Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Bailey's New Bottel

Bailey's New Bottel
V?i thi?t k? chai m?i c?a bailey's, tuy ch?t l??ng không ??i nh?ng v?i DIAGEO s? hài ḷng c?a khách hàng luôn là m?i quan tâm hàng ??u c?a hăng.


Diageo nh?n m?nh s? n? tính trong thi?t k? m?i dành cho Baileys

diageo_baileys_0413Diageo v?a công b? thi?t k? chai m?i cho r??u s?a Baileys, v?i s? nh?n m?nh h?n n?a vào ‘s? hi?n ??i, s? n? tính c?a phong cách’ c?a th??ng hi?u. Ki?u chai m?i s? ???c ??a vào toàn b? b? s?n ph?m trong kênh bán l? du l?ch.

 

Theo công ty, ki?u chai m?i ???c nâng cao h?n v?i ph?n vai chai thuôn h?n, mang ??n ‘c?m giác thanh l?ch’ v?i ‘h́nh ?nh h?p d?n h?n, v?i ?nh h??ng l?n trên h? th?ng k? tr?ng bày trên toàn th? gi?i’. Thi?t k? m?i này c?ng nh?n m?nh vào bi?u t??ng th??ng hi?u – Ch? B kép – c?ng nh? gi?i thi?u ki?u ch? m?i.

Thi?t k? này ti?p sau thông báo vào tháng 10/2012 c?a ch??ng tŕnh ti?p th? toàn c?u m?i nh?t c?a th??ng hi?u cho ??n nay, b?i BBH. Chi?n d?ch ‘Cream with Spirit’ ch?y trên các kênh truy?n h́nh v?i b?n in trên toàn th? gi?i, v?i m?c ?ích ‘tôn vinh tinh th?n c?a phái n? hi?n ??i’.

Giám ??c th??ng hi?u toàn c?u c?a Baileys, Garbhan O’Bric cho bi?t: “Chúng tôi t?o ra ki?u chai m?i ??p h?n, v?a hi?n ??i, v?a phong cách, v?i c?m giác m?nh m? v? s? n? tính. Baileys là th??ng hi?u ??c bi?t thu hút, ??c ?áo dành cho ph? n?, và thông qua thi?t k? m?i này, chúng tôi mu?n n?m gi? & chào ?ón s? h?p d?n v??t th?i gian theo m?t cách m?i m? & hi?n ??i”.

Ki?u chai m?i s? ???c ??a vào toàn b? b? s?n ph?m c?a Baileys, bao g?m caramel, biscotti, coffee và h??ng v? h?t d?.

diageo baileys 0413

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status