Chivas 18 n?m The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyn li?u lm ra r??u R??u Vang Thin Long ly r??u
Remy martin Club

Remy martin Club

Giá: 1.750.000 VNĐ
Dung Tích: 750ml
Xuất Sứ: Php
Rmy Martin ngy hm nay Ngy nay, s? k?t h?p c?a Rmy Martin v?i Cointreau trong n?m 1990 ch? c th? ???c coi nh? l m?t pht tri?n quan tr?ng trong Develpment c?a cng ty qu?c t? ca ng?i

 

Rmy Martin Club l m?t Cognac ??y ?? v trn, m?t cognac l?p ??u tin. Champagne c?a n pha tr?n M?, c ngh?a l eaux-de-vie t? Grande v Petite c?t Champagne: 70% t? Grande v 30% c?a Petite. Cc tinh th?n ? ?? tu?i t? 5 ??n 25 tu?i, tr??ng thnh trong thng g? s?i trong h?m r??u c?a Rmy Martin.

Cognac l ph?c t?p, trn m?i m?t s? vani t?t ??p, hoa h?ng v hoa nhi, trong vm h?ng m?, h?nh nhn v h?t nh?c ??u kh?u. K?t thc l kh di v cu?i cng cho kho?ng 8 pht

 


Gi?i thi?u v? Rmy Martin Cognac

Nh Cognac ???c thnh l?p ? ???c kho?ng t? n?m 1724, g?n 300 n?m, s?n xu?t Fine Champagne Cognac tinh t?, ? l lo?i ch?t l??ng cao nh?t trong s?n xu?t cognac. V?i cc s?n ph?m nh? s? pha tr?n n?i ti?ng Louis XIII c?a n, ngi nh cognac v?i logo nhn m mu ?en trn chai c?a n ? tm th?y qu?c t? ca ng?i v nhn th?y m?t l?ch s? th v? c?a m?i h?n cho gia ?nh, sp nh?p v bng n? trong nh?ng n?m g?n ?y trong n?n v?n ha ph? bi?n c?a M?. Hm nay, Rmy Martin l m?t ph?n c?a nhm Rmy Cointreau, m?t cng ty m?nh m? v?i cc s?n ph?m cao c?p khc nhau trong ph?m vi c?a h? v m?t m?ng l??i phn ph?i qu?c t? l?n.

 

L?ch s? c?a Rmy Martin

 

Nguyn m?t ng??i tr?ng nho, Rmy Martin thnh l?p cng ty n?m 1724. ng ? c?y ghp m?t truy?n th?ng gia ?nh m?nh m?, cc doanh nghi?p ti?p t?c ???c ?i?u hnh b?i cc thnh vin trong gia ?nh trong su?t cc th? h? t?i. V t?t c? trong s? h? ti?p t?c ni?m ?am m c?a Rmy Martin Cognac v ? c m?t cam k?t m?nh m? v? ch?t l??ng. B?ng cch mua thm ph?m, b?u ki?n ??t ln c?n trong khu v?c winegrowing tuy?t v?i ngay bn ngoi th? tr?n Cognac n?m 1774, gia ?nh m? r?ng ho?t ??ng c?a mnh ?? tr? thnh m?t trong nh?ng nh s?n xu?t cognac nguyn t? trong khu v?c.

B?n ch?t c?a thnh cng ny n?m trong vi?c t?o ra c?a Rmy Martin Louis XIII Cognac, pha tr?n v ??ng k b?i Paul Emile Rmy Martin vo n?m 1874 v?i phn nhm "Tres Grande Champagne". Truy?n th?ng gia ?nh th?t ?ng bu?n ? k?t thc vo ??u nh?ng n?m 1900 do v?n ?? ti chnh lin quan ??n doanh nghi?p. Andr Renaud t? Gensac-la-Pallue l?u cc cng ty b?ng cch ??a vo v?n t? bn ngoi v ch?y n cho ??n khi ng qua ??i vo n?m 1965. Con trai trong lu?t php c?a mnh, Andr Hriard Dubreuil ? qua sau khi ng ch?t, ti?p bi?n cng ty thnh m?t my nghe nh?c qu?c t?, v d? b?ng cch gi?i thi?u "Rmy Associs", m?t m?ng l??i phn ph?i trn ton th? gi?i cho cc ?? u?ng c c?n, bao g?m c? s?n ph?m c?a mnh c?ng nh? cc l?a ch?n cc nhn r??u vang, r??u v r??u m?nh.

