Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Ballantine's 40 n?m

Ballantine's 40 n?m
Ballantine's ḍng r??u cao c?p v?i h??ng v? quy?n r? n?i ti?ng v?i m?c giá h?p túi ti?n, nh?ng nay v?i Phiên b?n m?i trong n?m - Ballantine's 40 yo nhi?u công phu c?a th? ch? tác kim hoàn n?i ti?ng. ?ánh d?u m?c là ng??i ?i ??u cho m?t k? nguyên hàng xa x? ph?m c?a Ballantine's.

Ballantine’s 40 n?m

 

S?n ph?m gi?i h?n hàng n?m m?i –

Pernod Ricard Bán L? Du L?ch ra m?t Ballantine’s 40 n?m, ???c t?o ra ?? th?c hi?n nguy?n v?ng c?a nhà sáng l?p George Ballantine – s?n xu?t nh?ng ḍng whisky ??c bi?t nh?t, tinh t? nh?t ‘ch? khi ?úng th?i ?i?m’.

Ḍng s?n ph?m m?i nh?t trong b? s?n ph?m c?a Ballantine’s, ch? có 100 chai Ballantine’s 40 n?m ???c phát hành trên toàn c?u m?i n?m. M?i chai mang m?t con s? riêng, v?i giá bán l? ít nh?t 7,000 usd.

Ballantine’s 40 n?m b??c ??u ???c ??a vào Hàn Qu?c – th? tr??ng Châu Á hàng ??u c?a th??ng hi?u này – trong tháng 3/2012, t?i d? ti?c v?i s? tham d? c?a 240 khách hàng VIP và các ph??ng ti?n truy?n thông. Vi?c tri?n khai toàn c?u s? ti?p t?c trong kênh mi?n thu? Châu Á t? tháng 9, theo sau các th? tr??ng Scotch whisky uy tín khác t?i Châu Á.

Ḍng whisky này ???c phát tri?n b?i Chuyên gia pha ch? Sandy Hyslop, s? d?ng nh?ng thùng r??u lâu n?m hi?m có nh?t trong h?m r??u. Hyslop nh?n xét: “Ḍng whisky pha tr?n 40 n?m tu?i này là m?t th? ǵ ?ó mà tôi tin r?ng George Ballantine s? r?t t? hào khi ??t tên tu?i c?a ông lên ?ó. ?ây th?c s? là m?t vinh d? khi th?c hi?n tâm nguy?n c?a ông, ??ng th?i góp ph?n h??ng t?i th?i ?i?m ?áng chú ư trong l?ch s? c?a Scotch whisky Ballantine’s.”

Giám ??c th??ng hi?u toàn c?u c?a Ballantine’s, Peter Moore cho bi?t thêm: “Ballantine’s 40 n?m là h́nh ?nh thu nh? t?t c? m?i th? c?a Ballantine’s whisky ?ă t?n t?i t? th?i k? c?a George Ballantine. ??nh cao c?a m?t di s?n ??c ?áo v? s?n xu?t whisky lâu n?m h?o h?ng, Ballantine’s 40 n?m s? thu hút nh?ng ai ?ánh giá cao nh?ng tr?i nghi?m khi n?m th? m?t ḍng whisky ??c bi?t nh? v?y – ḍng whisky là m?t ph?n ??c ?áo trong l?ch s? c?a Ballantine’s.”

                  ballantine 40yo

???c gi?i thi?u trong h?p g?, chai Ballantine’s 40 n?m ???c kh?c n?i trên n?p chai ch? kư c?a Sandy Hyslop. Th? ch? tác b?c ng??i Anh n?i ti?ng th? gi?i, Richard Fox ?ă ch? tác 5 ph? ki?n b?ng b?c ?i kèm ?? hoàn toàn thi?t k? cho Ballantine’s 40 n?m: nút chai, c? chai, con d?u, nhăn chai và ?? . M?i ph? ki?n này ??u mang d?u xác nh?n tiêu chu?n riêng b?i London Assay, d?u hi?u c?a b?c ch?t l??ng trong ṿng h?n 700 n?m qua.

Ballantine’s 40yo là ḍng Scotch whisky pha tr?n, ?óng chai ? n?ng ?? 43%, v?i ghi chú c?a siro lê, bánh hoa qu?, qu? và r? r?ng. Ch?t l?ng này có ??c tính ph?c h?p v?i h??ng hoa qu? , s? tṛn ??y, êm m??t và cân b?ng hoàn h?o giúp truy?n t?i h??ng v? k?o b? toffe và táo ??. K?t thúc ???c mô t? là ‘?áng chú ư v?i d? v? kéo dài’.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status