Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Glenlivet XXV

Glenlivet XXV

Giá: 7.450.000 VNĐ
Dung Tích: 750 ml
Xuất Sứ: Scotland
Glenlivet dng r??u ??ng th? 2 th? gi?i trong dng Single mat sau Glenfiddich. H?n bao gi? h?t glenlivet lun c?ng c? v kh?ng ??nh mnh v?i nh?ng s?n ph?m cao c?p c ch?t l??ng ?? v??n ln v? tr d?n ??u. Glenlivet XXV l m?t b??c ??t ph, hy th??ng th?c v cho ?nh gi v? h??ng v? ny.

Glenlivet, The Glenlivet XXV (Scotland)

Glenlivet l s? hai malt ph b?o hi?m duy nh?t trn th? gi?i, v theo ch? s? h?u th??ng hi?u l?ch s? c?a n l "... h??ng t?i v? tr s? m?t" hi?n ?ang b? chi?m ?ng b?i Glenfiddich. Ph?m vi Glenlivet g?n ?y ? ???c b? sung b?ng m?t bi?u th?c 25 tu?i, m tr? thnh vi?c pht hnh th??ng tr lu ??i nh?t trong ph?m vi. Ch?ng c?t vo n?m 1980, v hon thnh trong butts Sherry ??u tin l?p ??y kho?ng hai n?m, The Glenlivet XXV ???c trnh by trong m?t h?p qu t?ng b?ng g? r?t ??p trai, m?c d phi?n ? vi 'c?ng c?' tr??ng h?p c v? h?i th?a v b? sung ?ng k? tr?ng l??ng c?a cc m?t hng. Tuy nhin, h?p c?ng c ch?a m?t t?p sch trnh by r rng dnh cho vai tr c?a m?t s? ng??i dn ch? y?u ch?u trch nhi?m v? giai ?o?n quan tr?ng trong vi?c t?o ra c?a Glenlivet The, cng v?i m?t gi?y ch?ng nh?n ch?t l??ng "c ch? k c?a ba thnh vin c?a nhm. Oloroso Sherry m?t l??i ?nh h??ng ??p m?t v?i ch? k c?a Glenlivet ng?t, hoa, m?t ong v ghi ch m?ch nha, cho cay h?p d?n v kh m?nh m? vm mi?ng tri cy, nho kh tr? nn n?i b?t. K?t thc bao trm s?i d?n s?y. A phong ph, ph?c t?p v ?p ?ng sau khi ??n v? b?a ?n t?i. 43,0% ABV, 70cl, 160,00, chuyn gia th??ng gia r??u whisky.  

 The Glenlivet_25_year

Glenlivet, 70 Tu?i (Scotland)

Sau ngy t? pht hnh ???c ?nh gi cao n?m ngoi c?a m?t bi?u th?c 70-tu?i c?a Mortlach, Elgin d?a trn Gordon & MacPhail g?n ?y ? tung ra vi?c ?ng chai th? hai trong ph?m vi c?a n 'th? h?'. ??n v? trong cu h?i l m?t Glenlivet, ??y vo thng vo ngy 03 thng hai n?m 1940, trn cc h??ng d?n c?a John Urquhart, ng n?i c?a hi?n t?i Gordon & MacPhail Gim ??c qu?n l doanh David v Michael Urquhart. ?i?u ny bi?u hi?n c?a The Glenlivet ? ???c tr??ng thnh trong m?t mng Sherry ?i?n ??u tin, nh?ng b?t th??ng lm t? M? ch? khng ph?i l g? s?i chu u. M?i l ng?t ngo, v?i to, vani m? nh?t v da c?. M?m m?i v ph?c t?p. Tnh axit nh? sp trong k?t c?u, v?i khi m? nh?t trn vm mi?ng tri cy, v tri cy k?t thc di, cn b?ng,. ??ng ln ??c ?o ?? b? sung n??c, khng ph?i t?t c? cc lo?i whisky c?u chi?n binh. M?t c? ?i?n c? ch?p t? Gordon & MacPhail! 100 decanters ? ???c s?n xu?t, c?ng v?i 175 decanters 20cl gi 3.200 m?i. 45,9% ABV, 70cl, 13.000, chuyn gia th??ng gia r??u whisky.  

