Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Balvenie dành th??ng hi?u l?n

Balvenie dành th??ng hi?u l?n
R??u Balvenie dành th??ng hi?u l?n qua s? ki?m ??nh v? ch?t l??ng và mùi v?.

The Balvenie Forty Batch Two giành chi?n th?ng v?i danh hi?u l?n t?i Whisky

The Balvenie Forty Batch Two ???c coi là ‘Best Single Malt Scotch Whisky 35-40 Years’ (Ḍng Scotch whisky m?ch nha ??n c?t h?o h?ng nh?t có ?? tu?i t? 35-40 n?m) t?i l? trao gi?i c?a Whisky Bible 2012 (Kinh thánh whisky).

‘The Whisky Bible Awards’ là cu?c thi n?m ‘mù’, v?i ??nh cao là vi?c ra ??i c?a The Whisky Bible (Kinh thánh Whisky là m?t trong nh?ng cu?n sách n?i ti?ng chuyên ?ánh giá v? Whisky).

Jim Murray, m?t trong nh?ng chuyên gia b́nh lu?n hàng ??u c?a th? gi?i và c?ng là tác gi? c?a The Whisky Bible, ?ă th? n?m 1,210 ḍng whisky m?i và tái th? n?m các m?u r??u t? h?n 200 nhà máy ch?ng c?t cho ?n b?n 2012 c?a cu?n sách.

thebalvenie

B́nh lu?n v? The Balvenie Forty, Murray cho bi?t: “Tr? khi là b?n có hai gi? th?c s? mà b?n bi?t r?ng s? không b? gián ?o?n & b? làm h?ng b?i các món ?n và các h??ng hi?u không liên quan khác, n?u không th́ ??ng bao gi? ngh? ??n vi?c m? chai r??u này. M?t khi b?n có th?i gian, ?? ng?i l?i và tr?i nghi?m m?t th? ǵ ?ó h?i ??c bi?t m?t chút.”

B́nh lu?n v? chi?n th?ng, Chuyên gia v? m?ch nha nhà Balvenie, David Stewart nh?n xét: “ Có ???c chi?n th?ng quư giá dành cho ḍng whisky này, gi?ng nh? m?t gi?i th??ng n?i b?t,  m?t thành t?u tuy?t v?i dành cho Balvenie, và m?t ?i?u ǵ ?ó mà tôi r?t t? hào. Jim Murray c?a The Whisky Bible th?c s? là m?t ng??i ???c tôn tr?ng trong n?n công nghi?p này, và s? công nh?n này c?a ông chính là ti?ng nói cho s? c?ng hi?n c?a ??i ng? th? th? công tài n?ng c?a nhà máy ch?ng c?t The Balvenie.”

Theo báo cáo, m?i lô c?a The Balvenie Forty là m?t cu?c hôn ph?i c?a nh?ng ḍng whisky quư hi?m t? nhà máy ch?ng c?t Balvenie. ???c gi?i thi?u trong h?p g? ??t riêng, làm th? công b?ng g? s?i b?i th? th? công ng??i Scotland – Sam Chinnery và ch?m kh?c th? công b?i cha c?a Sam, ch? có 150 chai The Balvenie Forty Batch Two ???c ?ánh s? riêng, có m?t trên toàn th? gi?i.

the balvenie batch two

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status