Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên li?u làm ra r??u R??u Vang Thiên Long ly r??u

10 th??ng hi?u r??u hàng ??u 2013

10 th??ng hi?u r??u hàng ??u 2013
Qua nhi?u c? g?ng Johnnie Walker ?ă v??t ???c Sminoff ?? lên v? trí d?n ??u trong Top nh?ng Th??ng hi?u r??u quy?n l?c nh?t th? gi?i. Không ch? có v?y Diageo ?ang ??u t? ti?p cho JW nh?ng ngu?n tài tr? kh?ng l? ?? mong có nh?ng g?t hái v??t tr?i thêm trong n?m 2013 này.

 

the power 100, nh?ng th??ng hi?u r??u vang & r??u m?nh ‘quy?n l?c’ nh?t th? gi?i, 2013

TOP 10 TH??NG HI?U HÀNG ??U

1 - johnnie-walker

Johnnie Walker ?ánh b?t Smirnoff ra kh?i v? trí hàng ??u v?i hi?u su?t ?áng kinh ng?c c?a Diageo, cho th?y cách qu?n lư hi?u qu? t? h?p siêu th??ng hi?u. Diageo công b? doanh thu thu?n ?n t??ng t?ng 15% v?i s? t?ng tr??ng 7% v? kh?i l??ng ??i v?i th??ng hi?u Johnnie Walker – trong ?ó bao g?m m?t chu?i s?n ph?m ?a d?ng, t? ??nh cao Blue Label ??n ḍng ph? thông Red Label và các ḍng s?n ph?m t? nhăn hàng bi?u t??ng Black Label. B?ng ?ánh giá cho Johnnie Walker ?i?m s? th??ng hi?u t?ng +11% so v?i n?m tr??c ?ó, th? hi?n ni?m tin vào s? phát tri?n ti?p t?c c?a th??ng hi?u này. V?n ?? quan tr?ng mà Diageo ph?i ??i m?t là quá tŕnh ? r??u cho ḍng s?n ph?m Black 12 n?m tu?i tr? lên – Diageo ?ang ti?p t?c t?ng tr??ng cùng th? thách, v?i kho?n ??u t? 1 t? ?ôla M? vào quá tŕnh tr??ng thành c?a Whisky t?i Scotland – ‘kho?n ??u t? l?n nh?t t?ng có ??i v?i lo?i h́nh này’. S? c̣n nhi?u ?i?u tuy?t v?i h?n trong n?m t?i.

2 - Smirnoff

Sau khi b? m?t th? ph?n trong vài n?m v?a qua và b? bu?c ph?i gi?m giá ?? duy tŕ s?n l??ng, Smirnoff ?ă t?ng tr??ng tr? l?i v?i kh?i l??ng t?ng 5% ??t 26 tri?u thùng – v??t k? l?c kh?i l??ng kh?ng l? c?a n?m 2008. ?i?m s? th??ng hi?u t?ng +2% trong n?m nay th? hi?n s? t? tin c?a b?ng ?ánh giá vào s? c?i thi?n c?a th??ng hi?u – nh?ng v?n ch?a ?? ?? giành l?i v? trí hàng ??u t? Johnnie Walker, b?ng ?ánh giá ?ánh d?u s? ?i xu?ng c?a th??ng hi?u trong m?t s? tiêu chí v? ??nh v? giá cáo c?p và t?ng tr??ng trong t??ng lai, so sánh v?i vua c?a Scotch whisky (Johnnie Walker). Smirnoff không có ‘c? t?ng tr??ng’ trong th? tr??ng vodka ?ă băo ḥa t?i M?, n?i v? th? c?a th??ng hi?u này nh? m?t th??ng hi?u ??a ph??ng – giúp nó có l?i th? h?n các ??i th? c?nh tranh nh?p kh?u. Diageo ?ă t?o nên rào ch?n r?t cao trong n?m nay.

