Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Ballantine cho mùa l? h?i

Ballantine cho mùa l? h?i
V?i h??ng v? nh? nhàng th?m d?u c?a trái cây Ballantine Christmas Reserve mang t?i m?t Giáng Sinh ?? ngh?a nh?t t? tr??c t?i nay cho b?n.

Ballantine’s ra m?t phiên b?n gi?i h?n Christmas Reserve cho mùa l? h?i

Ballantine’s, ḍng Scotch whisky pha tr?n th? 2 th? gi?i, b? sung phiên b?n gi?i h?n ??u tiên c?a mùa l? h?i vào b? s?n ph?m hi?n có, v?i s? ra m?t c?a Ballantine’s Christmas Reserve. Nh?m m?c ?ích thu hút khách ti?m n?ng m?i và khách hàng hi?n t?i trong mùa l? h?i này, Ballantine’s Christmas Reserve s? giúp t?ng c??ng ??a v? c?a th??ng hi?u trong nh?ng th? tr??ng chính t?i Châu Âu.

 

Sáng t?o b?i chuyên gia pha ch? Sandy Hyslop, Ballantine’s Christmas Reserve là ḍng whisky pha tr?n ??c bi?t v?i ch?t l??ng cao, ???c s?n xu?t hàng n?m & bán ra trong kho?ng th?i gian gi?i h?n. Ḍng r??u không công b? tu?i là th? lo?i Scotch whisky ??u tiên, v?i ghi chú quen thu?c theo mùa, mang h??ng v? sang tr?ng c?a Giáng sinh nh? h??ng g? ng?t, trái cây khô, nho khô và qu?.

Peter Moore, Giám ??c th??ng hi?u qu?c t? c?a Ballantine’s nh?n xét: “Có th? d? ?oán tr??c, luôn có s? t?p trung m?nh m? vào m?t hàng quà t?ng trong th?i ?i?m này c?a n?m, v́ v?y , th?c s? quan tr?ng v?i chúng tôi, là ḍng s?n ph?m ??c ?áo duy nh?t có th? thu hút nh?ng khách hàng m?i c?ng nh? khách hàng hi?n t?i, nh?ng ng??i có nhu c?u mua s?m. M?c dù, ?ây là phiên b?n ??u tiên cho Ballantine’s, Christmas Reserve ??i di?n hoàn h?o cho s? tinh t? và ch?t n?n t?ng c?a th??ng hi?u.”

ballantines-christmas-reserve

Có m?t trên th? tr??ng t? tháng 10 ??n tháng 12 n?m 2010, t?i m?t s? th? tr??ng tr?ng ?i?m nh? Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan và ?ài Loan, Ballantine’s Christmas Reserve ???c ra m?t trong h?p carton màu tr?ng, v?i h́nh ?nh nh?ng bông tuy?t ???c d?p n?i trên h?p, v?i nh?ng y?u t? ép vàng kim, thêm vào c?m giác sang tr?ng c?a l? h?i. Thoát kh?i tông xanh lam c? ?i?n truy?n th?ng v?n ???c coi là ??c tr?ng c?a th??ng hi?u ( màu xanh hoàng gia, phong cách th?i k? Victoria ), v? ngoài n?i b?t m?i s? ??m b?o tính thu hút t?i ?a trên k? tr?ng bày cho Ballantine’s trong su?t kho?ng th?i gian b?n r?n này.

H??ng m?i : qu?, bánh táo, h??ng lê chín m?m, chocolate phong phú bao ph? ghi chú c?a k?o b? béo ng?y, qu? h?ch Brasil, v?i lát bánh Giáng sinh l?n. Th?m chí có chút h??ng x? nh? nhàng. Thêm vào chút n??c, h??ng th?m c?a h?nh nhân ???c t́m th?y. toàn b? tr?i nghi?m gi?ng nh? khi ng??i ta l?t l?p màng kính c?a h?p m?t h?t & trái cây c? ?i?n mùa Giáng sinh.

V? : ?m áp c?a gia v? khô, nhân bánh, chocolate ??ng, rum v?i nho khô ng?p tràn trong c?n m?a phùn nh? c?a Oloroso sherry. V? cam th?m ng?t, v? r? cam th?o và g?ng ?m áp.

D? v? : gia v? khô nh? ?? l?i m?t ?n t??ng kéo dài, tṛn ??y & ng?t ngào, v?i v? nh? nhàng c?a tinh d?u b?c hà.

ballantines christmas reserve bottle1

 

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status