Gi?ng nh? trong b?t k? truy?n th?ng gia ?nh l?n l m?t m?i h?n th ... Andr Renaud c?p cao ? vi?t trong di chc c?a mnh r?ng c con gi Anne-Marie s? th?a h??ng 51% v em con gi c?a ng Genevieve 49% c?a cng ty. Anne-Marie k?t hn v?i Andr Hriard Dubreuil (ng??i sau ? ch?y Rmy Martin) v Genevieve k?t hn Max Cointreau, c?a cng ty r??u ph? bi?n Php. ?i?u ny l s? kh?i ??u c?a cu?c hn nhn gi?a Rmy Martin v Cointreau cho ??n khi h? cu?i cng h?p nh?t vo n?m 1990 nh? l Rmy Cointreau. Khng c?n ph?i ni ? c m?i h?n r?t nhi?u trong cam k?t gia ?nh ph?c t?p, nh?ng cc cng ty m?nh v c?c k? thnh cng ? ??u bn kia, m?c d cu?c kh?ng ho?ng ti chnh c?a nh?ng n?m chn m??i ??u ch?m l?i b?t ??u t?ng v?t.

Rmy Martin ngy hm nay

remy Louis Xiii

 

1. Trong nhi?u th? h?, Rmy Martin ? s?n xu?t lo?i cognac ngon nh?t th? gi?i, ??ng ??u l Louis XIII. ???c "?? gi" ?i trong nh?ng thng g? s?i Limousine trong t? 40 n?m ??n 104 n?m v r?i ???c ?em ra pha v?i r??u m?nh, Louis XIII ???c qu chu?ng do ? mi h??ng c m?t khng hai v ? ci v? h?u d??ng nh? c? mi v??ng v?n sau khi u?ng. ?y l lo?i r??u ? t?ng ???c Th? t??ng Winston Churchill ?a thch trong bu?i l? ?n m?ng chi?n th?ng ??c c? c?a mnh vo n?m 1951 v c?ng ? ???c N? hong Elizabeth II n?m qua trong chuy?n vi?ng th?m Php qu?c 1957. ?y l lo?i cognac ???c ?a chu?ng c?a nh?ng b?c v??ng gi? c?ng nh? nh?ng ai sinh ra ?? h??ng nh?ng mn ngon c?a l?. Lo?i r??u danh ti?ng ny n?i ti?p m?t truy?n th?ng ? b?t ??u t? nhi?u th? k? qua.


2. Khng th? nghi ng? v? ph?m ch?t c?a lo?i r??u Rmy Martin Louis XIII, lo?i r??u hon h?o nh?t c?a hng Rmy. R??u Louis XIII ???c pha ch? t? h?n 1,000 th? r??u nguyn ch?t eaux-de-vie ? vng Grande Champagne v t?t c? nh?ng th? r??u nguyn ch?t ? ???c c?t trn m?t th? k? trong nh?ng thng lm b?ng g? s?i tr?ng t?i Limousin ho?c Troncais. Th?c ra th?i gian c?t gi? r??u b?ng c? s? nghi?p ba ??i c?a nh?ng b?c th?y th? r??u Cellarmaster, v ch? chu ngo?i ho?c chu n?i c?a nh?ng v? ? pha ch? r??u m?i ???c n?m th? r??u Rmy Martin Louis XIII do t? tin c?a h? ?? l?i.