3 - Bacardi

?ây th?c s? là m?t n?m r?t thành công cho th??ng hi?u rum này v?i s? t?ng tr??ng l?n v? s?n l??ng và ?i?m s? th??ng hi?u t?ng +13%. M?c dù không th? canh tranh v?i s? t?ng tr??ng v? s?n l??ng th?c c?a ‘t? h?p siêu th??ng hi?u’ c?a Diageo, ?i?u này ch? cho th?y m?t n?m tuy?t v?i ??i v?i 2 th??ng hi?u top ch? không ph?n ánh s?c m?nh c?a Bacardi trên th? tr??ng. Bacardi ???c xem nh? m?t rào c?n r?t l?n, th??ng hi?u này ?ang t?p trung toàn l?c vào ti?p th? tính linh ho?t c?a rum khi nh?c ??n cocktail.

4 - Martini

Ḍng Martini c?a Ư ti?p t?c t?ng tr??ng trong n?m nay và v?n duy tŕ v? trí th? 4 trong b?ng x?p h?ng, v?i s?n l??ng g?n g?p ?ôi các ??i th? c?nh tranh nh? Jagermeister và Cinzano Vermouth. M?c dù s?n l??ng t?ng +7%, b?ng ?ánh giá cho ?i?m th??ng hi?u th?p h?n 3% v?i 65.3%, ?ánh d?u s? s?t gi?m nh? c?a ḍng r??u khai v? này trong t??ng lai. S?n l??ng c?a Martini ch?c ch?n s? ???c thúc ??y b?i s? gia t?ng nhu c?u toàn c?u ??i v?i cocktail ‘sang tr?ng’ phù h?p v?i ??ng c?p cao, di s?n tuy?t v?i c?a th??ng hi?u cho phép nó ti?p t?c gi? m?c giá cao.

5 - Hennessy

Hennessy ti?p t?c duy tŕ v? trí th? 5, khi th??ng hi?u ti?p t?c phát tri?n v?i th? tr??ng Cognac n?ng ??ng, thúc ??y b?i s? t?ng tr??ng t?i Trung Qu?c và M?. Hennessy ?ă th?c hi?n m?t cú nh?y ?n t??ng t? v? trí 7 lên v? trí th? 5 trong n?m ngoái, ch?ng t? th??ng hi?u này có kh? n?ng gi? v?ng v? th? trong khi ti?p t?c v??n t?i m?c tiêu m? r?ng t?i t?ng l?p trung l?u phía ?ông. V?i th? tr??ng ti?p t?c t?ng tr??ng, b?ng ?ánh giá th? hi?n s? tin t??ng vào ti?m n?ng t?ng tr??ng trong t??ng lai c?a th??ng hi?u, m?t l?n n?a v??t tr?i so v?i các ??i th? c?nh tranh v? s?c t?ng tr??ng c?ng nh? h́nh ?nh th??ng hi?u – s?n l??ng t?ng 6% so v?i n?m tr??c.

6 - Jack Daniel’s

M?t câu chuy?n tuy?t v?i khác c?a Power 100 n?m nay, Jack Daniel’s ?ă v??t qua Absolut trong b?ng x?p h?ng ?? giành l?y v? trí th? 6. Jack Daniel’s có ??ng l?c l?n h?n trong nhi?u th? tr??ng h?n so v?i Absolut – ???c ph?n ánh b?i s? t?ng tr??ng v? s?n l??ng ??t +7% so sánh v?i Absolut là +2%. Là th??ng hi?u whiskey M? duy nh?t l?t vào top 10, Jack Daniel’s x?ng ?áng v?i v? trí ‘khó kh?n’ này – v?i t? cách là th??ng hi?u hàng ??u trong th? lo?i này. Th??ng hi?u này t?p trung n? l?c ti?p th? t?i ??i t??ng khách hàng tr?, v?i nh?n th?c th??ng hi?u m?nh xây d?ng d?a trên di s?n th??ng hi?u, trong khi ti?p t?c duy tŕ v? th? nh? m?t rào c?n khó v??t và m?t nguyên li?u cocktail. Nh?ng n? l?c c?a Brown Forman có th? b? làm lu m? b?i Diageo – nh?ng ?ây th?c s? là m?t su?t ?áng chú ư mà không th? ?ánh giá th?p.