Glenlivet, Cellar B? s?u t?p 1969 (Scotland)

Cellar Glenlivet B? s?u t?p ??c quy?n ???c thnh l?p vo n?m 1999, v phin b?n tr??c ? hng n?m ? bao g?m The Vintage 1967, The Oak M? K?t thc 30-Year-Old, Glenlivet Php Oak K?t thc 1983, v B? s?u t?p The Glenlivet Cellar 1972. Bi?u hi?n h?n ch? phin b?n ny n?m 1969 ? ???c l?a ch?n t? cc thng g? t?t nh?t n?m 1969 Glenlivet b?i Master Distiller Jim Cryle, v ???c trnh by trong m?t khung tro v?ng ch?c, hon ch?nh v?i cc ph? ki?n da v ??ng thau. M?i chai ???c ?nh s? v dn nhn v?i ngy ?ng chai v s?c m?nh whisky. M?i m?m m?i nh?ng ??y g?i c?m, v?i m?t lo?t cc lo?i tri cy, ??c bi?t l cam, k?t h?p v?i cc lo?i gia v? v h?t d?. M?m m?i v m??t m trn vm mi?ng, v?i nhi?u cam h?n v gia v? h?n h?p, c?ng v?i bnh quy tiu ha v nh?ng h??ng hoa l m?t trong nh?ng ?i?m n?i b?t c?a Glenlivet. Long, thanh l?ch v ph?c t?p trong k?t thc. M?t c? ?i?n tuy?t v?i cung c?p t? m?t nh my ch?ng c?t Scotland. 50,8% ABV, 70cl, 375,00, chuyn gia th??ng gia r??u whisky.            

Glenlivet, Cellar B? s?u t?p 1972 (Scotland)

N?m 1999 Glenlivet ??a ra bi?u hi?n Cellar B? s?u t?p ??u tin, c nin ??i t? n?m 1967, v bottlings sau ? ? bao g?m cc lo?i whisky t? n?m 1959 v n?m 1964, cng v?i hon thi?n 30-tu?i ng??i M? Oak v 1983 Php K?t thc Oak. Vi?c b? sung n?m 2005 ?? cc B? s?u t?p Cellar ???c ch?ng c?t vo n?m 1972, v 2.015 chai ?nh s? ? ???c pht hnh. Th?c s? c?a Glenlivet Distiller Jim Cryle ch?n 10 hogsheads n?p ti?n b? ??t chy t? kho 5 'cho bi?u th?c ny. K?t qu? l m?t ??n v? ??p ph?c t?p, cho to k?o b? c?ng, vani, bnh h?nh nhn v m?t s? ghi ch c mi trn m?i. M?n mng v cay trong vm h?ng, v?i cc lo?i h?t, qu? v m?t g?i c?a n??c hoa. M?c d h??ng v? g? s?i tr??ng thnh, tu?i tc ? khng cho php Glenlivet ny b? trn ng?p b?i g?, v n v?n sang tr?ng ??c tr?ng c?a nh my ch?ng c?t v sanh tri. B?c h v cam th?o d?n ??n m?t k?t thc h?n ch? nao cay. M?t whisky tuy?t v?i t? m?t trong nh?ng nh my ch?ng c?t mang tnh bi?u t??ng c?a Scotland. 52,3% ABV, 70cl, 400, chuyn gia th??ng gia r??u whisky.        

Glenlivet, Cellar B? s?u t?p 1980 (Scotland)

