??i l� chuy�n d�ng r??u Macallan, Macallan Sienna h??ng v? m?nh m?
Chivas 18 năm The Macallan Gold Macallan gold UK Nguyên liệu làm ra rượu Rượu vang Thiên Long ly rượu
Macallan Sienna

Macallan Sienna

Giá: VNĐ
Dung Tích: 700 ml
Xuất Sứ: Scotland
L� s?n ph?m th? 3 trong Seri 1824 c?a The Macallan , tr??ng th�nh trong th�ng g? s?i sherry c?a T�y Ban Nha, v?i s?c m�u t? nhi�n v� h??ng v? nguy�n ch?t kh�ng pha tr?n Macallan Sienna ??a ??n m?t ngu?n s?ng m?nh m? trong t?ng gi?t r??u. N?u b?n l� m?t ng??i m?nh m? th� Macallan Sienna s? kh�ng ?? b?n th?t v?ng v? h??ng v? c?a n�.

 

Macallan Sienna

 

Khi m� Macallan Sienna c?ng b? s?u t?p c?a n� ???c ph�n ph?i ch? y?u t?i ?�i Loan � Anh � M? th� ? t?i Vi?t Nam ch�ng t�i NPP c�ng ty r??u Thi�n Long c?ng ?� c� b? s?u t?p m?i n�y ?? ph?c v? qu� kh�ch h�ng. L?i th? v� ?u ?i?m c?a Maccallan Sienna kh�ng ch? ? ch?t l??ng r??u m� c�n c� m?t ?i?m m� ng??i ti�u d�ng kh� quan tr?ng ?� l� kh�ng c� h�ng nh�i, l� gi?i ??n gi?n v� ?� l� s?n ph?m m?i ???c ra m?t 2015.

L� s?n ph?m th? 3 trong Series 1824 c?a The Macallan � Macallan Sienna c?ng l� s?n ph?m tr??ng th�nh trong th�ng g? Sherry v� kh�ng ???c H�ng c�ng b? lo?i th�ng g? bao tu?i. ?i?u n�y c?ng g�y s? t� m� ??i v?i nh?ng ng??i ch?a bao gi? s? d?ng 1 trong s? c�c s?n ph?m Series 1824 The Macallan, nh?ng v?i nh?ng ng??i ?� t?ng s? d?ng Macallan Amber ( s?n ph?m th? 2 trong Series 1824 ) th� Macallan Sienna khi?n h? th?c s? l?ng l? d�i theo ?? kh�m ph� ti?p.

?�y l� d�ng Single Malt kh� ??c ?�o, m�u s?c h? ph�ch ho�n to�n t? nhi�n, sau khi ???c tr??ng th�nh xong t? th�ng g? th�  Macallan Sienna li?n ???c ?�ng chai kh�ng h? pha ch? th�m m�u. ?�y l� s?n ph?m kh� hi?m tr�n th? gi?i khi cho ra ???c m�u h? ph�ch truy?n th?ng ??p m?t c?a whiksy .

Kh�ng nh? nh�ng �m m??t gi?ng nh? 2 s?n ph?m ban ??u � Macallan Sienna m?nh m? nh? 1 ng??i ?�n �ng mang trong m�nh d�ng m�u Rock. S? k?t h?p h�i h�a c?a nho kh� v?i hoa qu? cam t�o v? n?ng c?a vani v� s? cay n�ng m?nh m? c?a qu? h?i ?� l� nh?ng g� ch�ng t�i c?m nh?n t? Macallan Sienna.

N� g?n nh? ch?m ??n ?? ho�n h?o ?� l� nh?ng g� ch�ng t�i nh?n ??nh v? lo?i Whisky n�y, n?u nh? Amber r?t ngon th� Macallan Sienna l� ?? ngon kh�ng c�n t? ?? di?n t?.

