Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Remy martin VSOP

Remy martin VSOP

Giá: 920.000 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Php
  Rmy Martin VSOP  s? ra m?t trong tng ?en c? ?i?n, mc chai v?i hnh th??c phim nh?a mu vng.

Delhi Duty Free ra m?t Rmy Martin VSOP phin b?n gi?i h?n

Mi?n thu? Delhi ra m?t Rmy Martin VSOP phin b?n gi?i h?n dnh ring cho lin hoan phim l?n th? 64 ???c t? ch?c t?i Cannes, cung c?p ??c quy?n b?i India t?i sn bay qu?c t? Gandhi .

L ??i tc chnh th?c c?a lin hoan phim Cannes n?m th? 7, Rmy Martin Fine Champagne Cognac ? t?o ra dng VSOP dnh ring cho knh bn l? mi?n thu? ton c?u . Lin hoan phim l?n th? 64 t? ch?c t?i Cannes t? ngy 11-22 thng 5, 2011 .

???c s?n xu?t v?i s? l??ng gi?i h?n, 700 chai trn ton th? gi?i .

remy vsop-red-hot-holidays

Rmy Martin VSOP Cannes Limited Edition v?i dung tch 1,5L s? ra m?t trong tng ?en c? ?i?n, mc chai v?i hnh th??c phim nh?a mu vng , ???c bn l? t?i M? v?i gi 60$ /chai 1L .

Vi dng v? r??u Remy Martin cao c?p Louis XIII

1. Trong nhi?u th? h?, Rmy Martin ? s?n xu?t lo?i cognac ngon nh?t th? gi?i, ??ng ??u l Louis XIII. ???c "?? gi" ?i trong nh?ng thng g? s?i Limousine trong t? 40 n?m ??n 104 n?m v r?i ???c ?em ra pha v?i r??u m?nh, Louis XIII ???c qu chu?ng do ? mi h??ng c m?t khng hai v ? ci v? h?u d??ng nh? c? mi v??ng v?n sau khi u?ng. ?y l lo?i r??u ? t?ng ???c Th? t??ng Winston Churchill ?a thch trong bu?i l? ?n m?ng chi?n th?ng ??c c? c?a mnh vo n?m 1951 v c?ng ? ???c N? hong Elizabeth II n?m qua trong chuy?n vi?ng th?m Php qu?c 1957. ?y l lo?i cognac ???c ?a chu?ng c?a nh?ng b?c v??ng gi? c?ng nh? nh?ng ai sinh ra ?? h??ng nh?ng mn ngon c?a l?. Lo?i r??u danh ti?ng ny n?i ti?p m?t truy?n th?ng ? b?t ??u t? nhi?u th? k? qua.


2. Khng th? nghi ng? v? ph?m ch?t c?a lo?i r??u Rmy Martin Louis XIII, lo?i r??u hon h?o nh?t c?a hng Rmy. R??u Louis XIII ???c pha ch? t? h?n 1,000 th? r??u nguyn ch?t eaux-de-vie ? vng Grande Champagne v t?t c? nh?ng th? r??u nguyn ch?t ? ???c c?t trn m?t th? k? trong nh?ng thng lm b?ng g? s?i tr?ng t?i Limousin ho?c Troncais. Th?c ra th?i gian c?t gi? r??u b?ng c? s? nghi?p ba ??i c?a nh?ng b?c th?y th? r??u Cellarmaster, v ch? chu ngo?i ho?c chu n?i c?a nh?ng v? ? pha ch? r??u m?i ???c n?m th? r??u Rmy Martin Louis XIII do t? tin c?a h? ?? l?i.

3. Trn th? tr??ng c s? khc bi?t l?n gi?a hai lo?i V.S.O.P. lo?i r??u ???c pha ch? t? 240 lo?i Cognacs (c t? 4 ??n 12 n?m) v r??u Louis XIII ???c pha ch? t? 1200 lo?i Cognacs khc nhau (c t? 40 ??n 100 n?m).