7 - ABSOLUT

Absolut cho th?y s? t?ng tr??ng s?n l??ng khiêm t?n v?i +2% trong n?m nay, và ?ă b? t?t xu?ng m?t baach trong b?ng x?p h?ng khi nh?ng th??ng hi?u xu?t s?c h?n ti?p t?c t?ng tr??ng. Th??ng hi?u c?a Th?y ?i?n này ti?p t?c th? hi?n t?t trong m?t th? tr??ng vodka ??y c?nh tranh thông qua các chi?n d?ch qu?ng cáo sáng t?o nh? ‘ABSOLUT unique’ và ch??ng tŕnh ti?p th? cho các chuyên gia tr? tu?i. T?ng ?i?m s? c?a Absolut gi?m 4% trong n?m nay, khi th??ng hi?u này bu?c ph?i gi?m giá trong th? tr??ng vodka tràn ng?p t?i M?.

8 - Captain Morgan

Captain Morgan v??t qua Chivas Regal, và th??ng hi?u rum này hi?n gi? v? trí th? 8. M?t thành công l?n khác cho Diageo, th??ng hi?u này có m?c t?ng tr??ng s?n l??ng ??t +9% trong n?m nay. B?ng ?ánh giá r?t ?n t??ng – ghi ?i?m cho th??ng hi?u cao h?n +6% ?i?m s? th??ng hi?u, v?i 71,8%. S? ra m?t c?a Captain Morgan Black Spiced Rum t?i B?c M? và s? gia t?ng kho?n chi cho ti?p th? ?ă gây ???c ti?ng vang ??i v?i khách hàng, giúp thêm vào thành công cho th??ng hi?u.

9 - Chivas Regal

Ḍng Scotch whisky pha tr?n này b? t?t xu?ng m?t b?c trong b?ng x?p h?ng. Trong khi th??ng hi?u này ???c yêu thích & tôn tr?ng t?i các th? tr??ng Châu Á th́ nó v?n d?m chân t?i ch? v?i s?n l??ng t?ng không ?áng k? so v?i Johnnie Walker ?ang m?nh m? ti?n v? phía tr??c. Th??ng hi?u này ???c ??a vào các th? tr??ng tr??ng thành h?n v?i s? t?ng tr??ng ít nh? Nh?t B?n. Th? tr??ng này ?ă b? tŕ tr? m?t th?i gian và có xu h??ng m?nh v? ti?t ki?m h?n là chi tiêu. M?c dù g?p nh?ng ?i?u ki?n th? tr??ng khó kh?n này, t?ng ?i?m s? v?n ??t 30,8% cho th?y th??ng hi?u này v?n th?c s? m?nh m?.

10 - Ballantine’s

Ballantine’s m?t l?n n?a gi? v?ng v? trí c?a ḿnh trong top 10, khi áp ??o ??i th? c?nh tranh chính J&B t?i th? tr??ng Châu Âu, d??i s?a qu?n lư c?a Pernod Ricard. Ḍng Scotch whisky pha tr?n này không t?ng tr??ng nhi?u v? s?n l??ng, mà ch? ? m?c ?n ??nh – ph?n l?n do s? ph? thu?c vào th? tr??ng Châu Âu ?ang suy gi?m và s? tŕ tr? c?a th? tr??ng Nh?t B?n. Thách th?c mà ḍng Scotch whisky pha tr?n này ph?i ??i m?t là s? t?ng tr??ng ti?p t?c v? s?n l??ng trong ?i?u ki?n th? tr??ng ??y khó kh?n – th??ng hi?u này ch? duy tŕ s?n l??ng nh? ??ng l?c t?i các th? tr??ng Vi?n ?ông, v?n ?ă có s? k?t n?i sâu s?c v?i Ballantine’s 17 n?m, h? tr? b?i th? tr??ng Hàn Qu?c và Nh?t B?n

CĂ¡c Tin KhĂ¡c

DMCA.com Protection Status