Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Bacadi ra cocktail pha s?n

Bacadi ra cocktail pha s?n
B? s?n ph?m cocktail pha s?n, l?y c?m h?ng t? tác ??ng c?a th??ng hi?u vào v?n hóa cocktail, cung c?p cho ng??i tiêu dùng cách thu?n ti?n nh?t, ??n gi?n nh?t ?? th??ng th?c cocktail – ch? c?n rót tr?c ti?p dùng cùng ?á.

 

Bacardi ra m?t cocktail pha s?n t?i DFS Singapore

 

Bacardi Bán L? Du L?ch Toàn C?u tung ra ḍng s?n ph?m m?i cocktail pha s?n Bacardi Pina Colada và Bacardi Strawberry Daiquiri trong gian hàng c?a DFS, sân bay Singapore Changi. Hai s?n ph?m này s? ???c phân ph?i ??c quy?n b?i DFS Changi trong tháng này, tr??c khi ???c ra m?t trên toàn Châu Á.

Hai công th?c m?i này ???c xây d?ng d?a trên s? thành công t?i Châu Á c?a Mojito Bacardi, ḍng cocktail c? ?i?n pha s?n ??u tiên trong b? s?n ph?m. Bacardi Mojito ?ă v??t qua m?i d? ?oán, Bacardi cho bi?t, s?n ph?m này ?ă thi?t l?p m?t cách hi?u qu? m?t danh m?c m?i trong kênh bán l? du l?ch k? t? khi ra m?t n?m 2010 và tri?n khai ti?p t?c trong khu v?c Châu Á – Thái B́nh D??ng.

B? s?n ph?m cocktail pha s?n, l?y c?m h?ng t? tác ??ng c?a th??ng hi?u vào v?n hóa cocktail, cung c?p cho ng??i tiêu dùng cách thu?n ti?n nh?t, ??n gi?n nh?t ?? th??ng th?c cocktail – ch? c?n rót tr?c ti?p & dùng cùng ?á.

Giám ??c vùng c?a Bacardi Bán L? Du L?ch Châu Á – Thái B́nh D??ng, Paul Francis cho bi?t: “Ch??ng tŕnh th? n?m m? r?ng c?a cocktail pha s?n Bacardi Mojito ?ă ch?ng minh giá tr? c?a nó v?i ng??i tiêu dùng t́m ki?m nh?ng lo?i ?? u?ng ch?t l??ng cao, h??ng v? h?p d?n và ti?n l?i h?n. B?ng cách ti?p c?n v?i ng??i tiêu dùng thông qua s? ti?n l?i, cocktail c? ?i?n pha s?n Bacardi là b??c ?i l?n v?ng ch?c vào th? gi?i cocktail dành cho du khách Châu Á.”

Phó ch? t?ch ngành hàng r??u m?nh c?a DFS, John Hoover cho bi?t thêm: “Th?t vui khi ch??ng tŕnh ra m?t ??u tiên t?i Châu Á ???c t? ch?c t?i sân bay Changi, thêm vào danh sách nh?ng quan h? ??i tác thành công gi?a Changi Airport Group, Bacardi Bán L? Du L?ch Toàn C?u và DFS.”

Phó ch? t?ch c?a Changi Airport Group, b? ph?n nh??ng quy?n không ph?n, Ivy Wong cho bi?t: “Chúng tôi r?t vinh d? khi Bacardi Bán L? Du L?ch Toàn C?u ?ă ch?n sân bay Changi nh? c?a ngơ hoàn h?o v?i du khách Châu Á, nh?ng ng??i ?ánh giá cao nh?ng s?n ph?m sáng t?o m?i nh?t. Các s?n ph?m ??c ?áo và nh?ng ng?c nhiên tích c?c nh? v?y là nh?ng th? làm cho tr?i nghi?m mua s?m t?i Changi tr? nên ??c bi?t.”

Bacardi k? ni?m 150 n?m v?i ch??ng tŕnh khuy?n m?i & phiên b?n gi?i h?n trong kênh bán l? du l?ch

Mùa hè này, Bacardi Bán L? Du L?ch Toàn C?u k? ni?m 150 n?m Bacardi v?i m?t chu?i ch??ng tŕnh khuy?n măi v?i các phiên b?n gi?i h?n.