Khi nh?n ???c b? s?u t?p c?a Macallan Series 1824, ch�ng t�i kh� e ng?i v? s? gi?ng nhau c?a c�c s?n ph?m, s? r?ng kh�ch h�ng s? ??n ?o gi?a c�c s?n ph?m tr�ng kh� gi?ng nhau nh?ng l?i kh�c nhau v? gi� th�nh. Nh?ng ?�ng l� ch? c� th? th??ng th?c th� m?i th?y m?i lo?i l� 1 s? tr?i nghi?m th� v?, m?t c?m x�c kh�c nhau, nh?t l� Macallan Sienna � s? m?nh m? n?ng ?m c?a n� khi?n ng??i s? d?ng kh� ng? ng�ng v� ch? mu?n nh�m nhi t?ng ch�t m?t

M?i chi ti?t xin li�n h? v?i Mr Tu?n : 0936372662 ?? ???c t? v?n v? Macallan Sienna ho?c c�c d�ng s?n ph?m c?a Macallan.

Show Room t?i 34 Nguy?n Si�u- Ho�n Ki?m � HN lu�n k�nh ch�o qu� kh�ch. T?i ?�y c� c�c s?n ph?m ch�nh h�ng c?a The Macallan ?? kh�ch h�ng m?c s?c l?a ch?n.

