Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Aberfeldy 21

Aberfeldy 21

Giá: Lin H? VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Scotland
Dng r??u tuy khng b?t m?t v?i dng v? bn ngoi nh?ng l m?t nhn r??u v?i ch?t l??ng hng ??u.

 

R??u Aberfeldy 21 Scotch

 

N?m dng Aberfeldy c?a whisky lun lun l m?t ?i?u tr?. V ?i khi tm tr c?a m?t ng??i c th? ???c thay ??i trong qu trnh khi b?n ?ang ti?p xc v?i m?t m?c c? th? cho l?n ??u tin.

R??u Aberfeldy 21 n?m single maltt Highland Whisky:

Ti ?i khi l?n h?n, ??t ti?n h?n lo?i m?ch nha duy nh?t t h?n nh?ng g h? ?ang c ??nh. Kinh nghi?m cho th?y cc cng c? ch?t l??ng t?t h?n n?m ? m?t n?i no ? ? gi?a c?a dng s?n ph?m. Nh? v?y, 21 n?m tu?i ny l m?t b?t ng? r?t d? ch?u.

Lushness m?t ong v heather r rng ngay l?p t?c trong m?i, s? tham gia c?a cc g?i c?a mu da cam, vani v m?t cht chy thnh than g? s?i trong th? hi?u gi?a. C m?t khi ni?m c?a m?t r??u t?t trong s? vin mn c?a m?ch nha duy nh?t, trong ? c m?t k?t thc, nhi?u gia v?.

Tm t?t:

 

M?t: vng ?m p.

M?i: co? nhi?u cy tha?ch tha?o m?t ong, h??ng, ng? c?c, vani.

Palate: syrupy ?? dy, th?m, cay nh?, v? cam, v?a kh k?t thc.

?i?u ny l?ch s? khch ??ng bi c?a Martin, ng??i g?n ?y ? b?t ??u blog c?a WhiskyCritic.com whisky . Hy ki?m tra xem n ra cho ki?n thm r??u, nh? th? ny.

 

R??u Aberfeldy 12 Year Old

 

???c thnh l?p vo n?m 1898 b?i John Dewar - con trai, ng??i ta khng th? bu?c t?i ch?ng c?t Aberfeldy l s?n xu?t r??u whisky may m?n nh?t xung quanh vng. Trong cu?c chi?n tranh th? gi?i th? nh?t, ch?ng c?t ???c bu?c ph?i ?ng c?a s?n xu?t trong 2 n?m, v sau khi m? c?a l?i vo n?m 1919, h? ? m?t l?n n?a bu?c ph?i ??a s?n xu?t gi? l?i trong chi?n tranh th? gi?i th? 2. C? hai l?n s?n xu?t r??u ? ???c ng?ng l?i do nh?ng thi?u st trong vi?c cung c?p la m?ch, gy ra b?i cc cu?c chi?n.

?i?u ? n?m pha sau h?, m?c d, v kinh doanh l pht tri?n. N?m 1999 h? tung ra 12 bi?u hi?n c?a h? n?m c?, m ? ch?ng t? l m?t ??ng thi r?t khn ngoan th?c s? v n ? ???c kh t?t trong c?ng ??ng r??u whisky. N?m 12 tu?i, gi?ng nh? n?m 18 tu?i, ???c th?c hi?n b?ng cch s? d?ng ch? c thnh ph?n Scotland, m?c d n ???c tr??ng thnh ? M? (ex-bourbon) thng g? s?i tr?ng, nh?ng chng ti s? tha th? cho ?i?u ?!

Chng ta hy ni v? r??u whisky, sau ?, th chng ti? N th??ng d? dng ?? nh?n ???c ?nh b?t trong l?ch s? c?a ch?ng c?t khi vi?t nh?ng bi vi?t, ??n gi?n ch? b?i v r?t nhi?u ng??i trong s? h? c l l?ch kh h?p d?n v r?t nhi?u th?i gian ti ?ang h?c l?ch s? b?n thn mnh khi ti vi?t ?nh gi. Tr??ng h?p l ti m?t l?n n?a? Ah, c, r??u Aberfeldy 12 tu?i!