4. N?m 1927, chai r??u V.S.O.P (Very Superior Old Pale) ??u tin xu?t hi?n. Lo?i r??u ny, ???c pha ch? 55% r??u cognac t? mi?n Grande v 45% r??u cognac t? mi?n Petite Champane. Khi th? tr??ng ?i h?i c lo?i r??u lu ??i h?n, hng Rmy Martin cho ra ??i 2 lo?i ru?u m?i: R??u X.O Excellence c hai ph?n ba r??u nguyn ch?t ???c ch?ng c?t t? Grande Champagne (c t? 8 20 n?m). R??u X.O Extra c 90% r??u nguyn ch?t t? Grand Champagne (c t? 35-50 n?m). R??u Louis VIII ???c pha 100% r??u nguyn ch?t t? Grand Champagne.

5. ?? c th? r??u nguyn ch?t Eau-de-vie t?c l ru?u c?t, hng Rmy Martin ph?i ch?ng c?t r??u hai l?n v?i m?t h? th?ng bnh ch?ng c?t b?ng ??ng c? lo?i nh? ch? ch?a 2500 lt thay v dng lo?i bnh m?i, c? l?n c th? ch?a ??n 10,000 lt. H? tin t??ng Eau-de-vie c h??ng v? th?m ngon h?n khi dng lo?i bnh nh? ny. R??u ???c ?un nng cho ??n khi b?c h?i theo m?t ?ng d?n nh? vo m?t bnh ch?a ? nhi?t ?? bnh th??ng. Sau 12 ti?ng ch?ng c?t l?n th? nh l??ng Eau-de-vie ch? cn 70%. Chu k? ch?ng c?t r??u ???c b?t ??u t? gi?a thng M??i M?t cho ??n ngy 31 thng Ba hng n?m. Hng r??u Rmy Martin l hng duy nh?t n?u v ch?ng c?t r??u c c? xc nho v h? cho r?ng h??ng v? r??u s? ??m ?, n?ng nn h?n. D nh? v?y th qu trnh ch?ng c?t ph?i k? l??ng v cng phu h?n v n?u r??u cn xc nho r?t d? b? chy kht.

6. Thng 11 n?m 2001, hng Rmy Martin k?t h?p v?i ??i cng ty Star Diamond, m?t cng ty kim c??ng ? qu uy tn nh?t th? gi?i, ??a ra th? tr??ng tiu th? m?t s?n ph?m m?i v?i m?t con s? gi?i h?n. S?n ph?m m?i c tn: Louis XIII Cognac-Diamond Collection. M?t chai Cognac Louis XIII m?u nu ?? ?? chung v?i m?t h?t kim c??ng mu h? phch l m?t s? k?t h?p sang tr?ng, quy?n r?. Gi m?t chai kho?ng 40,000 ? la M?.

7. V?i nh?ng mi v?, h??ng th?m hi?m c nh? mi hoa iris, mi th?y tin, candies fruit (mi k?o), Passion fruit (mi tri l?c tin), v? tr?m, v? m?t ong v nhi?u mi v? khc, r??u Louis XIII de Rmy Martin l m?t lo?i r??u hon h?o, khng th? no qun v chng ta v?n th??ng th?c ???c mi v? c?a n c? m?t ti?ng ??ng h? sau khi n?m qua.

