Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

ABSLUT UNIQUE

ABSLUT UNIQUE
Theo sau s? ra m?t trong kênh bán l? du l?ch, Absolut Unique s? ???c gi?i thi?u t?i th? tr??ng n?i ??a b?t ??u t? tháng 12.

 

pernod ricard gi?i thi?u 4 tri?u chai absolut unique ??c nh?t vô nh?

Pernod Ricard – kênh bán l? du l?ch công b? Absolut Unique, phiên b?n gi?i h?n c?a h?n 4 tri?u chai Absolut mang thi?t k? ??c ?áo v?i con s? riêng.

???c mô t? v?i ki?u dáng chai màu s?c s?ng ??ng, s?n ph?m này v?a ???c ra m?t hôm 01 tháng 9, 2012 trong kênh bán l? du l?ch.

“?ây là khái ni?m m?i m?, th?c s? táo b?o, ??a di s?n sáng t?o & ??i m?i c?a Absolut theo m?t chi?u h??ng m?i,” Giám ??c công ty Absolut, kênh bán l? du l?ch toàn c?u, Anders Olsson cho bi?t. “?ây là ?óng góp tuy?t v?i cho th? tr??ng mi?n thu? toàn c?u/ bán l? du l?ch mà chúng tôi ???c giao phó v?i vinh d? c?a s? ki?n ra m?t ḍng s?n ph?m này tr??c khi nó ???c tung ra trong th? tr??ng n?i ??a trên toàn th? gi?i.”

?? t?o nên 4 tri?u chai v?i thi?t k? riêng bi?t, Absolut cho bi?t ph?i sáng t?o l?i toàn b? dây chuy?n s?n xu?t. Qua tŕnh s?n xu?t m?i ??c tr?ng b?i s? t??ng tác ph?c h?p c?a các y?u t? con ng??i và máy móc, và nh?ng ǵ công ty mô t? là “s? s?p ??t ng?u nhiên t? m?”.

Súng phun màu, máy t?o màu s?c ???c s? d?ng v?i màu s?n ph?c h?p, khuôn m?u và các thu?t toán ???c l?p tŕnh ?? ??m b?o r?ng không bao gi? có hai chai gi?ng nhau. Kho?ng 38 màu s?c khác nhau ???c s? d?ng, v?i 51 khuôn m?u ???c s? d?ng cho các chai.

V? ngoài n?i b?t c?a t?ng chai ???c t?o nên t? m?t chu?i màu s?c t??ng ph?n v?i mác gi?y màu tr?ng, mang con s? riêng c?a m?i chai.

“K?t qu? v??t qua m?i mong ??i c?a chúng tôi,” Olsson cho bi?t. “Khi nh?ng chai ??u tiên xu?t hi?n trên b?ng chuy?n, chúng tôi ?ă r?t vui m?ng. Vào th?i ?i?m ?ó, dây chuy?n s?n xu?t này trông gi?ng nh? m?t studio c?a m?t ngh? s? h?n là m?t nhà máy s?n xu?t chai. Absolut Unique t?o chút c?m giác ‘?iên d? c?a khoa h?c’, m?t chút ngh? thu?t ???ng ph?, nh?ng c?ng h?t s?c l?ch lăm.”

Olsson cho bi?t thêm: “Absolut Unique là m?t món quà mang tính cá nhân hóa hoàn h?o. M?i khách hàng s? có th? t́m ki?m nh?ng chai yêu thích c?a h? v?i v? ngoài ??c ?áo riêng thu th?p l?i cho b? s?u t?p ngo?n m?c trên k? tr?ng bày. Chúng tôi ?ă bi?t ngay t? ??u ?ây là m?t ư t??ng tuy?t v?i. ?ó là quá tŕnh th?c hi?n mà c?ng là m?t th? thách tuy?t v?i. Tôi th?c s? có th? cho r?ng chúng tôi ?ă v??t qua chính ḿnh v?i ch??ng tŕnh kh?i ??ng này.”

S? ra m?t c?a Absolut Unique ???c h? tr? b?i chi?n d?ch ti?p th? 360 ?? trên t?t c? các ph??ng ti?n truy?n thông. Các ch??ng tŕnh kích ho?t khu v?c trong th? tr??ng bán l? du l?ch toàn c?u bao g?m ch??ng tŕnh cài ??t l?n, ?n t??ng c?a th??ng hi?u trong gian hàng, ch??ng tŕnh th? n?m các lo?i cocktail m?i, các chuyên gia, ??i s? th??ng hi?u, và các ví d? mô t? s? pha tr?n và quá tŕnh s?n xu?t t?i ng??i tiêu dùng trên màn ?nh, v?i hàng lo?t máy tính b?ng và các thi?t b? khác.

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status