3. Trn th? tr??ng c s? khc bi?t l?n gi?a hai lo?i V.S.O.P. lo?i r??u ???c pha ch? t? 240 lo?i Cognacs (c t? 4 ??n 12 n?m) v r??u Louis XIII ???c pha ch? t? 1200 lo?i Cognacs khc nhau (c t? 40 ??n 100 n?m).

4. N?m 1927, chai r??u V.S.O.P (Very Superior Old Pale) ??u tin xu?t hi?n. Lo?i r??u ny, ???c pha ch? 55% r??u cognac t? mi?n Grande v 45% r??u cognac t? mi?n Petite Champane. Khi th? tr??ng ?i h?i c lo?i r??u lu ??i h?n, hng Rmy Martin cho ra ??i 2 lo?i ru?u m?i: R??u X.O Excellence c hai ph?n ba r??u nguyn ch?t ???c ch?ng c?t t? Grande Champagne (c t? 8 20 n?m). R??u X.O Extra c 90% r??u nguyn ch?t t? Grand Champagne (c t? 35-50 n?m). R??u Louis VIII ???c pha 100% r??u nguyn ch?t t? Grand Champagne.

5. ?? c th? r??u nguyn ch?t Eau-de-vie t?c l ru?u c?t, hng Rmy Martin ph?i ch?ng c?t r??u hai l?n v?i m?t h? th?ng bnh ch?ng c?t b?ng ??ng c? lo?i nh? ch? ch?a 2500 lt thay v dng lo?i bnh m?i, c? l?n c th? ch?a ??n 10,000 lt. H? tin t??ng Eau-de-vie c h??ng v? th?m ngon h?n khi dng lo?i bnh nh? ny. R??u ???c ?un nng cho ??n khi b?c h?i theo m?t ?ng d?n nh? vo m?t bnh ch?a ? nhi?t ?? bnh th??ng. Sau 12 ti?ng ch?ng c?t l?n th? nh l??ng Eau-de-vie ch? cn 70%. Chu k? ch?ng c?t r??u ???c b?t ??u t? gi?a thng M??i M?t cho ??n ngy 31 thng Ba hng n?m. Hng r??u Rmy Martin l hng duy nh?t n?u v ch?ng c?t r??u c c? xc nho v h? cho r?ng h??ng v? r??u s? ??m ?, n?ng nn h?n. D nh? v?y th qu trnh ch?ng c?t ph?i k? l??ng v cng phu h?n v n?u r??u cn xc nho r?t d? b? chy kht.

6. Thng 11 n?m 2001, hng Rmy Martin k?t h?p v?i ??i cng ty Star Diamond, m?t cng ty kim c??ng ? qu uy tn nh?t th? gi?i, ??a ra th? tr??ng tiu th? m?t s?n ph?m m?i v?i m?t con s? gi?i h?n. S?n ph?m m?i c tn: Louis XIII Cognac-Diamond Collection. M?t chai Cognac Louis XIII m?u nu ?? ?? chung v?i m?t h?t kim c??ng mu h? phch l m?t s? k?t h?p sang tr?ng, quy?n r?. Gi m?t chai kho?ng 40,000 ? la M?.

7. V?i nh?ng mi v?, h??ng th?m hi?m c nh? mi hoa iris, mi th?y tin, candies fruit (mi k?o), Passion fruit (mi tri l?c tin), v? tr?m, v? m?t ong v nhi?u mi v? khc, r??u Louis XIII de Rmy Martin l m?t lo?i r??u hon h?o, khng th? no qun v chng ta v?n th??ng th?c ???c mi v? c?a n c? m?t ti?ng ??ng h? sau khi n?m qua.

