Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Ballantine's 40 h?n nh?ng ǵ mong ??i

Ballantine's 40 h?n nh?ng ǵ mong ??i
Du khách h??ng ?ng h?t s?c nhi?t t́nh s? ra m?t c?a Ballantine’s 40 n?m trong kênh bán l? du l?ch Châu Á, ch? s? h?u th??ng hi?u – Pernod Ricard cho bi?t.

Ballantine’s 40 n?m ghi nh?n nhu c?u m?nh m? trong kênh Mi?n thu? Châu Á

V?i ch? 100 chai ???c s?n xu?t, Ballantine’s 40 n?m ???c phát hành v?i s? l??ng r?t h?n ch? t?i m?t s? s? sân bay chính t?i Hàn Qu?c, Singapore và Macao c?ng nh? trên các chuy?n bay c?a Korean Air. Theo doanh s? bán ra c?a nhăn hi?u trong tu?n ??u tiên ra m?t chi?m ít nh?t m?t n?a s? l??ng ???c phân b?.

ballantine's_40yo

Giám ??c th??ng hi?u cao c?p c?a Ballantine’s, kênh mi?n thu? Châu Á c?a Pernod Ricard , Kyung Min nh?n xét: “Ballantine’s 40 n?m ?ă cho th?y thành công to l?n trong kênh bán l? du l?ch Châu Á. Ch? riêng t?i Singapore, chúng tôi ?ă bán 7 chai ch? trong ṿng 6 ngày k? t? khi ra m?t trong kênh bán l? du l?ch.”

“Ph?n ?ng ban ??u v?i Ballantine’s 40 n?m ?ă ch?ng minh r?ng có m?t nhu c?u r?t l?n t? khách du l?ch cao c?p – nh?ng ng??i luôn t́m ki?m nh?ng ḍng Scotch whisky t?t nh?t trong nh?ng ḍng siêu sang tr?ng & uy tín. Ballantine’s 40 n?m là nhăn hi?u hoàn h?o ?áp ?ng ??y ?? nhu c?u này,” ông cho bi?t thêm.

ballantine's_40yo_displayCác sân bay ???c trang b? k? tr?ng bày cao c?p  dành riêng cho Ballantine’s 40 n?m, t?i nh?ng v? trí trung tâm quan tr?ng trong các gian hàng mi?n thu? c?ng nh? pḥng ch?. Ngoài ra, Pernod Ricard Mi?n Thu? Châu Á c?ng ?ă ti?n hành m?t chi?n d?ch g?i thông ?i?p tr?c ti?p ??n nh?ng khách hàng cao c?p trong khu v?c.

Ballantine’s 40 n?m, ḍng s?n ph?m thu?c b? s?u t?p t?ng dành ???c nhi?u gi?i th??ng c?a Ballantine’s, theo th??ng hi?u này, là s?n ph?m “k? ni?m ngh? th? công này c?ng nh? s? tinh thông trong ngh?” ???c ch? tác ?? th?c hi?n khát v?ng c?a nhà sáng l?p – George Ballantine’s mu?n s?n xu?t ra m?t ḍng whisky ??c bi?t “ch? khi ?úng th?i ?i?m”.

Ḍng whisky này ???c pha tr?n b?i Chuyên gia pha ch? Sandy Hyslop, s? d?ng m?t s? l??ng r?t h?n ch? nh?ng ḍng whisky lâu n?m t? h?m r??u quư hi?m c?a Ballantine’s. ???c ??t trong h?p g?, Ballantine’s 40 n?m là ??nh cao c?a th??ng hi?u ?i cùng v?i ch? kư c?a Hyslop. B?c th?y ch? tác b?c ng??i Anh, Richard Fox ?ă t?o ra 5 chi ti?t t? b?c sterling ?? hoàn thi?n v? ngoài cho Ballantine’s 40 n?m bao g?m : nút chai, c? chai, con d?u, nhăn và ph?n ?? chai, t?t c? ??u mang ch?ng nh?n riêng ???c c?p b?i v?n pḥng Kh?o Nghi?m London, d?u ch?ng nh?n c?a b?c ch?t l??ng cao h?n 700 n?m qua.

img 8092

Ghi chú h??ng v?

Ballantine’s 40 n?m là ḍng Scotch whisky pha tr?n ???c ?óng chai v?i n?ng ?? 43%, mang ghi chú c?a sirup lê, h??ng v? phong phú c?a bánh Fruitcake, qu? & g?ng. Ch?t l?ng này có ??c tính ph?c h?p v?i h??ng trái cây , h??ng v? tṛn ??y, êm m??t, cân b?ng ???c chuy?n t?i qua h??ng v? c?a k?o b? toffee và táo m?t ??. H?u v? kéo dài.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status