B�n Macallan xanh 1 L�t v� c�c d�ng r??u Macallan , Macallan 1824
Chivas 18 năm The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên liệu làm ra rượu Rượu vang Thiên Long ly rượu
Macallan xanh 1 L�t

Macallan xanh 1 L�t

Giá: VNĐ
Dung Tích: 1000 ml
Xuất Sứ: Scotland
???c b�n v?i gi� kh� cao ? c�c c?a h�ng mi?n thu? nh?ng gi� xu?t x??ng c?a Macallan l?i kh� h?p d?n, s? may m?n n?u b?n mua ???c 1 l� Macallan xanh khi ?ang c� ??t ch??ng tr�nh gi?m gi�. S?n ph?m ch?t l??ng trong b? s?u t?p ???c ?a chu?ng, Macallan Xanh chai 1000 ml s? l?a ch?n ch�nh x�c cho b?n trong c�c b?a ti?c ho?c l� m�n qu� khi ?i xa v? .

MACALLAN 1824 XANH - 1000 ML

 

L� Macallan, d�ng r??u Scotch Whisky Single Malt ??ng th? 3 tr�n th? gi?i, ?� ??a v�o th? tr??ng b�n l? tr�n to�n c?u m?t d�ng s?n ph?m single malts g?i chung l� �The Macallan 1824 Collection� t? n?m 2009.

4037141948 55a77956b0


B? collection n�y bao g?m:

- Select Oak

- Whisky Maker's Edition

- Estate Reserve v� 1824 Limited Release

???c l�m ra b?i John Ramsay l� m?t chuy�n gia ph?i ch? r??u whisky v� Bob Dalgarno chuy�n gia ph?i ch? r??u c?a l� �The Macallan�. Kh�ng c� lo?i n�o trong b? collection cho bi?t r� s? n?m tu?i ? r??u.
Theo ng??i ph�t ng�n c?a t?p ?o�n Edrington, b? s?n ph?m single malt ??c bi?t n�y c� ngu?n g?c t? l?ch s? l�u d�i v� gi�u truy?n th?ng c?a l� Macallan c�ng v?i vi?c ch?n l?a c?n th?n c�c th�ng g? ? r??u ?? ??t ???c m?c ?? m?nh m? v� n?ng n�n.
"M?i m?t chai trong b? collection n�y minh h?a m?t c�u chuy?n c? th? v? l?ch s? l�u d�i n?i ti?ng c?a l� Macallan v� gi?i thi?u nhi?u lo?i h??ng v? phong ph� c?a r??u Macallan th??ng hi?u whisky n?i ti?ng tr�n th? gi?i."
Chai 1824 Limited Release s? ???c b�n v�o th�ng 10-2009 nh?ng 3 chai kia ngay t? b�y gi? ?� ???c tung ra b�n l? tr�n c�c c?a h�ng l? t?i Ch�u �u v� Ch�u M?. T?i Ch�u �, 3 chai n�y ???c b�n t?i c?a h�ng mi?n thu? t?i s�n bay Singapore.

macallan 1824_collection_limited_release_mmxi

 

?� l� b? s?u t?p 1824 c?a The Macallan, nh?ng h�m nay ch�ng ta t�m hi?u ch? y?u v? :

Macallan 1824, Select Oak ( hay ch�ng ta v?n th??ng g?i l� Macallan 1824 Xanh chai 1 L�t )

Select Oak s? d?ng 3 nh�m lo?i th�ng ? kh�c nhau:
(1) Th�ng g? s?i Ch�u M? tr??c ?� ?� qua s? d?ng ? r??u Sherry � American Sherry Oak Cask
(2) Th�ng g? s?i Ch�u �u tr??c ?� ?� qua s? d?ng ? r??u Sherry m� ch? m?i s? d?ng m?t l?n � European Sherry Oak Cask.
(3) Th�ng g? s?i Ch�u M? tr??c ?� ?� qua s? d?ng ? r??u Bourbon � American Bourbon Oak Cask.