8. Chuy?n anh em khc k? cho nhau nghe v? th??ng r??u Rmy Martin Louis XIII Cognac:
"Ni chuy?n l?i nh? c h?i ch?i b?i lm ?n v?i m?t anh l ch? m?t chu?i duty free loanh quanh khu v?c Asean. Qua nh anh ch?i, anh ko v? cho th? r??u, n?m su th?ng ko nhau vo ??ng ng?t ngy tr??c t? r??u v? ??i v?i nh?ng tn tu?i ch?a t?ng bi?t ??n bao gi?. ?y th? anh khat tay m?t nh r?i b?o, tan ?? b?, ci th? k? v? v ph??ng ??ch th? l ci ny. Ni r?i tay anh rt kho ra m?t ci bnh pha l ?? gi?u kn trong t? Bar by gc nh. Chao i ci th? h? phch anh ??ng trong bnh pha l m?i tuy?t di?u lm sao. T? l?i theo l?i tu s? Turk trong Robin hood th ?ng l th? n??c cam l? ch? dnh ring cho cc nh tu hnh r?t ??c ??o c? ??i khng ??ng m?t mi?ng th?t h??u, tay khng s? m?t con chin n?. G?ng mi anh c?ng nh?t ??nh khng khai tn, sau ??n khi anh em ?e d?a lm s?ch bch khng ?? l?i m?t gi?t th anh m?i s? hi b?o cc ch ? ??i khng nn lc no c?ng phm phu t?c t?, t? t? r?i anh gi?i khai ki?n th?c. Th?c ra c?ng ?u c g gh g?m, anh th?y b?n ny sng ng ng ni chuy?n Remi Martin V.S.O.P, ??n chi?u l?i t? b? ni n?m XO, anh ght anh l?y ?ng ci Louis XIII cho chng my th? m bi?t thn. "

Th? nh?ng Remy Martin Louis XIII Cognac ch?a l ci g khi so v?i Coizet Age Inconnu. Age Inconnu.

 

Ngy nay, s? k?t h?p c?a Rmy Martin v?i Cointreau trong n?m 1990 ch? c th? ???c coi nh? l m?t pht tri?n quan tr?ng trong Develpment c?a cng ty qu?c t? ca ng?i. M?ng l??i phn ph?i r?t ring c?a n l v?ng ch?c ? v? tr t? n?m 2009 (sau khi ? ???c lin k?t v?i cc nh phn ph?i nh? Maxxium, Vin b?t t? v chm tia th??ng hi?u ton c?u). Rmy Cointreau s? h?u thm th??ng hi?u Picon, khai v? cam, rums Saint James de Martinique v ni Gay, Glenturret Scotch Whiskey, tri cy h??ng v? r??u mi Pch Mignon v Passoa, r??u sm banh nhn Krug, Heidsieck v Piper Heidsieck v nh?ng ng??i khc.

Pierette Richet l ch? h?m r??u Rmy Martin, m?t trong s? t ph? n? trong ngnh cng nghi?p ny. C ch? h?m ra b?c th?y trong 100 n?m, ? l truy?n th?ng c?a nh cognac ? ???c gi? s?ng qua nhi?u th? h?. Vincent Gere l gim ??c c?a nh cognac v b?t ??ng s?n. Nh?ng con s? khch truy c?p ??t 200,000 m?i n?m, trong ? c nhi?u ng??i M? du khch.

Gi Remy Martin

Gi c?a chai cognac Rmy Martin c s? khc bi?t: cung c?p ?i t? cognac tr?, r? h?n cognac r?t, r?t c? - gi c?a n. V v?y, chng ta hy c m?t ci nhn t?i m?t s? gi Rmy Martin. Rmy Martin VSOP gi l kho?ng 40, gi xu?t s?c XO l 160 v bao nhiu l gi c?a Rmy Martin Louis XIII? Kho?ng 1800. Chai Remy Martin VS c th? ???c mua v?i gi kho?ng 25 ??n 30.

Tin t?c, S?n ph?m, giai tho?i v Nhn

Trong n?m 2010, Rmy Martin gi?i thi?u tinh th?n r rng c?a n, Rmy Martin V, c th? ???c mua t?i c?a hng v cc c?a hng l?a ch?n. Thay v lo ha trong thng g? s?i, eau-de-vie ?i thng qua m?t qu trnh l?c n??c ? l?nh. N c g?i c?a qu? l v b?c h t??i v trong th?c t? c v? gi?ng nh? vodka h?n cognac.

