Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

B?n ?ă bi?t ǵ v? ḍng Cognac

B?n ?ă bi?t ǵ v? ḍng Cognac
R??u Cognac có th?y t? t?i Pháp và cho ??n gi? c?ng ch? có Pháp m?i làm ra ???c nh?ng ḍng Cognac th?m ngon nh?t th? gi?i. Hăy t́m hi?u xem ng??i Pháp ?ă làm ǵ v?i s?n ph?m con ?? c?a ḿnh, Thien Long mang ??n chút h??ng v? pháp cho nh?ng ng??i dân Vi?t.


 
R??u COGNAC
 
??c tr?ng r??u cognac

R??u Cô nh?c (Cognac) là m?t lo?i r??u m?nh s?n xu?t t?i vùng Cognac c?a Pháp, ???c ch?ng c?t t? lo?i r??u nh? s?n sinh trong ti?n tŕnh lên men nho qu?, sau m?t th?i gian ? trong thùng g? s?i ???c ?em ra ?óng chai và bán kh?p th? gi?i.

top10-cognac-2011-1

??c ?i?m

cognac-slide1

R??u brandy, sau khi ch?ng c?t hai l?n có màu tr?ng trong và v? cay do n?ng ?? r??u r?t cao, th??ng trên 40 ?? c?n. Ng??i dân vùng Cognac c?t lo?i r??u ?ă ch?ng này trong các thùng tônô (tonneaux) dung tích 350 lít, ???c ?óng b?ng lo?i g? s?i ??c bi?t m?c ? cánh r?ng Limousin h??ng B?c trên núi vùng Cognac. Nh?ng cây ph?i có ?? tu?i trên 100 n?m m?i ???c h? xu?ng ?óng thùng. Nh?ng cây non h?n cho ch?t l??ng r??u không ??m b?o. Th? ?óng thùng c?a g? cây thành nh?ng t?m h́nh ch? nh?t, ph?i trong bóng râm sau 3 n?m m?i ?óng thành thùng bán cho các ḷ r??u. Th? g? c?a cây s?i này có th? m?n, không th?m n??c và ch?a nhi?u ch?t tannin, chính ch?t này t?o nên h??ng v? và màu s?c c?a r??u cô nh?c ??c bi?t, không l?n v?i các lo?i r??u khác trên th? gi?i.

Sau khi cho r??u vào thùng, thùng r??u ???c ?ánh s? th? t? và n?m ??a r??u vào, sau ?ó ???c chuy?n xu?ng các h?m ch?a (chais). H?m càng sâu càng t?t, v́ khi ?ó, h?m ch?a ít ôxy không làm r??u b? chua. Sau m?t niên h?n khá dài, r??u s? ???c ??a ra kh?i thùng ?óng vào chai. C?n c? vào s? n?m ?ă ghi trên v? thùng khi ??a r??u vào so sánh v?i n?m l?y r??u ra, các hăng s? ghi tu?i r??u trên nhăn mác c?a s?n ph?m bán ra th? tr??ng.

Quá tŕnh tác ??ng c?a các ch?t có trong v? g? s?i c?a thùng vào r??u x?y ra ngay t? nh?ng ngày ??u r??u ???c ??a vào thùng ch?a. 5 n?m ??u ch?t tannin c?a g? s? tác ??ng m?nh v?i acid có trong r??u và ti?n tŕnh này gi?m d?n theo th?i gian. 5 n?m ti?p theo cho r??u t? màu vàng nh?t chuy?n thành màu nâu s?m h? phách. Quá tŕnh này c?ng làm l??ng r??u b? suy hao d?n t? 3 ??n 4% tr?ng l??ng th? tích. Ph?n r??u b? suy hao này, theo các ch? ḷ r??u là "ph?n c?a các thiên th?n" (à la part des anges). Càng ?? lâu, l??ng r??u suy hao càng l?n nên niên h?n c?a r??u c?ng v?n ???c kh?ng ch? trong m?t th?i l??ng nh?t ??nh không th? ?? quá lâu. Theo các chuyên gia v? r??u, nh?ng chai "tr?n s?n chi b?o" c?a các hăng r??u cô nh?c l?ng danh, có th? lên t?i trên d??i 50 n?m tu?i th? nh?ng h?u h?t là do h? l?y r??u ?? trong các thùng g? s?i kho?ng 10 n?m ?óng vô chai và ti?p t?c ?? d??i h?m r??u thêm nhi?u ch?c n?m sau.

?ánh giá

Theo nh? hi?p h?i các chuyên gia Pháp BNIC (Bureau National Interprofessionnel du Cognac), ch?t l??ng chính th?c c?a cognac ???c ?ánh giá nh? sau:

·        V.S. (“very special”) ho?c lo?i 3 sao, dùng ?? ch? r??u cognac dùng lo?i brandy ???c ? ít nh?t 2 n?m trong h?m ?? tr?n.

·         V.S.O.P. ("very superior old pale) ch? r??u cognac dùng lo?i brandy ???c ? ít nh?t 4 n?m trong h?m ?? tr?n, nh?ng tu?i g? trung b́nh l?i cao h?n r?t nhi?u.

·        XO ("extra old") ch? r??u cognac dùng lo?i brandy ???c ? ít nh?t n?m trong h?m ?? tr?n nh?ng trung b́nh ??u t? 20 n?m tr? lên.

Thêm vào ?ó c̣n có nhi?u lo?i khác nh?:

·        Napoleon ???c ?ánh giá ngang b?ng XO v? ?? tu?i th?p nh?t, nh?ng th??ng ???c bán v?i giá t?m trung gi?a VSOP và XO tùy theo các nhà s?n xu?t.

·        Extra ch? lo?i cognac ít nh?t 6 n?m tu?i, th??ng ???c ?ánh giá là lâu n?m h?n Napoleon hay XO.

·        Vieux c?ng có giá tr? t?m trung gi?a VSOP và XO.

·        Hors d'âge ???c BNIC ?ánh giá ngang v?i XO, nh?ng th?c t? cái tên này ch? ???c s? d?ng b?i các nhà s?n xu?t ?? bán m?t s?n ph?m ch?t l??ng cao h?n n?c tu?i chính th?c ???c công nh?n.

·        Vieille Réserve gi?ng nh? Hors d´Âge, ???c ?ánh giá cao h?n XO.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status