H?p quà t?ng k? ni?m 150 n?m

Thi?t k? b?i chuyên gia v? thi?t k? bao b́ JKR, phiên b?n quà t?ng gi?i h?n k? ni?m 150 n?m ???c trang trí v?i h́nh ?nh qu?ng cáo ??y màu s?c t? l?ch s? phong phú c?a Bacardi.

S? tr? l?i c?a h?p ?ng v?i ghi chú t? ch? t?ch c?a Bacardi, Facundo L. Bacardi, ng??i g?i nh? l?i cách t?o ra Bacardi rum c?a ông c? Don Facundo Bacardi Massovào n?m 1862, trên ??o Cuba. ??ng th?i ghi chú cách mà ḍng rum này ?ă truy?n c?m h?ng cho các batender ?? t?o ra nh?ng công th?c ??u tiên cho nhi?u lo?i cocktail c? ?i?n, bao g?m Original Bacardi Cuba Libre, Authentic Bacardi Mojito và Original Bacardi Daiquiri.

B? s?u t?p ly Mojito

Trong m?t ch??ng tŕnh khuy?n măi khác trong mùa hè này, du khách s? có c? h?i th??ng th?c th??ng hi?u 150 n?m tu?i này v?i phiên b?n ly mojito gi?i h?n.

Chai Bacardi Superior rum 1L s? có m?t trong các sân bay, v?i chi?c ly ???c ??c bi?t thi?t k? cho cocktail c? ?i?n Bacardi Mojito.

M?i chi?c ly trong b? s?u t?p 4 ly c? ?i?n ???c trang trí v?i m?t h́nh ?nh khác nhau t? m?t trong nh?ng chi?n d?ch qu?ng cáo c?a th??ng hi?u trong 150 n?m qua.

Áo pull ‘Brotherhood of the Bat’

Trong kênh bán l? du l?ch ??c quy?n, ng??i tiêu dùng khi mua m?t h?p 2 chai Bacardi Superior rum 1L s? nh?n ???c m?t chi?c áo pull ‘Brotherhood of the Bat’ ???c thi?t k? ?? k? ni?m 150 n?m Bacardi. Các tác ph?m ngh? thu?t tr?u t??ng s?ng ??ng trên m?t tr??c c?a áo pull, ???c t?o ra b?i ngh? s? ng??i Cuba – Lia Galetti, ng??i ?ă g?i ư cho thi?t k? t? câu chuy?n phía sau logo h́nh cánh d?i c?a Bacardi.

Theo Bacardi, Cuba r?i vào n?n mù ch? cao cách ?ây 150 n?m, v́ v?y m?t bi?u t??ng ?áng nh? ?ă ???c yêu c?u làm cho ḍng rum m?i, ?? có th? ngay l?p t?c nh?n ra. V? c?a Don Facundo, Dona Amelia, ?ă ??a ra ư t??ng c?a logo, l?y c?m h?ng t? thu?c ??a c?a loài d?i ?n hoa qu?, s?ng trên xà c?a nhà máy ch?ng c?t Santiago – và ng??i dân ??a ph??ng tin r?ng con d?i là d?u hi?u c?a s? may m?n, bi?u tr?ng cho s?c kh?e và t́nh ?oàn k?t.

Quy?t ??nh nào ?ă t?o nên m?t cú hit, Bacardi nhanh chóng tr? nên n?i ti?ng v?i danh hi?u ‘El Ron del Murcielago’  – ‘Ḍng rum c?a D?i’.

“Trong su?t n?m 2012, chúng tôi k? ni?m 150 n?m Bacardi, mang m?i ng??i ??n v?i nhau ?? cùng th??ng th?c nh?ng lo?i cocktail tuy?t v?i nh?t t?i nh?ng ti?c huy?n tho?i,” Giám ??c ti?p th? c?a Bacardi Bán L? Du L?ch Toàn C?u, Vinay Golikeri cho bi?t. “V?i nh?ng ch??ng tŕnh khuy?n măi ?a d?ng, h? tr? b?i màn h́nh hi?n th? tác ??ng cao giúp thu hút khách hàng trong kênh bán l? du l?ch toàn c?u, chúng tôi mang ??n cho du khách trên toàn th? gi?i c? h?i cùng tham gia vào l? k? ni?m trong mùa hè này.”

                       summer-cocktails

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status