Rmy c?ng t? ho v? m?t lo?t cc s?n ph?m khc, v d? c? ?i?n Pineau des Charentes ho?c Remy Red, m?t lin l?c c?a cognac truy?n v?i m?t k?t h?p c?a cc lo?i qu? m?ng mu ??, ?o v m?.

Th?m Rmy Martin

Rmy Martin cung c?p m?t lo?t cc h??ng d?n du l?ch, n?m v masterclasses chuyn ??. Th?m b?t ??u v?i m?t chuy?n ?i trong m?t ?on tu nh? xung quanh cc c? s?, v?i ?i?m d?ng t?i cc h?m, cc v??n nho v cu?i cng l di s?n l?ch s? v ch?ng c?t.

Gi? th?m vi?ng t? Thng T?-Thng M??i, t? th? Hai ??n th? B?y (tr? ngy l?) v vo ngy ch? nh?t (t? ngy 15 ??n 15 thng Chn), 9:45-11:15 v 13:30-05:15. T? ngy 1 thng B?y ??n thng Chn 15 th?m l 10:00-5:30 m khng ph v?. D??i 18 tu?i c tham gia t? do.

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
  Rmy Martin VSOP  s? ra m?t trong tng ?en c? ?i?n, mc chai v?i hnh th??c phim nh?a mu vng.
Giá 920.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
  Remy Martin XO l s?n ph?m t?t nh?t c?a Cognac XO, v?i s? n?i b?t, k?t c?u c?a n ph?c t?p v phong ph, m i h?n v cn b?ng hon h?o. Cognac tuy?t v?i ny l dnh cho nh?ng ng??i yu c?u v th??ng th?c t?t nh?t trong cu?c s?ng
Giá 3.580.000 VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:40 ??
Tin t?c, S?n ph?m, giai tho?i v Nhn Trong n?m 2010, Rmy Martin gi?i thi?u tinh th?n r rng c?a n, Rmy Martin V, c th? ???c mua t?i c?a hng v cc c?a hng l?a ch?n. Thay v lo ha trong thng g? s?i, eau-de-vie ?i thng qua m?t qu trnh l?c n??c ? l?nh. N c g?i c?a qu? l v b?c h t??i v trong th?c t? c v? gi?ng nh? vodka h?n cognac.
Giá 54.500.000 VNĐ
Dung Tích:3 Lit
Nồng Độ:40 ??
    Rmy Martin VSOP  s? ra m?t trong tng ?en c? ?i?n, mc chai v?i hnh th??c phim nh?a mu vng.
Giá 4.700.000 VNĐ
Dung Tích:3000 ml
Nồng Độ:40 ??
    Remy Martin XO l s?n ph?m t?t nh?t c?a Cognac XO, v?i s? n?i b?t, k?t c?u c?a n ph?c t?p v phong ph, m i h?n v cn b?ng hon h?o. Cognac tuy?t v?i ny l dnh cho nh?ng ng??i yu c?u v th??ng th?c t?t nh?t trong cu?c s?ng
Giá 13.800.000 VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
M?t s?n ph?m khng ph?i lc no c?ng c t?i th? tr??ng Vi?t nam. V?i s? l??ng c h?n c?ng thm s? tuy?t v?i trong h??ng v? c?a Remy Martin Extra cng lm s?n ph?m ny thm li cu?n nh?ng ng??i yu r??u. Gi s?n ph?m kh m?m so v?i ??ng c?p v?n c c?a n.
Giá 4.800.000 VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
M?t trong s? nh?ng s?n ph?m qu gi nh?t c?a dng h? Cognac n?i ti?ng nh?t th? gi?i, Remy Martin cho raRemy Martin Louis XIII Black Pearl m?t mu ?en ng?c trai ng nh ch?a ??ng lo?i r??u c? x?a c?a gia ?nh nh Remy
Giá Lin H? VNĐ
DMCA.com Protection Status