n ph?m khác c?a hăng r??u Chivas, v?i h??ng v? ??m ?à, n?ng ?m, Chivas regal 18 years old hay c̣n g?i Chivas 18 mang ??n cho ta nh?ng tr?i nghi?m m?i l? mang ??m ch?t Chivas.

chivas-regal-gold-signature


Chivas 21 n?m giá : 2.200.000 VN?
Royal Salute 21 là m?t k?t h?p th?t s? khác bi?t c?a nh?ng nguyên li?u hi?m có. ???c công nh?n là lo?i whisky tuy?t h?o ??u tiên c?a x? Sc?tlen b?i nh?ng nhà am hi?u, Royal Salute ???c t?o nên b?i anh em nhà Chivas v?i th??ng hi?u Chivas Regal ?? m?ng l? ??ng quang c?a N? hoàng Elizabeth II vào n?m 1953.
G?n ?ây nh?t, chivas 21 n?m hay v?n th??ng ???c nh?c t?i v?i tên thân m?t chivas S? nh?n ???c gi?i th??ng “Whisky ngon nh?t x? Sc?tlen” t?i gi?i “International Spirits Challenge” và gi?i “R??u m?nh ngon nh?t x? Sc?tlen” vào n?m 2002. Vi?n ki?m tra ch?t l??ng ?? u?ng (Beverage Testing Institute) ?ă xác nh?n Royal Salute là m?t trong nh?ng whisky hàng ??u th? gi?i.

f 17Chivas1


R??u Chivas 25 year giá : 5.900.000 VN?
Chivas Regal 25 Year Old mang ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m v? r??u whisky vô cùng ?áng giá b?i v́ ?ây là m?t lo?i whisky v?i nguyên li?u ???c l?a ch?n k? càng b?ng tay, mang ??n m?t h??ng th?m ngát th?t khác bi?t.

Chivas R_25_Col


Chivas 38 n?m giá : 7.600.000 VN? ( Chai 500ml ) - 14.000.000 ( Chai 750 ml )
R?t ít lo?i whisky có th? ?? ???c s? n?m nh? ??i v?i Chivas 38 cho tu?i tuy?t ??i. Cùng v?i s? ?óng gói m?t cách công phu, nó quá ??p khi ph? ngoài l?p ?á th? công nh? ?á granit-b́nh ??ng r??u l? và n??c tráng s?. Mang t?i m?t g?i nh? stopper m? vàng c?a cán ki?m c?a thanh ki?m c? x?a c?a Scotland. M?i chai là ??p b?c trong m?t h?p thanh l?ch màu ?? giàu có v?i m?t k?t thúc ?en bóng. 40% Alc / Vol.

38yrsChivasDestiny

 

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status