R� r�ng h�ng ?� ??u t? r?t l?n v�o th�ng ? r??u cho lo?i n�y h?n ? t?t c? c�c r??u whisky single malt kh�c. M?i th�ng r??u d�ng ?? ? Macallan ??u ???c ch?n l?a d??i s? gi�m s�t c?a chuy�n gia v? g? c?a h�ng Macallan: �ng George Espie. Chai d�ng n�y ch?a m?t l??ng l?n r??u ???c ? trong th�ng nh�m (2) c�n c� t�n g?i kh�c trong ti?ng Anh l� First Fill Sherry Oak Cask. B?ng m?i c� th? ng?i ???c h??ng th?m ng?t c?a k?o d?o v� m�i da m?i. Sau ?� h??ng tr�i c�y v� ??u rang t?a ra ? v�ng mi?ng, th?i gian k�o d�i trung b�nh. H?u v? kh� m�i ??u rang v� h?i cay ti�u. ?? c?n 40.0% ABV, chai 100cl, gi� Euro 46.00 t?i c?a h�ng mi?n thu? v� b�n l?.

1037

 

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
  Lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 12 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 15 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  10 Macallan c?a tu?i duy nh?t c?a malt, tr??ng th�nh trong th�ng sherry m� n� n?i ti?ng.
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
The Macallan Sherry Oak - lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 18 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
�  Macallan 1851 l� lo?i r??u n?i ti?ng c?a d�ng Macallan. S?n ph?m n�y ???c nhi?u ng??i bi?t ??n v� h??ng th?m v� m�i v? ??c tr?ng c?a n�
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Lo?i Single Malt huy?n tho?i n�y ???c tr??ng th�nh qua ba giai ?o?n trong 3 lo?i th�ng t�n-n� kh�c nhau trong v�ng �t nh?t 21 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Macallan 25 n?m l� s?n ph?m cao c?p trong d�ng r??u macallan, s? l??ng macallan 25 n?m ???c h�ng macallan nh?p v? th? tr??ng Vi?t Nam kh�ng nhi?u, v?i nh?ng ng??i ?� am hi?u v� th�ch d�ng r??u n�y th� ?� th?t l� tin ?�ng bu?n. N�n s?n ph?m macallan 25 kh�ng ph?i c? mu?n l� b?n c� th? mua ???c ngo�i Shop.
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Macalan 30 years Lo?i Single Malt huy?n tho?i n�y ???c tr??ng th�nh qua ba giai ?o?n trong 3 lo?i th�ng t�n-n� kh�c nhau trong v�ng �t nh?t 30 n?m. Sherry Oak ho?c Fine Oak.....
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
V?i s?n ph?m sinh sau c?a d�ng 1824, Macallan oscuro mang d�ng v? l?ch thi?p h?n bao c�c s?n ph?m c�ng trang l?a. Mang s? sang tr?ng c�ng h??ng v? n?ng n�n th?m m�t Macallan oscuro s?n ph?m kh�ng ph?i ai c?ng c� th? th??ng th?c m?i l�c m?i n?i.
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
� V?i s? l??ng 400 chai tr�n Th? Gi?i. S?n Xu?t n?m 2009 Macallan 57 tu?i ?�ng gi� kh�ng b?i s? l??ng �t c� m� l� th�nh ph?n t?o n�n lo?i r??u n�y. S? l??ng r??u ???c ch?ng c?t t? lo?i g? qu� nh?ng n?m 1950 ch? c� dung l??ng cho 400 chai tr�n to�n th? gi?i.
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Phi�n b?n ??c bi?t ???c l�m ?i k�m v?i H?p G? cao c?p v� ch? gi?i h?n 1200 chai xu?t ra tr�n to�n th? gi?i.��� 