8. Chuy?n anh em khc k? cho nhau nghe v? th??ng r??u Rmy Martin Louis XIII Cognac:

"Ni chuy?n l?i nh? c h?i ch?i b?i lm ?n v?i m?t anh l ch? m?t chu?i duty free loanh quanh khu v?c Asean. Qua nh anh ch?i, anh ko v? cho th? r??u, n?m su th?ng ko nhau vo ??ng ng?t ngy tr??c t? r??u v? ??i v?i nh?ng tn tu?i ch?a t?ng bi?t ??n bao gi?. ?y th? anh khat tay m?t nh r?i b?o, tan ?? b?, ci th? k? v? v ph??ng ??ch th? l ci ny. Ni r?i tay anh rt kho ra m?t ci bnh pha l ?? gi?u kn trong t? Bar by gc nh. Chao i ci th? h? phch anh ??ng trong bnh pha l m?i tuy?t di?u lm sao. T? l?i theo l?i tu s? Turk trong Robin hood th ?ng l th? n??c cam l? ch? dnh ring cho cc nh tu hnh r?t ??c ??o c? ??i khng ??ng m?t mi?ng th?t h??u, tay khng s? m?t con chin n?. G?ng mi anh c?ng nh?t ??nh khng khai tn, sau ??n khi anh em ?e d?a lm s?ch bch khng ?? l?i m?t gi?t th anh m?i s? hi b?o cc ch ? ??i khng nn lc no c?ng phm phu t?c t?, t? t? r?i anh gi?i khai ki?n th?c. Th?c ra c?ng ?u c g gh g?m, anh th?y b?n ny sng ng ng ni chuy?n Remi Martin V.S.O.P, ??n chi?u l?i t? b? ni n?m XO, anh ght anh l?y ?ng ci Louis XIII cho chng my th? m bi?t thn. "


Th? nh?ng Remy Martin Louis XIII Cognac ch?a l ci g khi so v?i Coizet Age Inconnu. Age Inconnu.

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
  Remy Martin XO l s?n ph?m t?t nh?t c?a Cognac XO, v?i s? n?i b?t, k?t c?u c?a n ph?c t?p v phong ph, m i h?n v cn b?ng hon h?o. Cognac tuy?t v?i ny l dnh cho nh?ng ng??i yu c?u v th??ng th?c t?t nh?t trong cu?c s?ng
Giá 3.580.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Rmy Martin ngy hm nay Ngy nay, s? k?t h?p c?a Rmy Martin v?i Cointreau trong n?m 1990 ch? c th? ???c coi nh? l m?t pht tri?n quan tr?ng trong Develpment c?a cng ty qu?c t? ca ng?i
Giá 1.750.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Tin t?c, S?n ph?m, giai tho?i v Nhn Trong n?m 2010, Rmy Martin gi?i thi?u tinh th?n r rng c?a n, Rmy Martin V, c th? ???c mua t?i c?a hng v cc c?a hng l?a ch?n. Thay v lo ha trong thng g? s?i, eau-de-vie ?i thng qua m?t qu trnh l?c n??c ? l?nh. N c g?i c?a qu? l v b?c h t??i v trong th?c t? c v? gi?ng nh? vodka h?n cognac.
Giá 54.500.000 VNĐ
Dung Tích:3 Lit
Nồng Độ:40 ??
    Rmy Martin VSOP  s? ra m?t trong tng ?en c? ?i?n, mc chai v?i hnh th??c phim nh?a mu vng.
Giá 4.700.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 ??
    Remy Martin XO l s?n ph?m t?t nh?t c?a Cognac XO, v?i s? n?i b?t, k?t c?u c?a n ph?c t?p v phong ph, m i h?n v cn b?ng hon h?o. Cognac tuy?t v?i ny l dnh cho nh?ng ng??i yu c?u v th??ng th?c t?t nh?t trong cu?c s?ng
Giá 13.800.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
M?t s?n ph?m khng ph?i lc no c?ng c t?i th? tr??ng Vi?t nam. V?i s? l??ng c h?n c?ng thm s? tuy?t v?i trong h??ng v? c?a Remy Martin Extra cng lm s?n ph?m ny thm li cu?n nh?ng ng??i yu r??u. Gi s?n ph?m kh m?m so v?i ??ng c?p v?n c c?a n.
Giá 4.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
M?t trong s? nh?ng s?n ph?m qu gi nh?t c?a dng h? Cognac n?i ti?ng nh?t th? gi?i, Remy Martin cho raRemy Martin Louis XIII Black Pearl m?t mu ?en ng?c trai ng nh ch?a ??ng lo?i r??u c? x?a c?a gia ?nh nh Remy
Giá Lin H? VNĐ
DMCA.com Protection Status