M?t r??u whisky th?c s? t?t, ch?ng c?t g?n Loch Ty - m ti s? khuyn b?n nn truy c?p n?u b?n ?ang l?p k? ho?ch m?t tour du l?ch Whisky trong khu v?c, ? l c?nh quan tuy?t ??p. ??a cc ??n vi? m?i c?a b?n, b?n c th? pht hi?n cc g?i c?a m?t bi?u t??ng c?a Scotland, Heather. Mi h??ng kh dy v s? ?i?n vo, h?u nh? lng, l? m?i c?a b?n v?i m?t duvet ?m p v ng?t ngo c?a m?t ong. ?? dy ti?p t?c trn vm mi?ng v?i m?t c?m gic syrupy c th? nh?c nh? b?n v? r??u tri cy v?i g?i c?a d?a, v d? v? cay nh? c?a v? cam v k?t thc kh kh.

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
The Balvenie l nh my ch?ng c?t r??u whisky m?ch nha ??n c?t duy nh?t t?i Scotland v?n cn t? tr?ng la m?ch & lm m?ch nha t? lo?i la m?ch ring. R??u Balvenie ???c lm khp kn theo cng th?c ring, ?? t?o nn h??ng v? quy?n r? ring bi?t c?a dng Single malt nguyn ch?t
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Balvenie th??ng nh?n ???c ?nh gi chung r?t t?t t?i cc cu?c thi x?p h?ng r??u m?nh. VD : t?i cu?c thi r??u m?nh th? gi?i di?n ra t?i San Francisco (San Francisco World Spirits Competitions) t? n?m 2006-2010, dng Balvenie 15 n?msingle barrel nh?n ???c cc huy ch??ng : vng, b?c, vng, b?c, v vng kp . Dng Portwood Cask Finish 21 n?m ginh ???c cc gi?i th??ng t??ng t?, v?i gi?i vng kp vo n?m 2009 . T?i cu?c thi r??u m?nh qu?c t? (ISC) 2006, b? s?u t?p c?a Balvenie ginh ???c nhi?u gi?i th??ng l?n v?i s? l??ng huy ch??ng vng cao nh?t, h?n b?t c? th??ng hi?u no khc trong vng m?t n?m k? t? khi cu?c thi b?t ??u.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
R??u Balvenie ??m ? v?i h??ng v? nguyn ch?t trong dng r??u Single malt truy?n th?ng. Hy ??n v mua nh?ng dng r??u b?n thch v?i gi bn bun nh? gi bn l?.
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
M?t trong nh?ng dng whisky ??n ch?t hng ??u m?i c m?t ? Vi?t nam. M?t tr?i nghi?m cho nh?ng ng??i am hi?u v? whisky
Giá Lin H? VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u Single malt n?i ti?ng nhi?u n?m t?i Chu u nay ? v? ??n Vi?t Nam. Hy th??ng th?c ?? c thm cc tr?i nghi?m v? r??u Single malt.
Giá 800.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Dng r??u Single malt mang ??m ch?t truy?n th?ng. Mua r??u v?i gi bn bun b?ng gi bn l?.
Giá lin h? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Hy th??ng th?c dng r??u single malt n?i ti?ng qua th??ng hi?u Glenmorangie
Giá Lin h? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
S?n ph?m r??u Single malt ??ng c?p nh?t. Hy th??ng th?c dng r??u whisky ? thnh danh kh?p ton c?u.
Giá Lin h? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Hy th??ng th?c dng r??u Single malt n?i ti?ng, v?i th??ng hi?u c?a dng h? lm r??u lu ??i Glenmorangie, cho ra s?n ph?m r??u Glenmorangie Signet ??ng c?p, v?i dng v? sang tr?ng s? l tm ?i?m cho b?a ti?c l?n c?a m?i ng??i.
Giá Lin H? 0936372662 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Glenlivet dng r??u ??ng th? 2 th? gi?i trong dng Single mat sau Glenfiddich. H?n bao gi? h?t glenlivet lun c?ng c? v kh?ng ??nh mnh v?i nh?ng s?n ph?m cao c?p c ch?t l??ng ?? v??n ln v? tr d?n ??u. Glenlivet XXV l m?t b??c ??t ph, hy th??ng th?c v cho ?nh gi v? h??ng v? ny.
Giá 7.450.000 VNĐ
Dung Tích:40 ??
Nồng Độ:750 ml
N?ng ?? : 40% H??ng v? nho, cam , to chn v h??ng v? khi than bn ??c tr?ng c?a vng Island c?a Scotland.
Giá 1.800.000 VNĐ
DMCA.com Protection Status