whisky-lineup

Các Sản Phẩm Khác

Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
  Lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 12 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:1000 ml
Nồng Độ:40 ??
???c b�n v?i gi� kh� cao ? c�c c?a h�ng mi?n thu? nh?ng gi� xu?t x??ng c?a Macallan l?i kh� h?p d?n, s? may m?n n?u b?n mua ???c 1 l� Macallan xanh khi ?ang c� ??t ch??ng tr�nh gi?m gi�. S?n ph?m ch?t l??ng trong b? s?u t?p ???c ?a chu?ng, Macallan Xanh chai 1000 ml s? l?a ch?n ch�nh x�c cho b?n trong c�c b?a ti?c ho?c l� m�n qu� khi ?i xa v? .
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
Lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 15 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
  10 Macallan c?a tu?i duy nh?t c?a malt, tr??ng th�nh trong th�ng sherry m� n� n?i ti?ng.
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
The Macallan Sherry Oak - lo?i whisky ??c bi?t tr??ng th�nh trong c�c th�ng t�n-n? g? s?i T�y Ban Nha trong th?i gian �t nh?t l� 18 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
�  Macallan 1851 l� lo?i r??u n?i ti?ng c?a d�ng Macallan. S?n ph?m n�y ???c nhi?u ng??i bi?t ??n v� h??ng th?m v� m�i v? ??c tr?ng c?a n�
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Lo?i Single Malt huy?n tho?i n�y ???c tr??ng th�nh qua ba giai ?o?n trong 3 lo?i th�ng t�n-n� kh�c nhau trong v�ng �t nh?t 21 n?m
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Macallan 25 n?m l� s?n ph?m cao c?p trong d�ng r??u macallan, s? l??ng macallan 25 n?m ???c h�ng macallan nh?p v? th? tr??ng Vi?t Nam kh�ng nhi?u, v?i nh?ng ng??i ?� am hi?u v� th�ch d�ng r??u n�y th� ?� th?t l� tin ?�ng bu?n. N�n s?n ph?m macallan 25 kh�ng ph?i c? mu?n l� b?n c� th? mua ???c ngo�i Shop.
Giá VNĐ
Dung Tích:750ml
Nồng Độ:43 ??
Macalan 30 years Lo?i Single Malt huy?n tho?i n�y ???c tr??ng th�nh qua ba giai ?o?n trong 3 lo?i th�ng t�n-n� kh�c nhau trong v�ng �t nh?t 30 n?m. Sherry Oak ho?c Fine Oak.....
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
V?i s?n ph?m sinh sau c?a d�ng 1824, Macallan oscuro mang d�ng v? l?ch thi?p h?n bao c�c s?n ph?m c�ng trang l?a. Mang s? sang tr?ng c�ng h??ng v? n?ng n�n th?m m�t Macallan oscuro s?n ph?m kh�ng ph?i ai c?ng c� th? th??ng th?c m?i l�c m?i n?i.
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:40 ??
� V?i s? l??ng 400 chai tr�n Th? Gi?i. S?n Xu?t n?m 2009 Macallan 57 tu?i ?�ng gi� kh�ng b?i s? l??ng �t c� m� l� th�nh ph?n t?o n�n lo?i r??u n�y. S? l??ng r??u ???c ch?ng c?t t? lo?i g? qu� nh?ng n?m 1950 ch? c� dung l??ng cho 400 chai tr�n to�n th? gi?i.
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:43 ??
Phi�n b?n ??c bi?t ???c l�m ?i k�m v?i H?p G? cao c?p v� ch? gi?i h?n 1200 chai xu?t ra tr�n to�n th? gi?i.��� 
Giá VNĐ
Dung Tích:750 ml
Nồng Độ:53,2 ??
V?i s? l??ng s?n xu?t 400 chai tr�n to�n th? gi?i , � ?� kh�ng bi?t bao nhi�u chai ?� ???c s? d?ng v� nay ch? c�n l?i m?t s? �t trong ?� ???c ??t ch�n ??n Vi�t Nam . � C�ng ty Thi�n Long l� m?t nh� m� r??u ?ang s? h?u s?n ph?m ???c cho l� cao c?p nh?t th? gi?i c?a d�ng Macallan. Xin gi?i thi?u v?i m?i ng??i Macallan 60 n?m - m?t chai duy nh?t c� m?t t?i Vi?t Nam.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:48 ??
V?i s?n ph?m ban ??u ch? ??nh xu?t b�n t?i c�c s�n bay tr�n th? gi?i nh?ng l?i ???c s? ?ng h? nhi?t t�nh v� s? ?am m� c?a nh?ng ng??i s�nh r??u. Macalan 1824� Collection Release v?i gi� th�nh h?p l� trong m?t s?n ph?m cao c?p c?a d�ng Macallan
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
L� 1 ng??i may m?n khi b?n c� ???c 1 chai Macallan 17 n?m, tuy kh�ng ph?i 1 s?n ph?m qu� cao c?p v� qu� hi?m nh?ng s? l??ng h?n ch? c�ng h??ng v? kh�c bi?t trong h? nh� Macallan khi?n cho Macallan 17 n?m tr? th�nh 1 s?n ph?m ??c bi?t.
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
2015 l� 1 n?m ?�ng nh? v?i Macallan, v� ?� l� n?m s?n ph?m con c?ng The Macallan Gold xu?t hi?n t?i Vi?t Nam ! D�ng v? ki?m di?m sang tr?ng c�ng ch?t r??u l� tinh hoa c?a nh?ng ngh? nh�n pha ch? r??u trong nh� Macallan - The Macallan Gold trong b? seri 1824 s? l� m�n qu� , s? g?n k?t gi?a m?i ng??i .
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 ??
H??ng v? n?ng ?m c?a 1 Single Malt m?ch nha cao c?p t?o n�n s? kh�c bi?t l?n so v?i nh?ng s?n ph?m truy?n th?ng, tuy v?y The Macallan Amber l?i c� m?t gi� h?p l� so v?i 1 s?n ph?m ch?t l??ng. H�y c�ng kh�m ph� v� th??ng th?c h??ng v? c?a Seri 1824 c?a Macallan nh� 
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:43 ??
???c ? trong lo?t g? s?i ???c tuy?n ch?n k? l??ng , cho ra ???c ch?t l??ng r??u tuy?t h?o v� �nh v�ng h? ph�ch t? nhi�n. Macallan Rare Cask n?m trong b? s?u t?p Seri 1824 c?a The Macallan ?ang ???c s? y�u m?n c?a t?t c? m?i ng??i y�u r??u tr�n th? gi?i .
Giá VNĐ
Dung Tích:700 ml
Nồng Độ:40 d?
� Dung t�ch : 700 ml Xu?t x? scotland �uk H??ng v? tr�i c�y ,vani, qu? h?i g? s?i, carmen
Giá VNĐ
Dung Tích:1 L�t
Nồng Độ:40%
T�n s?n ph?m: The Macallan Quest dung t�ch : 1 l�t M�u s?c: V�ng h? ph�ch Quy c�ch : 12 chai / th�ng H?p : m�u xanh l� . M�i : h??ng g? s?i , tr�i c�y chua V? : tr�i c�y kh� , t�o , g?ng, qu? , c�c lo?i tr�i c�y kh� t?o ra d? v? k�o d�i .
Giá VNĐ
DMCA.com Protection Status