Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

Ballantine Chirmarts tr? l?i

Ballantine Chirmarts tr? l?i
“Ballantine’s Christmas Reserve là ḍng whisky hoàn h?o dành cho l? h?i v?i h??ng v? phong phú ???c thi?t k? ?? t?o nên tr?i nghi?m Giáng Sinh "

 Ballantine’s mang ‘H??ng v? Giáng Sinh’

Pernod Ricard kênh Bán L? Du L?ch ra m?t phiên b?n gi?i h?n Ballantine’s Christmas Reserve 2012 dành riêng cho kênh bán l? du l?ch Châu Âu, v?i Aelia.

Ng??i u?ng whisky ???c khuy?n khích th? n?m & mua phiên b?n ‘Giáng sinh’ m?i trong ch??ng tŕnh khuy?n m?i ‘Taste of Christmas’ – H??ng v? Giáng Sinh – ???c xúc ti?n trong tháng này t?i sân bay Paris Charles de Gaulle.

Chi?n d?ch này ?i kèm h? th?ng k? tr?ng bày màu tr?ng ??c tr?ng c?a mùa ?ông, và bàn th? n?m b?t m?t. Nhân viên cùng tham gia pha tr?n cocktail dành cho l? h?i Giáng Sinh – ‘Ballantine’s Clementine Bauble’ – thu hút ng??i tiêu dùng, t?ng h? nh?ng cu?n sách b? túi d?y pha ch? cocktail, c?ng nh? cung c?p thêm thông tin cho h? v? s?n ph?m và th??ng hi?u.

Ngoài ra, hành khách c?ng ???c m?i n?m th? Ballantine’s Christmas Reserve t?i bàn th? n?m v?i các ??ng thí nghi?m v? nh?ng ‘ghi chú’ khác nhau c?a phiên b?n Ballantine’s Christmas Reserve. Ng??i tiêu dùng có th? nh?n th?y nh?ng h??ng v? riêng c?a whisky nh? nho khô, táo, k?o caramel toffee và lê chín. Tr? lư giám ??c th??ng hi?u kênh Bán L? Du L?ch Châu Âu c?a Pernod Ricard, Adriana Perez cho bi?t.

“Cho dù là mua ?? dùng hay ?em t?ng, nó luôn là s? ?m áp lư t??ng cho mùa ?ông. Quan h? ??i tác c?a chúng tôi v?i Aelia t?i sân bay Charles de Gaulle là c? h?i hoàn h?o ?? mang ḍng r??u dành cho Giáng Sinh này ??n các c?a kh?i hành, ??ng th?i khuy?n khích hành khách th??ng th?c lo?i cocktail tuy?t v?i ???c pha t? Ballantine’s Christmas Reserve,” Perez cho bi?t.

Ra m?t trong n?m 2010, Ballantine’s Christmas Reserve mang d?u ?n h??ng v? c?a m?ch nha Miltonduff và Glenburgie trong m?t ch?t l?ng ???c cho là mang ??n “m?t s? thay th? ban ??u cho whisky pha tr?n truy?n th?ng trong d?p Giáng Sinh”.

ballantines xmas reserve CDG airport nov12

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status