B? sung m?i nh?t B? s?u t?p Cellar c?a Glenlivet l m?t c? ?i?n n?m 1980, rt ??ra t? thng g? s?i M? ba ??u tin ?i?n. N l phin b?n th? chn trong ph?m vi t?ng ?o?t gi?i th??ng, ra ??i n?m 2000. Theo m?t pht ngn vin c?a nh my ch?ng c?t, "B? s?u t?p Cellar Glenlivet gi?i thi?u m?t s? trong nh?ng bi?u hi?n ?ng ch nh?t c?a The Glenlivet, ???c l?a ch?n t? cc c? phi?u hi?m nin trong cc nh my ch?ng c?t v n?m xu?ng cho s? tr??ng thnh h?n n?a v pht hnh cu?i cng. M?i ?ng chai hi?n cc tnh cch ??c bi?t c?a The Glenlivet trong khi hi?n th? cc ??c ?i?m ring ??c ?o c?a n "Th?c s? Distiller Alan Winchester cho bi?t thm:" V?i nh?ng ph?c t?p thm ?i km v?i 31 n?m tr??ng thnh, c? ?i?n ny hi?n th? nhn v?t tri cy Cc c?a Glenlivet v?i c??ng ?? m?t c? hai v v??t tr?i. t??i mt - m?t c? ?i?n. ? l trch nhi?m c?a ti, v ??c quy?n, ?? ti?p t?c truy?n th?ng lu ??i c?a s? xu?t s?c b?t ??u b?i George Smith vo n?m 1824, v phin b?n m?i nh?t l khng c ngo?i l? ??i v?i di s?n m "m? ?ng h?p v ?o trn m?i ban ??u, v?i chu?i t??i, g?ng v kh d?a l?u pht tri?n. Malty. Vm mi?ng ???c m?n mng v ng?t ngo, ??c bi?t l tri cy, kem vani v gia v?. K?t thc l di, cay v t? t? lm kh. (500 chai) c?ng c s?n trong cc nh bn l? chuyn gia ? Nh?t B?n, B? ?o Nha v ?i Loan. 43,3% ABV, 70cl, 1.000, Duty Free & bn l? du l?ch.       

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
The Balvenie l nh my ch?ng c?t r??u whisky m?ch nha ??n c?t duy nh?t t?i Scotland v?n cn t? tr?ng la m?ch & lm m?ch nha t? lo?i la m?ch ring. R??u Balvenie ???c lm khp kn theo cng th?c ring, ?? t?o nn h??ng v? quy?n r? ring bi?t c?a dng Single malt nguyn ch?t
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Balvenie th??ng nh?n ???c ?nh gi chung r?t t?t t?i cc cu?c thi x?p h?ng r??u m?nh. VD : t?i cu?c thi r??u m?nh th? gi?i di?n ra t?i San Francisco (San Francisco World Spirits Competitions) t? n?m 2006-2010, dng Balvenie 15 n?msingle barrel nh?n ???c cc huy ch??ng : vng, b?c, vng, b?c, v vng kp . Dng Portwood Cask Finish 21 n?m ginh ???c cc gi?i th??ng t??ng t?, v?i gi?i vng kp vo n?m 2009 . T?i cu?c thi r??u m?nh qu?c t? (ISC) 2006, b? s?u t?p c?a Balvenie ginh ???c nhi?u gi?i th??ng l?n v?i s? l??ng huy ch??ng vng cao nh?t, h?n b?t c? th??ng hi?u no khc trong vng m?t n?m k? t? khi cu?c thi b?t ??u.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Balvenie ??m ? v?i h??ng v? nguyn ch?t trong dng r??u Single malt truy?n th?ng. Hy ??n v mua nh?ng dng r??u b?n thch v?i gi bn bun nh? gi bn l?.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
M?t trong nh?ng dng whisky ??n ch?t hng ??u m?i c m?t ? Vi?t nam. M?t tr?i nghi?m cho nh?ng ng??i am hi?u v? whisky
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u tuy khng b?t m?t v?i dng v? bn ngoi nh?ng l m?t nhn r??u v?i ch?t l??ng hng ??u.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u Single malt n?i ti?ng nhi?u n?m t?i Chu u nay ? v? ??n Vi?t Nam. Hy th??ng th?c ?? c thm cc tr?i nghi?m v? r??u Single malt.
Giá 800.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u Single malt mang ??m ch?t truy?n th?ng. Mua r??u v?i gi bn bun b?ng gi bn l?.
Giá lin h? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Hy th??ng th?c dng r??u single malt n?i ti?ng qua th??ng hi?u Glenmorangie
Giá Lin h? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
S?n ph?m r??u Single malt ??ng c?p nh?t. Hy th??ng th?c dng r??u whisky ? thnh danh kh?p ton c?u.
Giá Lin h? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Hy th??ng th?c dng r??u Single malt n?i ti?ng, v?i th??ng hi?u c?a dng h? lm r??u lu ??i Glenmorangie, cho ra s?n ph?m r??u Glenmorangie Signet ??ng c?p, v?i dng v? sang tr?ng s? l tm ?i?m cho b?a ti?c l?n c?a m?i ng??i.
Giá Lin H? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:40 ??
Nồng Độ:750 ml
N?ng ?? : 40% H??ng v? nho, cam , to chn v h??ng v? khi than bn ??c tr?ng c?a vng Island c?a Scotland.
Giá 1.800.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status