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:53,2 ??
V?i s? l??ng s?n xu?t 400 chai tr�n to�n th? gi?i , � ?� kh�ng bi?t bao nhi�u chai ?� ???c s? d?ng v� nay ch? c�n l?i m?t s? �t trong ?� ???c ??t ch�n ??n Vi�t Nam . � C�ng ty Thi�n Long l� m?t nh� m� r??u ?ang s? h?u s?n ph?m ???c cho l� cao c?p nh?t th? gi?i c?a d�ng Macallan. Xin gi?i thi?u v?i m?i ng??i Macallan 60 n?m - m?t chai duy nh?t c� m?t t?i Vi?t Nam.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:48 ??
V?i s?n ph?m ban ??u ch? ??nh xu?t b�n t?i c�c s�n bay tr�n th? gi?i nh?ng l?i ???c s? ?ng h? nhi?t t�nh v� s? ?am m� c?a nh?ng ng??i s�nh r??u. Macalan 1824� Collection Release v?i gi� th�nh h?p l� trong m?t s?n ph?m cao c?p c?a d�ng Macallan
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
L� 1 ng??i may m?n khi b?n c� ???c 1 chai Macallan 17 n?m, tuy kh�ng ph?i 1 s?n ph?m qu� cao c?p v� qu� hi?m nh?ng s? l??ng h?n ch? c�ng h??ng v? kh�c bi?t trong h? nh� Macallan khi?n cho Macallan 17 n?m tr? th�nh 1 s?n ph?m ??c bi?t.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
2015 l� 1 n?m ?�ng nh? v?i Macallan, v� ?� l� n?m s?n ph?m con c?ng The Macallan Gold xu?t hi?n t?i Vi?t Nam ! D�ng v? ki?m di?m sang tr?ng c�ng ch?t r??u l� tinh hoa c?a nh?ng ngh? nh�n pha ch? r??u trong nh� Macallan - The Macallan Gold trong b? seri 1824 s? l� m�n qu� , s? g?n k?t gi?a m?i ng??i .
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
H??ng v? n?ng ?m c?a 1 Single Malt m?ch nha cao c?p t?o n�n s? kh�c bi?t l?n so v?i nh?ng s?n ph?m truy?n th?ng, tuy v?y The Macallan Amber l?i c� m?t gi� h?p l� so v?i 1 s?n ph?m ch?t l??ng. H�y c�ng kh�m ph� v� th??ng th?c h??ng v? c?a Seri 1824 c?a Macallan nh� 
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
L� s?n ph?m th? 3 trong Seri 1824 c?a The Macallan , tr??ng th�nh trong th�ng g? s?i sherry c?a T�y Ban Nha, v?i s?c m�u t? nhi�n v� h??ng v? nguy�n ch?t kh�ng pha tr?n Macallan Sienna ??a ??n m?t ngu?n s?ng m?nh m? trong t?ng gi?t r??u. N?u b?n l� m?t ng??i m?nh m? th� Macallan Sienna s? kh�ng ?? b?n th?t v?ng v? h??ng v? c?a n�.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
???c ? trong lo?t g? s?i ???c tuy?n ch?n k? l??ng , cho ra ???c ch?t l??ng r??u tuy?t h?o v� �nh v�ng h? ph�ch t? nhi�n. Macallan Rare Cask n?m trong b? s?u t?p Seri 1824 c?a The Macallan ?ang ???c s? y�u m?n c?a t?t c? m?i ng??i y�u r??u tr�n th? gi?i .
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 d?
� Dung t�ch : 700 ml Xu?t x? scotland �uk H??ng v? tr�i c�y ,vani, qu? h?i g? s?i, carmen
Giá VNĐ
Dung Tích:1 L�t
Nồng Độ:40%
T�n s?n ph?m: The Macallan Quest dung t�ch : 1 l�t M�u s?c: V�ng h? ph�ch Quy c�ch : 12 chai / th�ng H?p : m�u xanh l� . M�i : h??ng g? s?i , tr�i c�y chua V? : tr�i c�y kh� , t�o , g?ng, qu? , c�c lo?i tr�i c�y kh� t?o ra d? v? k�o d�i .
Giá VNĐ
DMCA.com Protection Status